Městská část Praha 22
Praha 22

Kotlíkové dotace Praha III

Dotace z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

 

Upozornění, naše tipy!

Dne 30. 10. 2020 byl ukončen příjem žádostí do dotačního programu EU-Kotlíkové dotace III.
MŽP ČR připravuje jeho pokračování.
Bližší informace budou zveřejněny v II. polovině roku 2021.

 

Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1952 ze dne 16. 9. 2019 Pravidla dotačního programu "Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze - pořízení ekologického vytápění v domácnostech III" a vyhlášení Výzvy č. 3 k předkládání žádostí o dotaci z tohoto programu financovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 s cílem snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, zkráceně pro občany nazývaného „Kotlíkové dotace III“.

 

Zahájení příjmu žádostí:   21. 10. 2019 v 8:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí:   30. 10. 2020 v 16:00 hod.

 

Úřední hodiny všech podatelen Magistrátu hl. m. Prahy naleznete pod tímto odkazem: http://www.praha.eu/jnp/cz/kontakty/magistrat/uredni_doba/index.html

 

Změna oproti předchozím výzvám: Žádost je možno podávat před realizací kompletní výměny tepelného zdroje!

 

Dotace jsou určeny na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za moderní nízko-emisní tepelné zdroje následujícího typu:

 

  • Kotle na biomasu výhradně s automatickým přikládáním
  • Plynové kondenzační kotle
  • Tepelná čerpadla (všech typů ze seznamu SVT)

 

Pokud je v místě realizace obměny tepelného zdroje zřízena plynová přípojka (HUP), je podporována instalace plynového kondenzačního kotle, nebo tepelného čerpadla (pokud tomu nebrání vážné důvody na straně žadatele, zejména technického rázu).


Dotační podporu obdrží pouze ten Žadatel, který instaloval nový tepelný zdroj uvedený v Seznamu výrobků a technologií (SVT), vedeném Státním fondem životního prostředí, který je k dispozici na adrese: https://svt.sfzp.cz/.

 

Žadatel o dotaci nejprve podá řádně vyplněnou „Žádost o poskytnutí dotace“(dále jen „Žádost“) doloženou požadovanými doklady v souladu s Pravidly programu (body č. 2 – 8). Vzory povinných příloh k Žádosti (č. 3, 4, 5 a 6) k dispozici viz níže. Přílohy č. 5a, 5b a 7, alternativně dle majetkových poměrů žadatele. Časová způsobilost výdajů je od 15. 7. 2015 včetně.

 

Žádosti se podávají v tiskové podobě osobně nebo poštou na hlavních podatelnách MHMP (nejlépe Jungmannova 35/29, Praha 1, přízemí).  Před podáním Žádosti se Žadatelům doporučuje navštívit administrátory programu ve 4. patře Škodova paláce, Jungmannova 35/29, Praha 1, č. dveří 419, za účelem kontroly vyplnění Žádosti a kompletnosti jejích příloh.

 

Telefonické konkrétní dotazy: Ing. Zlatuše Janáková - 236 004 483, Ing. Miroslav Zeman - 236 004 379

Písemné dotazy: miroslav.zeman@praha.eu; zlatuse.janakova@praha.eu

 

Podrobné informace naleznete zde. Pravidla programu naleznete zde.

 

Zdroj: Portál ŽP

Datum vložení: 14. 2. 2020 9:45
Datum poslední aktualizace: 2. 3. 2022 14:57
Autor: Ing. Jitka Kochánková