Městská část Praha 22
Praha 22

Trvalé označování psů a jejich evidence

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa trvale označit mikročipem nejpozději do tří měsíců věku.

Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí štěňata k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v momentu přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří maji jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011. Označení psa mikročipem na žádost chovatele provede veterinární lékař a tetování odborně způsobilá osoba. Označování psů se provádí na náklady chovatelů.

K doložení trvalého označení psa si chovatel vyžádá potvrzení o označení, na němž je uvedeno číslo mikročipu nebo vytetované číslo. U psů s průkazem původu lze toto potvrzení nahradit stejnopisem průkazu původu.

Chovatel, který nechá psa označit mikročipem a současně se do 30 dnů od označení přihlásí do evidence chovatelů psů, má nárok na úlevu od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč. Na úlevu od poplatku má poplatník nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě uvedené podmínky splnil.

Od 1. 1. 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
 

Evidence psů

Chovatel je povinen se do 30 dnů od označení psa přihlásit do evidence chovatelů psů (dále jen "evidence"), kterou vede Odbor občanskosprávních agend Magistrátu hlavního města Prahy (Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1, 110 00, Škodův palác. Informace též na www.praha.eu.

 Přihlášení do evidence se provádí pomocí registrační karty chovatele, jejíž tiskopis je možno získat v podatelně ÚMČ Praha 22, případně je ke stažení - viz  formuláře. Chovatel při přihlašování doloží potvrzení o evidenčním čísle mikročipu nebo číslo tetování, uvede plemeno psa, jeho pohlaví, datum narození a případná zvláštní znamení. Dále uvede své osobní údaje (jméno, příjmení a místo pobytu) a způsob, kterým si v případě ztráty psa přeje být kontaktován při jeho nálezu. O přihlášení do evidence obdrží potvrzení.
 
Chovatel, který nabude psa trvale označeného, je povinen se do 30 dnů od jeho nabytí přihlásit do evidence. Pokud bylo označení psa provedeno již před účinností vyhlášky, má se za to, že podmínky trvalého označení psa splňuje i v případě, že použitý mikročip neodpovídá stanovenému ISO standardu.

Chovatel je povinen nejpozději do 30 dnů od ukončení chovu psa na území hlavního města Prahy nebo jeho uhynutí ohlásit písemně tyto skutečnosti do evidence.

Údaje z evidence se poskytují pouze útulkům pro opuštěná zvířata v rozsahu potřebném k identifikaci nalezeného psa, který byl předán útulku do jeho péče, a k vyrozumění jeho chovatele, a dále orgánům, které jsou tyto údaje oprávněny zjišťovat v souvislosti s plněním svých úkolů podle zákona.

Datum vložení: 29. 12. 2020 9:00
Datum poslední aktualizace: 29. 12. 2020 9:16
Autor: Praha 22