Městská část Praha 22
Praha 22

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Praze 22 pokračuje

Městská část Praha 22 realizuje od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022 s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů projekt MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Do projektu je zapojeno všech jedenáct MŠ a ZŠ zřízených na území správního obvodu Praha 22. Během realizace projektu dojde k definování cílů a priorit vzdělávací politiky na území správního obvodu Praha 22 do roku 2023, a částečně také k jejich implementaci.

logo

 

Městská část Praha 22 realizuje od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022 s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci výzvy č. 02_17_047 v prioritní ose 3 OP VVV projekt MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723. Do projektu je zapojeno všech 11 MŠ a ZŠ zřízených na území správního obvodu Praha 22. Během realizace projektu dojde k definování cílů a priorit vzdělávací politiky na území správního obvodu Praha 22 do roku 2023, a částečně také k jejich implementaci.

 

Projekt představuje přirozené pokračování předchozího úspěšného projektu MAP I, kterým byl na území Prahy 22 zahájen proces místního akčního plánování. Cílem projektu je pokračování a prohloubení spolupráce aktérů ve vzdělávání, nastavené během realizace MAP I s cílem umožnit rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání.

 

Začlenění místního akčního plánování jako dlouhodobého nástroje k řízení rozvoje škol napomůže nejen nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř území i uvnitř jednotlivých škol, ale pomůže též k přesnější specifikaci potřeb všech institucí zabývajících se vzděláváním. Hlavní důraz při realizaci projektu je kladen na rozvoj potenciálu každého žáka/dítěte v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti včetně gramotnosti finanční. Podporováno je zvyšování dalších kompetencí dětí a žáků. Projekt se soustředí na usnadnění přechodu dětí a žáků mezi jednotlivými stupni vzdělávání a na vyrovnání případných rozdílů a nerovností při poskytování formálního i neformálního vzdělávání.

 

Díky projektu MAP II pomine po čas jeho realizace také riziko předčasného ukončení spolupráce mezi aktéry působícími ve vzdělávání, která již byla při společném plánování nastavena. Dojde k dalšímu rozvoji partnerské platformy s cílem přispět ke zkvalitnění vzdělání dětí a žáků, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání, včetně neformálního a zájmového.

 

Zatímco realizace projektu MAP I pokrývala pouze dobu dvou let, projekt MAP II je koncipován až na čtyři roky a navíc jednou z jeho aktivit je také Implementace MAP, spočívající v realizaci již naplánovaných aktivit. Díky tomu bude možné alespoň některé nastavené procesy dotáhnout do konce. To se týká jak cílů investičních (modernizace zařízení a vybavení místních škol, navyšování jejich kapacit apod.), tak neinvestičních (pořádání společných vzdělávacích akcí, konferencí, workshopů apod.).

 

Projekty MAP I a MAP II v celkové souhrnné délce realizace 6 let tak umožní nastavení kvalitního partnerství subjektů ve vzdělávání na území správního obvodu Praha 22. Toto partnerství bude po skončení realizace již dostatečně pevně ukotveno, aby mohlo dále pokračovat i po ukončení finanční podpory z OP VVV.

 

 

Informace o projektu jsou k dispozici na:
projekty-eu/eu-mistni-akcni-plan-ii-map-ii/informace-o-projektu/
https://www.facebook.com/Praha22MAPII/?ref=br_rs

 

Datum vložení: 15. 2. 2019 13:26
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2019 11:33
Autor: Petra Vaňková