Městská část Praha 22
Praha 22

Nové sběrné nádoby na směsný a biologicky rozložitelný odpad

· přistavení a výměna sběrné nádoby
· prohlášení plátce poplatku
· poplatek za směsný komunální odpad a biologicky rozložitelný odpad


  Pro objekt (bytový a rodinný dům, stavbu, ve které je alespoň jeden byt – škola nebo stavbu pro individuální rekreaci), který je užíván k bydlení, tudíž v něm vzniká komunální odpad, je vlastník objektu (fyzická nebo právnická osoba, která objekt vlastní, jeho správce nebo správce společenství vlastníků) povinen zajistit u svozové společnosti dostatečný objem sběrných nádob na směsný komunální odpad (minimální dostatečný objem je 28 litrů na osobu a týden, doporučený objem podle druhu objektu je uveden v tab. č. 2), jak vyplývá z vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, o odpadech. Volitelně si pak může vlastník objektu pro tento objekt zajistit u svozové společnosti svoz biologicky rozložitelného odpadu. Svozovou společností v našem správním obvodě Praha 22 jsou Pražské služby, a. s., správcem poplatku za komunální odpad (dále jen KO) je pro celou Prahu Odbor daní, poplatků a cen, Oddělení poplatků za odpady Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen DPC MHMP).C O   J E   T Ř E B A   U D Ě L A T ?


V případě, že se změní vlastník objektu nebo není k novému objektu po kolaudaci či ke staršímu objektu přistavena sběrná nádoba:

a) Vlastník objektu (tj. plátce poplatku za KO) se obrátí na Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1 (dále jen Pražské služby):

 


V písemné žádosti nový vlastník objektu uvede své jméno, adresu objektu (u staveb v nových lokalitách příp. nákres jeho umístění), počet osob bydlících v objektu, požadovanou velikost, počet a četnost svozu sběrných nádob (tab. č. 1A) ev. počet a četnost svozu sběrných nádob na biologicky rozložitelný odpad (tab. č. 1B) a přiloží kopii originálu výpisu z katastru nemovitostí nebo kopii nájemní smlouvy.
b) Pražské služby dle požadavku na počet, velikost a frekvenci svozu nádob vyhotoví vlastníkovi objektu oznámení pro správce poplatku - „Prohlášení plátce poplatku“ (dále jen prohlášení).
c) Vlastník doplní prohlášení seznamem osob, které v jeho objektu bydlí, jeden originál si ponechá a druhý zašle správci poplatku – DPC MHMP (Jungmannova 35, 110 00, Praha 1).
d) Pražské služby do 30 dnů zajistí přistavení sběrných nádob k objektu dle požadavku uvedeného v prohlášení.
e) Správce poplatku na základě počtu, velikosti a frekvence svozu sběrných nádob uvedených v prohlášení vyměří plátci poplatek za KO od měsíce následujícího po měsíci, kdy vlastníkovi vzniklo vlastnické právo k objektu. Výše poplatku za KO pro jednotlivé nádoby je uvedena v tab. č. 1A a tab. č. 1B. Podmínky platby poplatku jsou uvedeny níže.
f) O změně vlastníka (zápis do katastru nemovitostí) nebo užívání nového objektu (kolaudace) musí být správce poplatku informován do 30. dnů ode dne, kdy změna nastala.

g) Přistavení sběrné nádoby na biologicky rozložitelný odpad je volitelné a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Požadavek bude svozová společnost evidovat prostřednictvím změny prohlášení plátce poplatku. Převzetím služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, tedy pro ty, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám společnosti Pražské služby, a.s. platným v roce 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby jsou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožňuje objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. Sběrnou nádobu na biologicky rozložitelný odpad je možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu (duben – listopad). V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž i jedno umytí sběrné nádoby za rok.

 

V případě, že vlastník chce provést změnu objemu, počtu nebo frekvence svozu sběrných nádob:

a) Vlastník objektu kontaktuje Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1 (dále jen Pražské služby):

 

  • osobně, písemně – adresa viz výše
  • telefonicky – 284 091 888, 284 091 457 nebo 284 091 458
  • e-mailem – info@psas.cz nebo prohlaseni4@psas.cz


V písemné žádosti vlastník objektu uvede své jméno, adresu objektu, počet osob bydlících v objektu a o jakou změnu rozsahu obsluhy žádá (změnu objemu, počtu nebo frekvence svozu sběrných nádob).
b) Poté obdrží opravené „Prohlášení plátce poplatku“, které podepíše, jeden originál si ponechá a druhý zašle správci poplatku – DPC MHMP (Jungmannova 35, 110 00, Praha 1).
c) Pražské služby do 30 dnů zajistí přistavení sběrných nádob k objektu dle požadavku uvedeného v prohlášení.
d) Změna rozsahu obsluhy se zohlední o 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení. Změna je rozhodná pro vyměření poplatku, proto o ní musí být správce poplatku informován do 30 dnů od jejího provedení.

