Praha 22 - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Muzeum Uhříněves - Provozní řád

multikulturní budovy Uhříněveského muzea, Nové náměstí 1251, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

PROVOZNÍ ŘÁD
multikulturní budovy Uhříněveského muzea,
Nové náměstí 1251, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

I. Základní ustanovení

 1. Multikulturní budova Uhříněveského muzea je nedílnou součástí Úřadu městské části Praha 22.  Za provoz budovy plně odpovídá kurátor Uhříněveského muzea (dále jen kurátor) a za technický stav budovy odpovídá odbor správy majetku (dále jen OSM).  Multikulturní budova Uhříněveského muzea je organizační složkou MČ Praha 22 na základě zřizovací listiny ze dne 18. 6. 2003. Financování provozu budovy je zajištěno z rozpočtu městské části Praha 22, ze vstupného, z příjmů z pronájmu nebytových prostor a z darů občanů, fyzických nebo právnických osob v souladu se Statutem fondu Uhříněveského muzea vč. jeho dodatků.
 2. Za sbírky zařízení Uhříněveského muzea umístěného v přízemí a prvním patře multikulturní budovy na Novém náměstí č.p. 1251 a v depozitáři v suterénu Lékařského domu na Novém náměstí č.p. 1430/20, 104 00 Praha 10-Uhříněves zodpovídá organizačním řádem ke správě muzeálních sbírek pověřený zaměstnanec Úřadu MČ Praha 22. Je jím kurátor, se kterým je ke dni 27. 4. 2003 sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti.
 3. Za knižní fond, CD, společenské hry a zařízení knihovny umístěné v prvním patře multikulturní budovy zodpovídá knihovník, se kterým je sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti.

II. Přístupnost muzeálních sbírek  a stanovené vstupné do sbírek

 1. Expozice muzea je veřejnosti přístupná v otevíracích dnech Uhříněveského muzea, a to pondělí a středa 08:00 – 12:30 a 13:00 – 17:30, úterý a čtvrtek 8:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00, pátek 8:00 – 14:00. Vstupné se stanovuje následovně: základní 30,- Kč a snížené 15,- Kč.
 2. Snížené vstupné do sbírek platí pro děti, studenty do 26 let, dále pak invalidy a důchodce. Při hromadné prohlídce škol (nad 10 dětí) se poskytne tzv. hromadné vstupné 10,- Kč/osoba. Rodinné vstupné do sbírek činí 60,- Kč (minimálně dvě dospělé osoby a dvě děti do 15 let). Takto vybrané vstupné je příjmem rozpočtu městské části a bude zaúčtováno: OdP 3315, Pol 2111, ORJ 0610.
 3. Přístup do muzeálních sbírek mimo stanovenou provozní dobu budovy muzea v bodě 1. je možné dojednat s kurátorem na telefonních číslech 271 071 827, 267 711 862 nebo na e-mailové adrese: michal.klich@praha22.cz
 4. V případě pořádání příležitostných tematických výstav nemusí být dodržena provozní doba uvedená v bodě 1.  Pro tyto případy může být stanovena zvláštní provozní doba.
 5. V případě pořádání příležitostných tematických výstav, komorních kulturních akcí, dílniček či workshopů nemusí být dodrženo vstupné uvedené v bodě 2.  Pro tyto případy je stanoveno dobrovolné vstupné. V takovém případě se provede denní vyúčtování. Vyplní se příjmový doklad, který podepíše kurátor a knihovník. Takto vybrané vstupné je příjmem rozpočtu městské části a bude zaúčtováno: OdP 3315, Pol 2321, ORJ 0610 a následně bude do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce převedeno na účet Uhříněveského muzea číslo 81226-2000754389/0800.

III. Galerie, její provoz, nájemné

 1. Galerii tvoří zadní místnost muzea tvořená vlastním prostorem galerie, barem, vybavenou kuchyňkou a sociálním zařízením.
 2. Galerie se po dohodě s kurátorem využívá:

a) pro konání komorních kulturních akcí pořádaných městskou částí Praha 22, neziskovými organizacemi (spolky, ústavy apod.), fyzickými osobami či právnickými osobami
b) v případě zájmu či potřeby je zde možné instalovat krátkodobé výstavy pořádané městskou částí Praha 22, fyzickou či právnickou osobou projednané komisí kultury Rady MČ Praha 22.

