Městská část Praha 22
Praha 22

Nádobový sběr rostlinného bioodpadu

Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává od 1. 1. 2020 součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy.

 

Co je nového v nakládání s bioodpadem v roce 2020?

Praha rozšiřuje služby v oblasti sběru bioodpadu o celoměstský nádobový svoz rostlinného bioodpadu. Sběr rostlinného bioodpadu pomocí hnědých sběrných nádob se stává součástí systému nakládání s komunálními odpady na území hl. m. Prahy.

 

Proč je sběr bioodpadu zpoplatněn?

Je potřeba říci, že město od 1.1.2020 přebírá do svého obecního systému již existující službu svozu bioodpadu rostlinného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové společnosti, zejména Pražské služby, a.s. Město se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že zachová princip finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. Pražské služby pro rok 2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz a další nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování minimální finanční spoluúčasti je jistou podobou záruky, že služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě. Primárním zájmem města je získat čistý a kvalitní materiál rostlinného původu, neboť výsledné složení bude mít přímý vliv na způsob, jakým bude s bioodpadem v rámci městského systému dále nakládáno. Pokud bude kvalita vysbíraného bioodpadu dobrá, bude přednostně využíván na kompostárnách v Praze a ve Středočeském kraji.

 

Kolik bude stát nádoba na bioodpad?

Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:

 

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

četnost/týden

1x za 2 týdny

1x týdně

2x týdně

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu. 

 

Proč jako živnostník budu platit stejnou cenu jako doposud?

Obec je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím katastrálním území. Obec je následně i původcem vysbíraného bioodpadu a přebírá za něj zodpovědnost. Z toho důvodu můžeme nabídnout fyzickým osobám při převzetí systému pod město 50 % slevu. Živnostníci jsou dle zákona o odpadech sami původci odpadu, který vzniká při jejich činnosti a jsou povinni jej předávat odpovědné osobě. Jestliže při jejich činnosti vzniká bioodpad rostlinného původu, jsou povinni tento odpad předat oprávněné osobě, typicky svozové společnosti, a řídit se jejím ceníkem za danou službu.

 

Komu, kdy a jak budu nově platit svoz bioodpadu?

Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h.

 

Kdy mi nádobu na bioodpad přivezou?

Požadavek bude svozová společnost evidovat prostřednictvím změny Prohlášení plátce poplatku a bude mi dodána v co nejkratším termínu, který se bude odvíjet od logistických možností svozové společnosti.

 

Hnědou popelnici na rostlinný bioodpad už mám. Co přinese změna pro mě?

Převzetím služby pod správu města je pro vlastníky nemovitostí, tedy pro ty z vás, kteří již nyní využívají nádobu na bioodpad, cena služby svozu bioodpadu snížena o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a.s. platným v roce 2019.  Ostatní náklady spojené se zajištěním nové služby budou hrazeny z rozpočtu města. Město zároveň navíc umožní objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně. V ceně za svoz bioodpadu je kalkulováno rovněž i jedno umytí sběrné nádoby za rok.

Předpokládáme tedy, že službu svozu bioodpadu budete využívat i nadále ve zvýhodněném obecním režimu, neboť třídění bioodpadů má cenu!

 

Proč je dobré rostlinný bioodpad sbírat odděleně?

Podíl rostlinného bioodpadu ve směsném komunálním odpadu je cca 20 % a tento podíl lze následně využít na kompostárně, kde řízeným procesem vzniká cenný kompost pro obohacení půdy živinami. V případě, že není bioodpad sbírán odděleně, končí bioodpad společně s ostatním směsným komunálním odpadem v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice), kde jeho potenciál není dostatečně využit.

 

Jaké další výhody pořízení hnědé nádoby má?

Další nespornou výhodou, kromě zhodnocení surovin pro výrobu kompostu, je snížení objemu směsného komunálního odpadu, s čímž souvisí i snížení počtu nádob na směsný komunální odpad, a tedy úspora nákladů vašich domácností. 

 

Jak si můžu zajistit hnědé popelnice?

O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou příslušného kontaktního centra dle svozových společností, které svážejí odpad na území Vaší městské části. Vlastník objektu na území Městské části Praha 22 se obrátí na Pražské služby, a. s., Průmyslová 615/32, 108 00, Praha 10 (areál ZEVO Malešice - spalovna), Pod Šancemi 444/1, 180 77, Praha 9 nebo Jungmannova 29 – pasáž Škodova paláce, 110 00, Praha 1. Kontakty: tel. - 284 091 888, 284 091 457 nebo 284 091 458, e-mail – info@psas.cz, prohlaseni4@psas.cz nebo bio@psas.cz. Případně má vlastník objektu možnost využít on-line registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/.  Pražské služby dle požadavku na počet, velikost a frekvenci svozu nádob vyhotoví vlastníkovi objektu oznámení pro správce poplatku - „Prohlášení plátce poplatku“, které je podladem pro stanovení poplatku. O formě úhrady bude správce poplatku (Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy) plátce informovat. Podrobněji viz nové sběrné nádoby.

 

Do popelnice na bioodpad patří?

Do popelnice na bioodpad patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)
 • čajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
 • papírové proložky od vajec
 • květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)
 • tráva, plevel, drny se zeminou
 • košťály a celé rostliny, zbytky rostlin
 • listí
 • větve keřů i stromů
 • piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • seno, sláma
 • vychladlý popel ze spalování dřeva

 

Co NEpatří do popelnice na bioodpad?

Do popelnice na bioodpad rozhodně NEpatří:

 • papírové kapesníky, ubrousky
 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka, včetně skořápek
 • zbytky z kuchyní rostlinného původu, které obsahují suroviny živočišného původu (pokrmy z masa, z vajec a mléka)
 • zbytky z kuchyní jako prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí trus, moč a hnůj jako podestýlka domácích zvířat včetně exkrementů
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • kontaminované piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály

 


Zdroj: Informace z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

 

Sběrné nádoby na bioodpad

Plastové nádoby 120 a 240 litrů

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAČNÍ KAMPAŇ - Dejte BIOodpadu 2. šanci!
Pořiďte mu hnědou BIOpopelnici

 

Jen v hnědé BIOpopelnici dostane rostlinný odpad z domácností šanci být ještě užitečný. Například kuchyňské odřezky, slupky, uschlé kytice, ale také posekaná tráva z vašich zahrad se v kompostárnách promění ve výživný kompost pro pražské parky, sady a zahrady. A čím více se budou zelenit, o to zdravější vzduch budeme všichni dýchat.
 

Hnědá BIOpopelnice? Tu nemám…
Vy možná ještě ne, ale přes 13 000 pražských domácností už ano. Chcete ji? Pokud jste vlastník nemovitosti, sdružení vlastníků, bytové družstvo apod., stačí vyplnit a odeslat formulář, který najdete na https://bio.praha.eu/formular/. Jako běžný nájemník požádejte o objednání BIOpopelnice povolanou osobu. Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz je nastaven v podobném režimu jako starý známý poplatek za směsný komunální odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. Celé to má také finanční výhodu. BIOpopelnice vám navíc totiž sníží poplatky za odvoz odpadu. Po převzetí služby pod Magistrát hl. m. Prahy je pro vlastníky nemovitostí, kteří již nyní využívají BIOpopelnici, cena snížena o 50 % oproti cenám z loňského roku. Zároveň je umožněno vlastníkům nemovitostí objednat si kromě četností svozu 1x za 14 dní i častější odvoz, a to 1x nebo 2x týdně.

 

Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč

Četnost obsluhy/objem nádoby    1x za 2 týdny    1x za týden       2x za týden

120 litrů                                                      56                  112                  224

240 litrů                                                       90                  179                  359

 

Nenechte živiny odlétat komínem

Nezdá se to, ale rostlinný odpad tvoří až 20 % obsahu běžných popelnic. Pětina odpadků, které by ještě mohly posloužit ozdravení ovzduší, končí ve spalovně… Topivo je to ale mizerné, špatně hoří. Živiny vyletí bez užitku komínem. Čistý separovaný bioodpad je svážen do kompostáren v Praze a Středočeském kraji a dál slouží jako hnojivo. Pražská zeleň proto bude jen vzkvétat. A zkvalitnění zeleně, a tedy i životního prostředí, znamená zkvalitnění života nás všech.

 

Do kompostu s ním!

Kompostování je proces aerobní. Jedná se o rozklad materiálu pomocí celé řady organismů, pro které je organický materiál potravou. Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou například žížaly, jsou v kompostárnách dopřány ideální podmínky pro to, aby přeměnily organické látky na kompost. Výsledný produkt obsahuje především humus, nedocenitelnou surovinu. Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a udržuje ideální skladbu mikrobů v půdě. Pokud proces kompostování správně probíhá, kompost nezapáchá.


Neutopme se v odpadcích
Je tu i další důvod, proč třídit: Neustále rostoucí množství směsného odpadu. Odkládání BIOodpadu do BIOpopelnic skutečně dokáže zmenšit objem pražských odpadků o už zmíněnou pětinu. Což je dost, aby to za pořízení BIOpopelnice a pár kroků navíc stálo.

Je to snadné!
Abyste věděli, co do BIOpopelnice na rostlinný odpad patří a co ne, nabízíme vám přehledný seznam. Je to snadné, ale je třeba dávat dobrý pozor. Některý odpad, který se na první pohled jeví jako žádoucí, do BIOpopelnice nepatří. Jedná se například o zbytky odpadu, který obsahuje suroviny živočišného původu. Dále do BIOpopelnice nepatří, možná pro někoho překvapivě, také podestýlky domácích zvířat včetně exkrementů.
 

ANO


·  zbytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně citrusových plodů)

·  čajové sáčky, kávové sedliny včetně papírových filtrů

·  květiny (BEZ celofánu, šňůrky a květináče)

·  tráva, plevel, drny se zeminou

·  košťály a celé rostliny, zbytky rostlin

·  listí

·  větve keřů i stromů

·  piliny, hobliny, kůra, štěpka

·  seno, sláma

·  vychladlý popel ze spalování dřeva

 

NE

 • maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
 • mléčné výrobky
 • vajíčka (včetně skořápek)
 • zbytky obsahující suroviny živočišného původu
 • prošlé pečivo, těstoviny, knedlíky
 • skořápky z ořechů, pecky z ovoce
 • jedlý olej a tuk
 • zvířecí exkrementy
 • peří, chlupy, vlasy
 • uhynulá zvířata
 • znečištěné piliny, hobliny, kůra, štěpka
 • nebezpečné odpady
 • obalové materiály
 • vlhčené ubrousky

 

webové stránky: https://bioodpad.praha.eu/

e-mail: bioodpad@praha.eu, bio@psas.cz

registrační formulář: https://bio.praha.eu/formular/

 

Zdroj: Informace z Odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Datum vložení: 20. 3. 2020 10:01
Datum poslední aktualizace: 17. 8. 2020 13:07
Autor: Ing. Jitka Kochánková