Městská část Praha 22
Praha 22

Nové sběrné nádoby na směsný a biologicky rozložitelný odpad

· přistavení a výměna sběrné nádoby
· prohlášení plátce poplatku
· poplatek za směsný komunální odpad
· biologicky rozložitelný odpad - zdarma


 Pro objekt (bytový a rodinný dům, stavbu, ve které je alespoň jeden byt – škola nebo stavbu pro individuální rekreaci), který je užíván k bydlení, tudíž v něm vzniká komunální odpad, je vlastník objektu (fyzická nebo právnická osoba, která objekt vlastní, jeho správce nebo správce společenství vlastníků) povinen zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný komunální odpad (minimální dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden, doporučený objem podle druhu objektu je uveden v tab. č. 1), jak vyplývá z vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech. Volitelně si pak může vlastník objektu pro tento objekt zajistit zdarma u svozové společnosti svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svozovou společností v našem správním obvodě Praha 22 jsou Pražské služby, a. s., správcem poplatku za komunální odpad (dále jen KO) je pro celou Prahu Odbor daní, poplatků a cen, Oddělení poplatků za odpady Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen DPC MHMP).C O   J E   T Ř E B A   U D Ě L A T ?


V případě, že se změní vlastník objektu nebo není k novému objektu po kolaudaci či ke staršímu objektu přistavena sběrná nádoba:

a) Vlastník objektu (tj. plátce poplatku za KO) se obrátí na Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1 (dále jen Pražské služby):

 


V písemné žádosti nový vlastník objektu uvede své jméno, adresu objektu (u staveb v nových lokalitách příp. nákres jeho umístění), počet osob bydlících v objektu, požadovanou velikost, počet a četnost svozu sběrných nádob ev. počet a četnost svozu sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad a přiloží kopii originálu výpisu z katastru nemovitostí nebo kopii nájemní smlouvy.
b) Pražské služby dle požadavku na počet, velikost a frekvenci svozu nádob vyhotoví vlastníkovi objektu oznámení pro správce poplatku - „Ohlášení plátce poplatku“ (dále jen ohlášení).
c) Vlastník doplní prohlášení seznamem osob, které v jeho objektu bydlí, jeden originál si ponechá a druhý zašle správci poplatku – DPC MHMP (Jungmannova 35, 110 00, Praha 1).
d) Pražské služby do 30 dnů zajistí přistavení sběrných nádob k objektu dle požadavku uvedeného v prohlášení.
e) Správce poplatku na základě počtu, velikosti a frekvence svozu sběrných nádob uvedených v prohlášení vyměří plátci poplatek za KO od měsíce následujícího po měsíci, kdy vlastníkovi vzniklo vlastnické právo k objektu. Výše poplatku za KO je stanovena jednotnou sazbou 0,50 Kč za 1 litr objednané sběrné nádoby na směsný komunální odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě celkového počtu objednaných litrů sběrné nádoby u konkrétního objektu, tedy dle kapacity nádoby, a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok.

f) O změně vlastníka (zápis do katastru nemovitostí) nebo užívání nového objektu (kolaudace) musí být správce poplatku informován do 30. dnů ode dne, kdy změna nastala.

g) Přistavení sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad je volitelné a zdarma.  Požadavek vlastníka nemovitosti o její přistavení bude svozová společnost evidovat prostřednictvím změny ohlášení plátce poplatku. Náklady spojené se zajištěním této služby jsou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožňuje objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. Sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad je možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu (duben – listopad). V rámci služby je rovněž zajištěno i jedno umytí sběrné nádoby za rok.

 

V případě, že vlastník chce provést změnu objemu, počtu nebo frekvence svozu sběrných nádob:

a) Vlastník objektu kontaktuje Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1 (dále jen Pražské služby):

 

  • osobně, písemně – adresa viz výše
  • telefonicky – 284 091 888, 284 091 457 nebo 284 091 458
  • e-mailem – info@psas.cz nebo prohlaseni4@psas.cz


V písemné žádosti vlastník objektu uvede své jméno, adresu objektu, počet osob bydlících v objektu a o jakou změnu rozsahu obsluhy žádá (změnu objemu, počtu nebo frekvence svozu sběrných nádob).
b) Poté obdrží opravené „Ohlášení plátce poplatku“, které podepíše, jeden originál si ponechá a druhý zašle správci poplatku – DPC MHMP (Jungmannova 35, 110 00, Praha 1).
c) Pražské služby do 30 dnů zajistí přistavení sběrných nádob k objektu dle požadavku uvedeného v prohlášení.
d) Změna rozsahu obsluhy se zohlední o 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení. Změna je rozhodná pro vyměření poplatku, proto o ní musí být správce poplatku informován do 30 dnů od jejího provedení.

