Městská část Praha 22
Praha 22

Dokumentace MAP II

NIDV

                               Odkaz: https://www.nidv.cz/

 

KAP

                                Odkaz: http://skoly.praha-mesto.cz/Projekty-ESF/Krajsky-akcni-plan-vzdelavani

 

OP VVV

                               Odkaz: https://opvvv.msmt.cz/

Dokumenty MAP II zaktualizovány

Datum: 12. 8. 2020

Hlasováním Řídícího výboru per rollam byl schválen aktualizovaný dokument MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723)

Aktualizace dokumentů MAP II

Datum: 24. 6. 2020

Projekt MAP II se nachází v polovině doby své realizace, kdy je třeba aktualizovat souborný dokument MAP II. Níže naleznete návrh znění aktualizace dokumentu.

Připomínkovat ho můžete od 24. 6. 2020 do 8. 7. 2020.

Řídicí výbor 3. jednání dne 16. 10. 2019

Datum: 7. 11. 2019

Schválené dokumenty, zápis z jednání ŘV.

Aktualizace Ročního akčního plánu

Datum: 8. 7. 2019

Aktualizace Ročního akčního plánu MAP pro území SO Praha 22 je sestavena na období od 1. 7. 2018 do 1. 7. 2019 s přesahem do konce roku 2019 a byla schválena Řídícím výborem MAP II hlasováním per rollam dne 28. 6. 2019.

Zápis z hlasování - Schválení Ročního akčního plánu

Datum: 8. 7. 2019

Hlasování členů ŘV dle jednacího řádu formou per rollam

Řídicí výbor 2. jednání dne 16. 4. 2019

Datum: 20. 5. 2019

Schválené dokumenty, zápis z jednání ŘV

MAP II Akční plán k připomínkování

Datum: 9. 4. 2019

Své připomínky k dokumentu prosím zasílejte na petr_andelcz@yahoo.com do 11. 4. 2019.

Plán evaluace – vstupní zpráva

Datum: 11. 1. 2019

Návrh evaluačního plánu vychází z projektové dokumentace projektu „MAP 22“, schválené v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

Metodické dokumenty MAP II

Datum: 14. 12. 2018

Postupy MAP, metodika pro rovné příležitosti, kodex školy

Řídicí výbor 1. jednání dne 17. 10. 2018

Datum: 14. 12. 2018

Schválené dokumenty, zápis z jednání ŘV