Městská část Praha 22
Praha 22

Památné stromy v Uhříněvsi a okolí

Žijí tu mezi námi a ze své výšky majestátně s nadhledem pozorují lidské mravenčí snažení. Někdy prožijeme celý život, aniž bychom si jich všimli, oni nám přesto trpělivě poskytují stín a ochranu.

Ochrana stromů není věcí nijak novou. Už ve středověku vznikaly předpisy o hospodaření v lese a trestech za neoprávněné poražení stromů (např. Právo českého knížete Konráda Oty z roku 1189). Alexander von Humboldt pak při své výpravě do jižní Ameriky poprvé nazval letité stromy termínem přírodní památka. U nás je historie ochrany památných stromů spjata se vznikem okrašlovacích spolků na přelomu 19. a 20. století a z té doby také pochází první přehled památných stromů v Čechách.
 
V Praze bylo v roce 2019 registrováno 198 památných stromů s obvody kmenů přesahujících i 7 m.
 
dub 
 
Městská část Praha 22 se může v současné době pochlubit celkem 20 vyhlášenými památnými stromy. Převážně se jedná o duby letní, které naši předkové považovali za zdroj moci a síly a symbol spolehlivosti a vytrvalosti. Díky mohutným kořenům jsou schopny vzdorovat nejsilnějším bouřím a spíše se zlomí, než vyvrátí. Pro Kelty byl dub posvátný. Jednou v roce odřezávali bíle odění druidové zlatým srpem jmelí z dubu, aby získali všechny jeho síly a žádná jeho snítka nespadla na zem. Ve starém Římě vyznamenávali zasloužilé občany dubovým listem a dub byl zasvěcen i nejvyššímu z řeckých bohů, Diovi. Pro mnoho národů byl a je symbolem čisté životní síly.
 
 dub
 
Jedním z nejstarších  z památných stromů je tzv. „Hraniční dub Uhříněveského panství“. Tento „král dubů“ je starý asi 360 let, má výšku přibližně 20 m a pyšní se obvodem kmene 505 cm. Patří k nejmohutnějším stromům v Praze. Roste v Uhříněvsi na rozhraní rekultivované skládky a pole u cesty vedoucí kolem Obory od zahrádek za Novým náměstím do Netluk. Jedná se pravděpodobně o jeden ze stromů, o kterém se zmiňuje hraniční protokol Uhříněveského panství z roku 1662.
 
Další památné stromy nalezneme u bývalých zahrádek hned za Novým náměstím. V pobřežním pásu Říčanky zde roste celkem pět památných dubů. Jejich stáří se odhaduje až na 200 let a obvody kmenů se pohybují od 220 cm do úctyhodných 400 cm.
 
Památný strom také najdeme u tenisových kurtů v blízkosti nám. Bří Jandusů v areálu bývalého statku rodiny Srbových. Podle slov současného majitele Ing. Procenka strom vysadil dědeček bývalého starosty Uhříněvsi Jana Srba (starosta v letech 1887 – 1908) pan Jiří Srb, který v té době statek vlastnil. Srbovi se zde usídlili kolem roku 1782 a pan Jiří Srb byl známý tím, že přispíval do tehdejšího zemědělského časopisu Jetelíček. Stáří stromu se odhaduje na 200 let a obvod kmene dosahuje 410 cm.
 
 dub
 
Stromořadí celkem 8 dubů je chráněno na hrázi Podleského rybníka severně od Uhříněvsi. Obvody kmenů se pohybují od 257 cm do 565 cm. Nejstarší z nich může mít až 400 let, u ostatních se předpokládá věk kolem 150 let. Pozemkový fond ČR ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy zde v roce 2009 zajistil probírku konkurenčních jasanů, které díky rychlému růstu zastiňovaly duby, odstranění nepůvodních akátů a probírku podrostu s cílem otevřít prostor pro koruny dubů a podpořit jejich další existenci. Podleský rybník je také zajímavý tím, že zde za první republiky byly lázně s kabinkami, ubytováním a restaurací, které byly oblíbeným výletním místem Pražanů. V létě sem denně, pokud neměl státnické povinnosti, dojížděl na koni prezident T. G. Masaryk ze zámku v Kolodějích.
 
Památný strom můžeme také najít v Pitkovicích. Jedná se o dub letní rostoucí za bývalou kovárnou na soukromé parcele v uličce spojující parčík v ul. V Pitkovičkách s ul. Žampionovou. Dub vysadil pradědeček současné majitelky pozemku  u příležitosti svých sedmnáctých narozenin. Obvod kmene je 342 cm a stáří je odhadováno na 160 let.
 
Za dalšími vyhlášenými památnými stromy se musíme vypravit do Nedvězí. Za tenisovými kurty po pravé straně silnice směrem na Křenici (ul. Pánkova) roste asi 150 let starý dub s obvodem kmene 335 cm. O něco dále po levé straně v zemědělském areálu nelze přehlédnout obdobně starý dub s obvodem kmene 357 cm. Nedvězí je vůbec bohaté na zajímavé stromy, mezi které rozhodně patří i lípa srdčitá (Tilia cordata) rostoucí na travnaté ploše u Říčanky v prostoru mezi tenisovými kurty. Její stáří se odhaduje na 220 let a obvod kmene je 497 cm. Je to druhá nejmohutnější památná lípa v Praze.
 
Za posledním, v roce 2010 vyhlášeným, památným stromem je třeba se vydat do Kolovrat. Na dohled z ul. Do Lipan se na soukromém pozemku za čp. 477 rozkládá mohutná koruna stoletého dubu letního s obvodem kmene 341 cm a úctyhodnou výškou 30 m. V létě roku 2010 do něj uhodil blesk, po kterém zůstala na kmeni dlouhá trhlina.
 
Další informace o stromech ve vašem okolí lze získat na www.prazskestromy.cz.
 
Zpracováno podle údajů Odboru ochrany přírody Magistrátu hl. m. Prahy, údajů sdělených vlastníky stromů a knihy Dietmara Findlinga: Síla stromů (vydala Fontána, 2010) a údajů na web stránce pražské stromy. Foto: Ing. Fexa, archiv odboru životního prostředí ÚMČ Praha 22.
Datum vložení: 29. 12. 2021 8:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2021 12:31
Autor: Praha 22