Městská část Praha 22
Praha 22

Povinnosti chovatelů psů

Často se na nás obrací pejskařská i nepejskařská veřejnost s dotazy na základní práva a povinnosti chovatelů psů. Co by tedy pejskaři měli vědět?

Pes

 

V hl. m. Praze dosud není vydána obecně závazná vyhláška, která by komplexně upravovala pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Chov zvířat  v hl. m. Praze není vázán na žádný povolovací systém. Každý si může pořídit a vlastnit psa libovolného plemene a v libovolném počtu, ovšem jen za podmínky dodržování platných právních předpisů např. občanského zákoníku, zákona na ochranu zvířat proti týrání, veterinárních a zdravotních předpisů.

Poplatek platí chovatelé za držení psa vždy do 31. března příslušného roku. V našem případě je možno poplatek uhradit v pokladně na ÚMČ Praha 22 Nové náměstí 1250, Praha - Uhříněves. S sebou je třeba vzít doklad totožnosti, příp. doklad o přiznání důchodu nebo o převzetí psa z útulku (nižší sazba poplatku). Plátce poplatku má ohlašovací povinnost u správce poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Povinné očkování proti vzteklině musí majitel zajistit v šesti měsících, poté opakovaně vždy po uplynutí jednoho roku.

Označení psa mikročipem je na území hl. m. Prahy povinné u psů starších 3 měsíců.

Evidenci chovatelů psů vede Magistrát hl. m. Prahy. Každý majitel je povinen do 30 dnů od označení psa přihlásit svého psa do evidence chovatelů psů, případně ho v případě ukončení chovu nebo uhynutí z evidence odhlásit (odbor živnostenský občanskosprávní, Jungmannova 29, Praha 1, http://www.praha.eu).


Na veřejném prostranství majitel není povinen opatřit psa náhubkem ani jej vést na vodítku. Musí však zabránit tomu, aby pes obtěžoval jiné osoby či zvířata. Pohyb psů na veřejném prostranství omezuje vyhláška o zeleni (č. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy). Zákaz vstupu psů platí pro dětská hřiště a pískoviště. Volné pobíhání psů není povoleno ve veřejné zeleni s výjimkou míst, kde to příslušná značka výslovně povoluje. V naší městské části pro volné pobíhání není vyčleněna žádná plocha veřejné zeleně. Důvodem je malá rozloha ucelených parkových ploch (Husův park, park Na Vrchách, park J. Kolihy, Pivovarský park, Nové náměstí, nám. Bří Jandusů, lokalita V Bytovkách) a dobrá dostupnost vhodných ploch pro volný pohyb psů v okolí. Pokud se pes vzdálí od držitele natolik, že ho není schopen ovládat, může být taková situace posouzena jako únik zvířete a porušení povinnosti podle § 13 odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání (č. 246/1992 Sb.) tj. učinit opatření proti úniku zvířete.


Čistota je častým důvodem sporů mezi pejskaři a ostatní veřejností. Z vlastní zkušenosti musíme potvrdit, že pro část pejskařů bohužel stále není samozřejmostí uklízet po svém psovi. Povinnost neprodleně uklidit po svém psovi je zakotvena ve vyhlášce o čistotě (č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy). Naše městská část se snaží vyjít vstříc slušným a zodpovědným pejskařům a při platbě poplatku za psa poskytuje speciální sáčky na sběr psích exkrementů.

Při pokousání psem je dobré nepodcenit situaci a získat doklad o očkování psa proti vzteklině. Každý majitel psa má povinnost zajistit neprodleně veterinární vyšetření v případě, že došlo k poranění člověka.


Kontrolu plnění povinností chovatelů psů v terénu zajišťuje městská policie. Pokud se přestupek nepodaří na místě vyřešit domluvou nebo blokovou pokutou, řeší ho v přestupkovém nebo příkazním řízení Městská veterinární správa v Praze nebo odbor životního prostředí ÚMČ Praha 22.


Na závěr ještě připomínáme kontakt na útulek pro opuštěné psy, do kterého odchytová služba Městské policie hl. m. Prahy umisťuje volně pobíhající a opuštěné psy:

Psí útulek v Troji, V Zámcích 56, Praha 8 - Troja (t. 222 02 59 16, 222 02 59 17, http://upozpraha.cz).

Datum vložení: 29. 12. 2020 9:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 9:16
Autor: Praha 22