Městská část Praha 22
Praha 22

Nakládání s odpadem z domácností

Systém nakládání s odpadem vznikajícím v domácnostech na území hlavního města Prahy je upraven Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2007 Sb.

   Systém nakládání s odpadem vznikajícím v domácnostech na území hlavního města Prahy je upraven Obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy – viz http://www.praha.eu/. Vyhláška vymezuje druhy odpadů, které jsou občané povinni z komunálního odpadu vytřídit a stanoví další povinnosti účastníků, kteří do systému vstupují (občané, vlastníci nemovitostí určených k bydlení nebo k rekreaci, svozová společnost). Hlavní město Praha vybírá prostřednictvím Odboru daní, cen a poplatků Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) za svoz a likvidaci odpadů z domácností poplatek. Jeho výše a podmínky výběru jsou zakotveny v Obecně závazné vyhlášce hlavního města Prahy č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad – viz http://www.praha.eu/.

 Svoz jednotlivých složek komunálního odpadu organizuje Odbor ochrany prostředí MHMP ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi a svozovými společnostmi.
 

SMĚSNÝ ODPAD

Směsný odpad je odpad, který zůstane po vytřídění využitelných druhů odpadů. K jeho odkládání jsou k dispozici sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) u jednotlivých obytných nemovitostí. Zajištění jejich dostatečné kapacity je povinností vlastníka nemovitosti.
Nádoby jsou na území Městské části Praha 22 sváženy 1 krát týdně, a to podle oblastí v úterý večer nebo ve středu ráno.
Zajištění nádob a způsob úhrady poplatku – viz nová nádoba na odpad

 

TŘÍDĚNÝ ODPAD

K odkládní vytříděného papíru, skla, plastů, nápojových kartonů a kovů slouží označené barevné sběrné nádoby na stanovištích tříděného odpadu: modré kontejnery – papír, zelenobílé kontejnery – čiré a barevné sklo, žluté kontejnery – plasty, černo-oranžové popelnice/kontejnery – nápojové kartony, šedé kontejnery - kovy. Umístění a údaje o jednotlivých stanovištích tříděného odpadu naleznete na mapovém podkladu zde.
 

OBJEMNÝ ODPAD

Do objemného odpadu patří především odpady z domácností, které nemohou být pro svůj objem odkládány do klasických popelnic nebo kontejnerů (např. starý nábytek, pohovky, matrace, koberce, linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy, bojlery, staré sportovní náčiní, autosklo). Nepatří sem živnostenský odpad,  výrobky podléhající zpětnému odběru (TV a PC monitory, počítače, vyřazené elektrozařízení, lednice, mrazáky), nebezpečné odpady (autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad a pneumatiky.
Objemný odpad je na území MČ Praha 22 zdarma svážen velkoobjemovými kontejnery z vybraných stanovišť dle platného časového harmonogramu – viz svoz odpadu
Občané hl. m. Prahy také mohou objemný odpad zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy – viz sběrné dvory
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Do nebezpečného odpadu patří rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti, olej a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky. Patří do něho i nepoužitelná léčiva, baterie, akumulátory, monočlánky, nádoby od sprejů, teploměry, lednice, televize, monitory apod..
Nebezpečný odpad (kromě lednic, televizí, monitorů) je zdarma svážen z vybraných stanovišť formou mobilního sběru dle platného časového harmonogramu – viz svoz odpadu
Sběr monočlánků a baterií umožňuje též systém stálých stanovišť v podobě červených kontejnerů společnosti ECOBAT s.r.o.  umístěných v přízemí radnice budovy úřadu městské části a v obou základních školách.  Baterie a monočlánky lze odevzdat také v budově Uhříněveského muzea do zelené krabice tzv. transport boxu.
Nepotřebné léky lze také odevzdat v lékárnách.
Občané hl. m. Prahy také mohou nebezpečný odpad zdarma odevzdávat ve sběrných dvorech hlavního města Prahy vč. lednic, televizí, monitorů – viz sběrné dvory

Injekční stříkačky není možné odevzdávat v rámci systému města, dle stanoviska Státního zdravotního ústavu mohou občané odevzdat injekční stříkačky pouze ošetrujícímu lékaři.

Odpady s obsahem azbestu a asfaltovou lepenku nelze odevzdat ve sběrných dvorech. Je nutné si osobně zajistit oprávněnou firmu, která smí s tímto druhem odpadu nakládat - např. AHV ekologický servis, s. r. o., Svojšovice 40, Strančice, tel. 323 603 859, 323 604 963, mobil 603 255 077, pan Martin Kohout, Po - Pá 7:00 - 16:00, 5 Kč/kg, www.ahv.cz.


U mobilního svozu nebezpečných odpadů je zavedeno rozšíření služby o sběr potravinářských olejů z domácností (z fritování apod.). Olej bude obluhou mobilního svozu přebírán v uzavřených PET lahvích. Olej v uzavřených PET lahvích je také možné odevzdat ve sběrném dvoře.

 

BIOODPAD

V Praze existuje spousta možností, jak s bioodpadem správně nakládat. Jedním ze základních řešení je vybudování vlastního kompostu na zahradě s výhodou následného využití vzniklé zeminy. Další možností je využití některého ze sběrných dvorů např. Bečovská 939, Praha - Uhříněves, tel. 731 122 905. Sběrné dvory přijímají odpad od občanů zcela zdarma a otevřeno mají i v sobotu. Odpad ze zeleně je dále možné zdarma odkládat přímo do Kompostárny hl. m. Prahy, Dřevčická ul., Praha – Malešice, tel. 274 772 694, 604 221 708. 

Jako neméně zajímavý se nabízí sběr bioodpadu ze zahrad a z domácností pomocí speciální hnědé sběrné nádoby „kompostejner“. Tato nádoba je přistavena současně s nádobami na domovní směsný komunální odpad a vyvážena speciálními svozovými vozidly. Speciální úprava nádoby zajišťuje přívod a cirkulaci vzduchu, odpařování vlhkosti a zabraňuje přilepení odpadu na stěny. Do nádoby lze ukládat tyto druhy bioodpadu: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin a zeleniny, dřevní štěpka z větví keřů a stromů, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec apod. Sběrnou nádobu na bioodpad lze zajistit stejně jako sběrnou nádobu na směsný odpad. Zajištění nádoby zdarma – viz nová nádoba na odpad

 

VYŘAZENÉ DROBNÉ ELEKTROZAŘÍZENÍ

Již několik let probíhá ve spolupráci se společností ASEKOL s. r. o. projekt E-Box. Tento projekt spočívá v zajištění ekologického a ekonomického řešení sběru vyřazených drobných elektrozařízení pomocí sběrné nádoby E-Box. Sběrná nádoba je umístěna ve vestibulu radnice úřadu městské části a každý občan má nyní možnost do této nádoby odložit zdarma např. starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení – myš, klávesnici, discmana, MP3 přehrávač, malé rádio, kameru, fotoaparát, DVD přehrávač, žehličku, kulmu, fén apod.. Nově je nyní tato služba rozšířena o sběr baterií a akumulátorů formou odděleného nástavce B-Boxu na hlavní nádobě E-Boxu. Do E-Boxu a B-Boxu nepatří zářivky, výbojky, žárovky.

Tato drobná elektrozařízení a baterie lze také odkládat do červeného stacionárního kontejneru, který je umístěn u stanoviště tříděného odpadu u obchodu Norma při ul. Přátelství, u stanoviště tříděného odpadu v ul. Pstružná, před budovou ZŠ Bří Jandusů č.p. 2 a ve sběrném dvoře Bečovská č.p. 939.

 

POUŽITÉ SVĚTELNÉ ZDROJE

Ke zpětnému odběru použitých světelných zdrojů máte možnost zdarma využít malou sběrnou nádobu kolektivního systému EKOLAMP, umístěnou ve vestibulu radnice úřadu městské části. Do malé sběrné nádoby patří úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami, klasické přímo žhavené žárovky, reflektorové žárovky, halogenové žárovky, autožárovky. Naopak do malé sběrné nádoby nepatří obaly a také viditelně poškozené světelné zdroje. Jejich místo je v popelnici se směsným odpadem. Dále sem nepatří lineární (trubicové) zářivky v délce nad 40 cm, a to kvůli svému rozměru. Lineální trubici vám odborně převezmou ve sběrném dvoře (např. v ul. Bečovská 939, tel. 731 122 905) nebo v obchodě při nákupu nové zářivky.

 

TEXTILNÍ MATERIÁL

Na území Městské části Praha 22 je také umístěno osm oranžových sběrných kontejnerů na textilní materiál v k. ú. Uhříněves po dvou kontejnerech u stanoviště tříděného odpadu u obchodu Norma při ul. Přátelství, u hospůdky Jezera v Pstružné ul.  a po jednom kontejneru u stanoviště tříděného odpadu v ul. Kašovická a u křižovatky ul. K Netlukám x Václava Trojana, dále pak v k. ú. Pitkovice, v ul. V Pitkovičkách a v k. ú. Hájek u Uhříněvsi, v ul. Předpolní. Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré nepotřebné oblečení, pleteninu, vlněné materiály, oděvní doplňky i bytový textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, závěsy, povlečení, deky, ubrusy, staré spacáky atd. Nevhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečištěné, plesnivé a mokré textilie, neboť by tím mohlo dojít ke znehodnocení ostatního materiálu a tím k znemožnění jeho dalšího využití. Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu. Kontejnery jsou ve vlastnictví firmy POTEX s.r.o. Sběr textilních materiálů probíhá v rámci ekologicko-charitativního projektu POTEX, který nositelné a dále použitelné věci buď přímo distribuuje do konkrétních charitativních organizací, nebo jsou prodány k dalšímu zpracování, nepoužitelné textilie jsou ekologicky zlikvidovány u oprávněných firem. Z části výtěžku pak společnost finančně podporuje neziskové organizace např. Pomocné tlapky o.p.s., Klokánek Chabařovická, Sdružení HE+PA, Pro-contact, Nadační fond Tesco, Nadace Naše dítě. Veškeré další informace, fotogalerii a aktuální dění můžete sledovat na webových stránkách www.potex.cz. Další tři sběrné kontejnery na textil od jiné společnosti jsou umístěny v k. ú. Uhříněves u centra volného času,  v k. ú. Pitkovice u mateřské školy a v k. ú. Hájek u Uhříněvsi, v ul. Předpolní. Textilní materiál lze také odevzdat ve sběrném dvoře v Bečovské ul. v k. ú. Uhříněves.

 

POUŽITÉ TISKOVÉ KAZETY

Originální, kompatibilní či renovované tonerové a inkoustové kazety mohou občané bezplatně odkládat do sběrného boxu, který je umístěn ve vestibulu radnice ÚMČ Praha 22. Použité tiskové kazety lze zdrama odevzdat i ve vybraných sběrných dvorech hl. m. Praha - Sběrný dvůr Pod Šancemi 441, 190 00 Praha 9, Sběrný dvůr Generála Šišky 2140, 143 00 Praha 12, Sběrný dvůr Zakrytá, 141 00 Praha 4.

 

JEDLÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY

Použité jedlé potravinářské oleje a tuky v uzavřených plastových obalech mohou občané vhazovat do zelených sběrných nádob umístěných nově na šesti stanovištích tříděného odpadu v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku: Uhříněves: Přátelství (u obchodu Norma), Václava Trojana x K Uhříněvsi, Oty Bubeníčka III. (D), č.p. 1638/3, Karla Guta, Pitkovice: Strakošová II, Hájek: Předpolní x Pod Markétou. Použité jedlé oleje a tuky je nadále možné odevzdat i do některého ze sběrných dvorů, nebo využít mobilní svoz nebezpečného odpadu a jedlých olejů.
Datum vložení: 1. 1. 2020 10:09
Datum poslední aktualizace: 10. 1. 2022 11:21
Autor: Ing. Jitka Kochánková