 

V případě, že k objektu je přistavena sběrná nádoba, ale je poškozena tak, že to brání jejímu užívání příp. dojde k zmizení sběrné nádoby:

a) Na poškození sběrné nádoby by měla upozornit posádka svozového vozidla a Pražské služby, a. s., by měly nádobu automaticky vyměnit.
b) Pokud po zjištění závady nedojde do dalšího svozu k výměně nebo dojde-li k zmizení sběrné nádoby, je třeba kontaktovat Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1:

 

  • osobně, písemně – adresa viz výše
  • telefonicky – 284 091 888
  • e-mailem – info@psas.cz

 

V žádosti o výměnu sběrné nádoby příp. v upozornění na zmizení sběrné nádoby je třeba uvést vlastníka objektu, adresu objektu, popsat poškození a typ nádoby, příp. tel. spojení.

c) Žádost by měla být vyřízena do dalšího svozu.
 

Poplatek za komunální odpad dle vyhlášky hl. m. Prahy č. 2/2005 Sb. HMP, kterou se stanoví poplatek za KO (ve znění vyhlášky č. 15/2019 Sb. HMP):

 a) Poplatek za KO za kalendářní rok se vybírá ve dvou splátkách v termínech splatnosti do 15. 6. (za období od 1. 1. – 30. 6.) a do 15. 12. (za období od 1. 7. – 31. 12.) kalendářního roku. Změny rozhodné pro výši poplatku za KO (změna počtu, objemu nebo frekvence svozu sběrných nádob) se zohlední od 1. dne měsíce následujícího po jejím provedení.
b) Poplatek za KO je povinen uhradit vlastník objektu správci poplatku - DPC MHMP.     O formě úhrady bude DPC MHMP plátce informovat.
c) V bytových domech poplatek za KO vybírá vlastník domu jako součást nájemného, musí však být zřejmé, že se jedná o zálohu, resp. o vyúčtování tohoto poplatku (nutno vést jako samostatnou položku). Poplatek za KO vlastník rozúčtovává nájemníkům podílem z celkové úhrady poplatku za objekt podle počtu osob v bytové jednotce.
d) Plátce poplatku je povinen správci poplatku ohlásit jméno, příjmení, adresu a datum narození nájemníka, který mu poplatek za KO nebo jeho část v příslušném období nezaplatil, a to nejpozději ve lhůtě splatnosti poplatku za dané období.

 

V případě ztráty, poškození nádoby či případného nesvozu lze kontaktovat call centrum Pražských služeb,  a. s. – tel. 284 091 888 či e-mail : info@psas.cz.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tabulka č. 1A:

Poplatek za směsný komunální odpad v Kč za měsíc

Objem sběrné nádoby

(v litrech)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

 

1 x 14 dní

1 x týdně

2 x týdně

3 x týdně

4 x týdně

5 x týdně

6 x týdně

7 x týdně

 

70

112

199

373

-

-

-

-

-

 

80

112

199

368

-

-

896

-

-

 

110

134

242

454

667

878

-

1 307

-

 

120

133

242

436

655

883

1 043

1 242

1 440

 

240

212

394

762

1 078

1 431

1 671

2 071

2 471

 

360

304

555

1 030

1 503

1 997

2 480

-

-

 

660

553

998

1 890

2 782

3 673

-

-

-

 

1100

770

1 388

2 601

3 838

5 060

5 915

7 458

9 001

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tabulka č. 1B:

Poplatek za biologicky rozložitelný odpad v Kč za měsíc

Objem sběrné nádoby

(v litrech)

Frekvence obsluhy sběrných nádob

 

1 x 14 dní

1 x týdně

2 x týdně

120

56

112

224

240

90

179

359

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Tabulka č. 2:

Druh objektu
Doporučený objem pro výpočet velikosti sběrné nádoby
Bytové domy – sídlištní zástavba
5 – 7 l na osobu a den
Bytové domy - činžovní zástavba
4 – 6 l na osobu a den
Rodinné domy a rekreační objekty
4 l na osobu a den
 

 

Další informace Vám poskytnou:

instituce
kontaktní osoba
telefon
e-mail
DPC MHMP
Ing. Karel Adam
236 002 821
DPC MHMP
Ing. Milena Jandová
236 003 988
OŽPD Praha 22
Ing. Dana Sopoušková
271 071 870
OŽPD Praha 22
Ing. Jitka Kochánková
271 071 873

jitka.kochankova@praha22.cz

Pražské služby, a.s.
infolinka
284 091 888 

 informace ke svozu bioodpadu: bioodpad@praha.eu

 

Datum vložení: 1. 1. 2020 10:15
Datum poslední aktualizace: 17. 8. 2020 13:02
Autor: Ing. Jitka Kochánková