Městská část Praha 22
Praha 22

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi je soubor opatření k předcházení a zamezení rizika ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních prováděná především systematickou prevencí...

Ochrana před povodněmi je soubor opatření k předcházení a zamezení rizika ohrožení zdraví, životů a majetku občanů, společnosti a životního prostředí při povodních prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodně. Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů (příp. při vyhlášení povodně krizových plánů) a dosaženého stupně povodňové aktivity (SPA).

Řízení ochrany před povodněmi na území městské části Praha 22 zabezpečuje povodňový orgán MČ – Povodňová komise MČ Praha 22 ve spolupráci s dalšími orgány státní správy. Předsedou PK obce je starosta obce, který jmenuje další členy komise ze členů obecního zastupitelstva a fyzických či právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.


Složení Povodňové komise MČ Praha 22 zde

 

Přirozená povodeň


Pravděpodobnost vzniku přirozené povodně na území městské části Praha 22 je poměrně vysoká vzhledem ke geomorfologii terénu a z toho vyplývajících hydrologických poměrů. Místem možného výskytu povodně jsou záplavová území v okolí koryt toků při přechodném zvýšení hladiny (území MČ Praha 22 je odvodňováno Říčanským potokem, Pitkovickým potokem a Rokytkou), případně území, ze kterého nemůže voda odtékat přirozeným způsobem nebo je její odtok nedostatečný (zejména v zastavěných oblastech MČ).

I míra rizika je poměrně vysoká vzhledem ke krátké časové prodlevě mezi vznikem mimořádné události a počátkem působení povodně na území obce. Riziko zvyšuje i těžko předvídatelná lokalizace a intenzita přívalových srážek s následkem náhlého zaplavení sklepů obytných domů, ucpávek kanalizací a úzkých profilů mostků, příp. eroze nezpevněných cest. V případě vzniku tzv. zvláštní povodně (protržení hráze rybníků) může dojít i ke značným povodňovým škodám.

 

Protipovodňová opatření

 

  • Úřad městské části Praha 22 instaloval na Říčanském potoce, Pitkovickém potoce a Rokytce (VD Markéta) vodočetné latě – hlásné profily kategorie C s vyznačenými hodnotami SPA, které by měly zkvalitnit monitorování povodňové situace v MČ.
  • V rámci protipovodňových opatření Úřad MČ Praha 22 dále vytvořil zásobu naplněných pytlů s pískem umístěných v garážovém prostoru objektu MČ Praha 22 Semanského 77/4.
  • K zajištění ochrany MŠ Za Nadýmačem, jako jedné z nejohroženějších staveb v k. ú. Uhříněves, Úřad MČ Praha 22 realizoval mobilní protipovodňovou ochranu objektu.

 

O dalších plánovaných protipovodňových opatření Vás budeme průběžně informovat.


Obrazová příloha


Poloha skladu s připravenými protipovodňovými pytli v objektu MČ Praha 22:

Sklad s pytli


Mobilní protipovodňová ochrana objektu MŠ Za Nadýmačem:

 Mobilní protipovodňová ochrana objektu

 

Monitorování stavu hladiny Pitkovického potoka – vodočetná lať s vyznačenými stupni SPA pod silničním betonovým mostem v ulici V Pitkovičkách:

Monitorování stavu hladiny Pitkovického potoka

Datum vložení: 14. 4. 2014 12:45
Datum poslední aktualizace: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Praha 22