Městská část Praha 22
Praha 22

Zvláštní orgány MČ

Komise pro sociálně právní ochranu dětí

Předsedkyně: Mgr. Silvie Štěpánková DiS.
Tajemnice:  Ivana Souralová


Komise je zřizována dle § 38 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Komise SPOD zejména navrhuje a posuzuje programy a opatření na ochranu ohrožených dětí, ve prospěch problémových skupin dětí a aktivity na ochranu dětí před sociálně patologickými jevy a koordinuje výkon sociálně právní ochrany dětí na území správního obvodu.

 

Komise pro projednávání přestupků

Předsedkyně:  Mgr. Marcela Pröllerová
Administrativa:  Olga Burešová


Komise je zřizována jako zvláštní orgán obce dle § 61 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, v souladu s §§ 31 a 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě, ve znění pozdějších předpisů.

KPPP projednává přestupky, které byly spáchány od 1. 7. 2017 proti pořádku ve státní správě, proti pořádku v územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku.