Městská část Praha 22
Praha 22

Ovzduší

Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022

Datum: 3. 8. 2021

Příspěvek na výměnu zastaralého kotle mohou v krajských výzvách získat nízkopříjmové domácnosti, kterým pokryje až 95 % nákladů. Na dotace na zastaralé kotle i topidla dosáhnou i ostatní domácnosti, a to z programu Nová zelená úsporám.

Program Čistá energie Praha 2021

Datum: 31. 5. 2021

Dnem 31. 5. 2021 byl usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1260 vyhlášen dotační Program Čistá energie Praha 2021, který podporuje dotaci přeměny, výměny starých nebo pořízení nových topných systémů.

Monitoring zápachu

Datum: 8. 4. 2021

Opakující se stížnosti na zápach v západní části Prahy vedly ke vzniku nového systému monitorování obtěžujícího zápachu z průmyslové výroby, na území hlavního města Prahy.

Závazná stanoviska a povolení

Datum: 21. 10. 2020

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Kotlíkové dotace Praha III

Datum: 14. 2. 2020

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Informace ke kontrolám kotlů na pevná paliva

Datum: 1. 1. 2020

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.