Městská část Praha 22
Praha 22

Obnova pěších cest

Historicky se na území městské části Praha 22 nacházelo více cest než v současnosti. Od dob Stabilního katastru (pol. 19 století), který je všeobecně považován jako referenční, však cesty nezanikaly všude stejnou mírou. Nejhůře dopadl Hájek a Pitkovice. Naopak v katastru Uhříněvsi v padesátých letech paradoxně cesty vznikaly. Jedná se o asfaltové cesty, které protnuly území severně od Podleského rybníka. Z důvodu uzavření skládky vzniklo několik cest i na rekultivovaném tělese úložiště. Problémem cestní sítě v Praze 22 je chybějící návaznost a spojení jak s okolními městskými částmi na západě, tak i propojení směrem na Středočeský kraj na východě. Stávající pěší cesty jsou až na výjimky vytvářeny živelně, nejsou osázeny vegetací a netvoří krajinotvorný prvek.

Z historického hlediska je většina zaniklých cest stále zřejmá z mapy současného katastru nemovitostí. Ačkoli jsou pozemky z drtivé většiny rozorány a intenzivně zemědělsky obdělávány, vlastnické právo často zůstává městské části, resp. hlavnímu městu Praze. Prvním krokem pro obnovu stezek je vypovězení pachtovní nebo nájemné smlouvy s dotčeným zemědělcem.

  • Více informací k této problematice naleznete zde (formát pdf, velikost souboru 3,85 MB).