Městská část Praha 22
Praha 22

Dotační program MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit pro rok 2024

Termín pro podání žádostí je od 27. 2. do 15. 3. 2024

Dotační program MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit pro rok 2024

V souladu s § 10c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje MČ Praha 22 tento program.

Peněžní prostředky z programu mohou být poskytnuty za účelem úhrady provozních nákladů, úhrady nákladů akcí a aktivit pořádaných žadatelem a úhrady dalších nákladů spojených s podporou společenských aktivit pro občany městské části Praha 22.

Městská část Praha 22 chce touto formou podpořit vznik nabídky a další rozvoj společenských aktivit v městské části Praha 22, za účelem umožnit našim spoluobčanům smysluplně trávit volný čas.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu, který byl schválen v rámci rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2024 v ZMČ Praha 22 dne 18.12.2023 činí  800 000 Kč. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků se může lišit od vyplacených peněžních prostředků organizacím v závislosti na množství žádostí a jejich finančních nároků.

Žadatelem o grant mohou být fyzické i právnické osoby, které působí na území MČ Praha 22, jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a splňují podmínky stanovené poskytovatelem dotace.

Uplynutím lhůty pro podání žádosti, počíná běžet lhůta 30 dní pro rozhodnutí o žádosti. Rozhodnutí o žádosti obdrží žadatel nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení lhůty pro rozhodnutí o žádosti a následně bude s žadatelem sepsána smlouva.

Žádosti mohou být podány jak na činnost organizace, tak na jednotlivé akce. Identifikační údaje stačí vyplnit jen jednou v rámci jednoho dotačního programu (viz formulář žádosti).

 

Žádosti o udělení peněžních prostředků z programu, budou posuzovány na základě komplexního posouzení podané žádosti.

1) způsob využití peněžních prostředků uvedených v žádosti,

2) výše peněžních prostředků požadovaných žadatelem, jejich hospodárné využití,

3) přínos činnosti pro občany Prahy 22,

4) četnost, pravidelnost a časová náročnost společenských aktivit,

5) předpokládaný počet účastníků v případě pořádání veřejné akce, zohledněn počet účastníků veřejné akce v minulých obdobích (jedná-li se o opakovaně pořádanou veřejnou akci),

6) komerční či veřejně prospěšný charakter akce (činnosti).

Kritéria bude hodnotit komise, schválená Radou MČ Praha 22. Budou v ní zástupci samosprávy a zástupci úřadu.

 

Poskytovatel je oprávněn stanovit podmínky pro poskytnutí dotace. Žadatel musí splnit tyto podmínky:

1) mít právní subjektivitu,

2) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace,

3) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace následující podklady:

• kopii statutu, zřizovací listiny, živnostenského listu či jiného právního dokumentu osvědčujícího povolení a zaměření žadatele,

• přehled plánovaných akcí s rámcovým rozpočtem,

• číslo účtu a adresu bankovního ústavu,

• popis činnosti organizace,

• čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů uvedených v žádosti a jejich přílohách.

 

Všeobecné podmínky

Žadatel o peněžní prostředky je povinen řídit se všeobecnými podmínkami programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit, které jsou stanoveny takto:

1) peněžní prostředky musí být proinvestovány nejpozději do 31. 12. 2024 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

2) žadatel je povinen vyúčtovat přidělené peněžní prostředky na předepsaném formuláři k 31. 12. 2024 a předat jej nejpozději do 10. 1. 2025 odboru kanceláře ÚMČ Praha 22,

3) řádně nevyúčtované peněžní prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet MČ Praha 22 nejpozději do 31. 12. 2024,

4) žadatel, který obdrží peněžní prostředky z programu, je povinen umožnit kontrolu osobám pověřených ÚMČ Praha 22, po stránce věcného a finančního plnění předmětu smlouvy,

5) žadatel je povinen použít peněžní prostředky v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

6) žadatel je povinen v rámci propagace akce či provádění činnosti, na kterou je dotace přiznána, uvádět na všech publikovaných materiálech, že se jedná o akci podporovanou MČ Praha 22. Dále pak, pokud to podmínky akce dovolí, umístit viditelně reklamní banner MČ Praha 22,

7) žadatel nesmí prostředky poskytnuté dotace použít na pronájem prostor a zařízení, které jsou majetkově nebo osobně navázány na příjemce dotace.

V případě, že žadatel nesplní podmínky dotace, musí celou dotaci nebo její poměrnou část vrátit zpět na účet MČ Praha 22.

Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1, je k dispozici v podatelně Úřadu městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10 a na internetových stránkách MČ Praha 22.

Kompletní žádost o poskytnutí dotace zašle žadatel na adresu Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114. Žádost bude vložena do zapečetěné obálky a v levém horním rohu bude označena „Dotační program MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit v roce 2024“. Žádost je možné rovněž předat osobně na podatelně ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10.

Termín pro podání žádostí je od 27.2. do 15.3.2024,  tj. 30 dnů od zveřejnění programu na úřední desce MČ Praha 22 (podle § 10c odstavce 1 a odstavce 2 písm. f. zákona 250/2000 Sb.).

Na přidělení dotace není právní nárok. V případě nevyčerpání financí z dotačního programu bude zbytek převeden na podporu volnočasové činnosti mládeže.

Obsah žádosti je možné předem konzultovat s paní místostarostkou Bc. Hanou Vagenknechtovou.

Formuláře k žádosti do 15. 3. 2025 a k vyúčtování dotace do 10. 1. 2025 jsou na webu MČ: www.praha22.cz - Potřebuji zařídit - Žádosti a formuláře

 

Datum vložení: 25. 1. 2024 12:04
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2024 9:03
Autor: Petra Vaňková