 1. Při pořádání akcí v galerii je dovoleno používat klavír zde trvale umístěný pouze osobám, které vystupují v rámci kulturního programu.
 2. Při pořádání akce si pořadatel určí odpovědnou osobu. Ta proti podpisu převezme od kurátora klíče od místnosti. Tato osoba je odpovědná za případně vzniklou škodu na zařízení místnosti a příslušenství. Zároveň odpovídá za pořádek jak v galerii a jí přilehlých prostorách, tak i v ostatních prostorách muzea, za odpojení všech elektrických spotřebičů, kontrolu uzavření vodovodních kohoutků, uzavření oken, zhasnutí světel a řádné uzamčení místnosti. Bude-li třeba, zajistí úklid místnosti. Klíče odevzdá v den akce po jejím skončení nebo následující pracovní den do 9.00 hodin opět kurátorovi. V případě objektivních důvodů lze klíče po dohodě s kurátorem odevzdat v jiném termínu.
 3. Pořádání akcí uvedených v odst. III. bodě 2., jejich programovou náplň i technicko-provozní a časové podmínky je nutné projednat s kurátorem muzea.
 4. Na akce uvedené v odst. III. bodě 2. s výjimkou plánovaných akcí a výstav schvalovaných RMČ v kalendáři akcí, uzavře pořadatel s městskou částí smlouvu o krátkodobém pronájmu. Za městskou část uzavírá tuto smlouvu OSM.
 5. Nájemné ve spolkové místnosti se stanovuje takto:
  1. při akci členů neziskové organizace, při které není vybíráno vstupné (setkání členů organizace) se nájem stanovuje jako příspěvek na energie a úklid prostor 450,- Kč/akce (v období zimního času) a 350,- Kč/akce (v období letního času)
  2. při akci pořádané neziskovou organizací, při které jde vybrané vstupné plně ve prospěch organizace, se nájemné stanovuje na 400,- Kč/hod. (v období zimního času) a 300,- Kč/hod. (v období letního času)
  3. při akci pořádané fyzickou nebo právnickou osobou, při které jde vybrané vstupné plně ve prospěch pořadatele, se nájemné stanovuje na 500,- Kč/hod.
  4. při akci neziskové organizace, fyzické nebo právnické osoby, při které jde vybrané vstupné plně ve prospěch muzea, se nájem poskytne zdarma
  5. při akci fyzické či právnické osoby, jejímž účelem je vzdělávání dětí a mládeže (např. výuka angličtiny apod.) se nájemné stanovuje na 75,- Kč/vyučovací hodinu tj. 45 minut.
  6. při obchodní nebo prezentační akci pořádané fyzickou nebo právnickou osobou se nájemné stanovuje na 900,- Kč/hod.
  7. v případě pořádání schůze či přednášky v galerii nebo zasedacím sále je možné pronajmout plně zařízenou kuchyňku (2x lednice, indukční vařič, myčka nádobí, kávovar, varná konvice, základní nádobí) za paušální cenu 300,- Kč/akce, která zahrnuje použití vybavení a jeho umytí v myčce nádobí
  8. v případě pořádání schůze či přednášky v galerii nebo zasedacím sále je možné pronajmout dataprojektor za paušální cenu 100,- Kč/akce
  9. při pořádání příležitostné výstavy právnickou či fyzickou osobou se stanovuje paušální poplatek 1 000,- Kč/týden; neziskovým organizacím je možnost uspořádání výstavy poskytnuta zdarma

Výše uvedené ceny písmeno a) – h) v sobě již zahrnují DPH ve výši 21 % a jsou krátkodobým pronájmem, který je příjmem hospodářské činnosti.

V případě že se akce koná o víkendu či v den státem uznaného svátku, a pořadatelem bude požadována přítomnost kurátora, bude k částce základního nájemného připočtena přirážka ve výši 100% ceny uvedené v bodě 8 písmeno a) – f).

Nájemci bude kurátorem vystaven daňový doklad. Kopie daňových   dokladů vystavených za nájem v daném měsíci kurátor předá spolu s vybranou hotovostí do pokladny ÚMČ vždy poslední pracovní den v měsíci.

Nájem uvedený v písmenu i) není krátkodobým pronájmem a je příjmem rozpočtu městské části bude zaúčtováno: OdP 3315, Pol 2111, ORJ 0610 a následně bude do 30 kalendářních dnů převedeno na účet Uhříněveského muzea č. 81226-2000754389/0800.

IV. Vrátnice

 1. Vstup do vrátnice je povolen pouze kurátorovi, dále knihovníkovi, kteří za stav nesou odpovědnost.

V. Sloupová síň

 1. Ve sloupové síni je instalována stálá expozice, která by měla být obměněna minimálně 1x za rok.
 2. V případě příležitostných výstav je možné umístit improvizovaný prodej předmětů vztahujících se k výstavě.
 3. Vzhledem k tomu, že sloupová síň je nedílnou součástí Uhříněveského muzea, kde je instalována stálá expozice, není do síně přístup mimo provozní dobu muzea nebo dobu příležitostných výstav. V jiných případech je přístup možný po dohodě s kurátorem.

VI. Zasedací síň

 1. Zasedací síň bezprostředně navazuje na sloupovou síň muzea.
 2. Síň je určena především pro setkávání neziskových organizací, pořádání drobných kulturních akcí, schůze právnických osob, jazykové kurzy školní mládeže, jazykové a dovednostní kurzy dětí a mládeže a pro prezentační akce. V místnosti lze v případě potřeby provádět i krátkodobé prezentace předmětů ze sbírkového fondu Uhříněveského muzea.
 3. Vzhledem k tomu, že zasedací síň je nedílnou součástí muzea, kde je instalována stálá expozice ze sbírek Uhříněveského muzea, není do síně přístup mimo provozní dobu muzea nebo dobu příležitostných výstav.  V jiných případech je přístup možný po dohodě s kurátorem.

VII. Knihovna

 1. Provoz knihovny umístěné v prvním patře multikulturní budovy se řídí samostatným knihovním řádem.                                                                                 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento provozní řád, který schválila Rada městské části na svém 3. zasedání dne 19. 1. 2022 a nabývá účinnosti dnem schválení, nahrazuje schválený provozní řád ze dne 13. 12. 2017.
 2. Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena pouze na základě usnesení Rady městské části Praha 22.

                                          

                                                                                                                      Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22

 

Datum vložení: 31. 1. 2022 10:00
Datum poslední aktualizace: 31. 1. 2022 15:37
Autor: Praha 22