Městská část Praha 22
Praha 22

Roční akční plán MAP 2021/2022, COVID-19 a jeho dopad na školy

Přelom roku 2021 a 2022 proběhl ve znamení vyhodnocení a přípravy aktualizace Ročního akčního plánu aktivit projektu MČ Praha 22 - MAP II na období 1. 1. 2022 – 1. 7. 2023.

Nový roční akční plán pokrývá také období od 30. 6. 2022 do 1. 7. 2023, tedy období jednoho roku po ukončení realizace projektu MAP II, proto byly voleny především aktivity nenáročné na financování, realizovatelné v krajním případě i bez projektového financování. Počítáme však s realizací projektu MAP III, který umožní udržet v Praze 22 proces místního akčního plánování rozvoje vzdělávání s využitím dotačního financování i v budoucnu.

 

logo MAP P22

Aktivity MAP v roce 2021 byly ovlivněny pandemií COVID 19, a to především v oblasti zpoždění a odkládání mnoha setkání na epidemiologicky příhodnější období. Přesto se díky píli a nasazení škol i jednotlivých paní učitelek a učitelů „lídrů“ podařilo stávající Roční akční plán téměř zcela naplnit. Podstatná část všech setkání byla převedena do distanční digitální formy tematicky zaměřených webinářů. Největší úskalí představovalo dodržení všech epidemiologických omezení, nařízení a doporučení při realizaci polytechnických aktivit s dětmi a žáky. I tyto aktivity se však podařilo vhodnou formou realizovat, ať již šlo o vyrábění rozličných předmětů, tradičních lidových dekorací, nebo výrobu dárků pro seniory. Kompromisy poznamenaly především formu slavnostního předání dárků zástupcům Klubu seniorů, kterého se bohužel nemohly zúčastnit všechny děti, jak bylo původně plánováno. Nouzovým řešením byla namísto společné práce dětí pod dohledem paní učitelky právě práce dětí z domova, podle stanovených návodů a zadání. Podařilo se tak kontinuálně rozvíjet aktivity podporující polytechnické vzdělávání dětí a žáků. Aktivita „Zdobení kraslic“ spojená s natáčením pořadu ČTD dne 2. 4. 2021 na toto téma proběhla v Uhříněveském muzeu. Přítomni na natáčení mohli být však jen dva žáci, ale všichni žáci se mohli zapojit prostřednictvím odvysílaného pořadu ČTD. Obdobným způsobem zasáhla pandemie také do aktivit podporujících čtenářskou gramotnost. Např. žáci zapojení do aktivity „Diáře“ mohli popsat své příběhy a zážitky v době ovlivněné pandemií COVID 19. Nejlepší příběhy byly vydány formou propagačního diáře. Tyto diáře byly rozdány rodičům a dospělým. Dospělí se pak dozvěděli, jak vnímaly toto náročné období děti.

 

Realizační tým projektu sdílel v území informace potřebné k překonání dílčích potíží vzdělávání v době pandemie. Realizován byl 11. 12.2020 workshop „Laskaví a efektivní učitelé“ otevřený vedení škol SO Praha 22, učitelům ZŠ, asistentům pedagoga, členům pracovních skupin MAP II a členům Řídícího výboru MAP II. Online konferenční workshop byl vysílaný na YouTube kanále, kdy účastníci mohli prostřednictvím chatu interaktivně komunikovat a řídit svými podněty a dotazy průběh diskuse. Cílem bylo představit členům Řídícího výboru, ve kterém jsou i rodičové, s čím vším se učitelé ve své práci potýkají. Šestihodinový vzdělávací workshop zahrnoval tři hlavní tematické bloky: Hodnocení, Chyba, Evaluace nástrojů distančního vzdělávání.

 

Současná pandemie onemocnění COVID 19 značně navýšila nároky kladené na školy, které tak čelí neustále novým úkolům, od zajištění prezenční, kombinované či plně distanční výuky, až po testování a trasování dětí a žáků v situaci, kdy nemají vždy zcela jasné instrukce. Chybí také potřebné metodiky pro distanční vzdělávání, vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, nebo specifickými vzdělávacími potřebami.

 

Na tyto potřeby se projekt MAP II snaží reagovat, součástí Ročního akčního plánu je proto i podpora realizace Projektu otevřené třídy Prahy 22 (CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001419) cíleného na vytvoření přívětivého prostředí pro práci s žáky s odlišným mateřským jazykem, efektivní spolupráci rodičů se školami a zapojení místních neziskových organizací. Od roku 2021 je v Ročním akčním plánu také aktivita „Podpora distanční výuky“. V průběhu roku 2021 realizační tým projektu MAP II a členové pracovních skupin MAP sdíleli rady a doporučení, předávali také doporučení NPI ČR k realizaci online výuky. Sdíleny byly rovněž drobné praktické rady k využití digitálních komunikačních technologií pro distanční výuku, a to jak synchronní, tak asynchronní výuku. Technicko-právním aspektům zabezpečení distanční výuky, prevenci nežádoucích jevů i prevenci úniku dat a citlivých informací školy byl dne 17. 6. 2021 věnován WS pro ředitele škol „Prevence úniku dat - Bezpečnost dat a provozu školy v online prostředí“. Pro rok 2022 byla doplněna ještě aktivita v podobě workshopu pro rodiče žáků, podporující rozšíření znalostí rodičů v oblasti bezpečného využívání internetu a bezpečný rozvoj digitálních kompetencí všech dětí a žáků. Realizační tým projektu se tak snaží ve spolupráci s učiteli lídry podpořit a usnadnit vzdělávací činnost škol v současném nepřehledném a nepředvídatelném období epidemie.

 

logo EU
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

Datum vložení: 27. 1. 2022 14:26
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2022 14:38
Autor: Petra Vaňková