 

V případě, že k objektu je přistavena sběrná nádoba, ale je poškozena tak, že to brání jejímu užívání příp. dojde k zmizení sběrné nádoby:

a) Na poškození sběrné nádoby by měla upozornit posádka svozového vozidla a Pražské služby, a. s., by měly nádobu automaticky vyměnit.
b) Pokud po zjištění závady nedojde do dalšího svozu k výměně nebo dojde-li k zmizení sběrné nádoby, je třeba kontaktovat Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1:

 

  • osobně, písemně – adresa viz výše
  • telefonicky – 284 091 888
  • e-mailem – info@psas.cz

 

V žádosti o výměnu sběrné nádoby příp. v upozornění na zmizení sběrné nádoby je třeba uvést vlastníka objektu, adresu objektu, popsat poškození a typ nádoby, příp. tel. spojení.

c) Žádost by měla být vyřízena do dalšího svozu.
 

Poplatek za komunální odpad dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 17/2021 Sb. HMP, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci:

 a) Poplatek za KO za kalendářní rok se vybírá ve dvou splátkách v termínech splatnosti do 15. 6. (za období od 1. 1. – 30. 6.) a do 15. 12. (za období od 1. 7. – 31. 12.) kalendářního roku. Změny rozhodné pro výši poplatku za KO (změna počtu, objemu nebo frekvence svozu sběrných nádob) se zohlední od 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení.
b) Poplatek za KO je povinen uhradit vlastník objektu správci poplatku - DPC MHMP.     O formě úhrady bude DPC MHMP plátce informovat.
c) V bytových domech poplatek za KO vybírá vlastník domu jako součást nájemného, musí však být zřejmé, že se jedná o zálohu, resp. o vyúčtování tohoto poplatku (nutno vést jako samostatnou položku). Poplatek za KO vlastník rozúčtovává nájemníkům podílem z celkové úhrady poplatku za objekt podle počtu osob v bytové jednotce.
d) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu a datum narození nájemníka, který mu poplatek za KO nebo jeho část v příslušném období nezaplatil, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku za dané období.

 

V případě ztráty, poškození nádoby či případného nesvozu lze kontaktovat call centrum Pražských služeb,  a. s. – tel. 284 091 888 či e-mail : info@psas.cz.

 

Poplatek za směsný komunální odpad

Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad. Výše poplatku bude vypočítána na základě kapacity sběrné nádoby a počtu svozů v poplatkovém období, kterým je kalendářní rok. K dispozici jsou sběrné nádoby o objemu 70, 80, 110, 120, 240, 360, 660 a 1100 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně, 2x týdně, 3x až 7x týdně (vnitřní Praha).

 

Biologicky rozložitelný odpad - zdarma

Přistavení sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad je volitelné a je zdarma. K dispozici jsou sběrné nádoby o objemu 120 a 240 l s frekvencí obsluhy 1x za 14 dní, 1x týdně, 2x týdně.


 Tabulka č. 1:

Druh objektu
Doporučený objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby
Bytové domy – sídlištní zástavba
5 – 7 l na osobu a den
Bytové domy - činžovní zástavba
4 – 6 l na osobu a den
Rodinné domy a rekreační objekty
4 l na osobu a den
 

 

Další informace Vám poskytnou:

instituce
kontaktní osoba
telefon
e-mail
DPC MHMP
Ing. Janka Nováková
236 003 998
DPC MHMP
Ing. Miroslav Kučera
236 003 972
OŽPD Praha 22
Ing. Jana Kučerová
271 071 870
OŽPD Praha 22
Ing. Jitka Kochánková
271 071 873

jitka.kochankova@praha22.cz

Pražské služby, a.s.
infolinka
284 091 888 

 informace ke svozu bioodpadu: bioodpad@praha.eubio@psas.cz

 

Datum vložení: 6. 1. 2022 10:15
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2022 14:47
Autor: Ing. Jitka Kochánková