Městská část Praha 22
Praha 22

Dotační program MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 pro rok 2024

Termín pro podání žádostí je od 27. 2. do 29. 10. 2024.

Dotační program MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 pro rok 2024 

 

Po vyčerpání vyčleněných finančních prostředků již dotace nebudou přidělovány.

V souladu s § 10c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje MČ Praha 22 tento program.

Peněžní prostředky budou poskytovány na základě žádosti na činnosti v oblasti kultury a sportu, které reprezentují MČ Praha 22 a její občany v celorepublikovém nebo mezinárodním měřítku.

Žádost mohou podat jak fyzické osoby nebo jejich zákonní zástupci, tak celé organizace.

Peněžní prostředky z programu mohou být poskytnuty za účelem úhrady neinvestičních nákladů například na dopravu, ubytování, tisk, startovné.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu, který byl schválen v rámci rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2024 v ZMČ Praha 22 dne 18.12.2023 činí 35 000 Kč. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků se může od vyplacených peněžních prostředků lišit v závislosti na množství žádostí a jejich finančních nároků.

Uplynutím lhůty pro podání žádosti, počíná běžet lhůta 30 dní pro rozhodnutí o žádosti. Rozhodnutí o žádosti obdrží žadatel nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení lhůty pro rozhodnutí o žádosti a následně bude s žadatelem sepsána smlouva.

 

Žádosti o udělení peněžních prostředků z programu, budou posuzovány na základě komplexního posouzení podané žádosti.

1) způsob využití peněžních prostředků uvedených v žádosti,

2) výše peněžních prostředků požadovaných žadatelem,

3) charakter činnosti a jejího společenského přínosu,  

4) sociální důvody, nákladnost dané činnosti.

Žadatel je v případě přidělení peněžních prostředků povinen viditelně reprezentovat MČ Praha 22 dostupnými způsoby při své činnosti a v médiích.

 

Poskytovatel je oprávněn stanovit podmínky pro poskytnutí dotace. Žadatel musí splnit tyto podmínky:

1) předložit ve lhůtě stanové poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace,

2) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace její povinné přílohy.

 

Všeobecné podmínky

Žadatel o peněžní prostředky je povinen řídit se všeobecnými podmínkami programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit na reprezentaci Městské části Praha 22, které jsou stanoveny takto:

1) peněžní prostředky musí být proinvestovány nejpozději do 31. 12. 2024 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

2) žadatel je povinen vyúčtovat přidělené peněžní prostředky na předepsaném formuláři k 31. 12. 2024 a předat jej nejpozději do 10. 1. 2025 odboru kanceláře ÚMČ Praha 22,

3) řádně nevyúčtované peněžní prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet MČ Praha 22 nejpozději do 31. 12. 2024,

4) žadatel, který obdrží peněžní prostředky z programu, je povinen umožnit kontrolu osobám pověřených ÚMČ Praha 22, po stránce věcného a finančního plnění předmětu smlouvy,

5) žadatel je povinen použít peněžní prostředky v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

6) žadatel je povinen v rámci propagace akce či provádění činnosti, na kterou je dotace přiznána, uvádět na všech publikovaných materiálech, že se jedná o akci podporovanou MČ Praha 22. Dále pak, pokud to podmínky akce dovolí, umístit viditelně reklamní banner MČ Praha 22,

7) žadatel musí mít trvalé bydliště nebo sídlo spolku v Praze 22.

Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1, je k dispozici v podatelně Úřadu městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10 a na internetových stránkách MČ Praha 22.

Kompletní žádost o poskytnutí dotace zašle žadatel na adresu Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114. Žádost bude vložena do zapečetěné obálky a v levém horním rohu bude označena „Dotační program MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 v roce 2024“. Žádost je možné rovněž předat osobně na podatelně ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10.

Termín pro podání žádostí je od 27. 2. do  29. 10. 2024, tj. 30 dnů od zveřejnění programu na úřední desce MČ Praha 22 (podle § 10c odstavce 1 a odstavce 2 písm. f. zákona 250/2000 Sb.).

Na přidělení dotace není právní nárok. V případě nevyčerpání financí z dotačního programu bude zbytek převeden na podporu volnočasové činnosti mládeže.

Obsah žádosti je možné předem konzultovat s paní místostarostkou Bc. Hanou Vagenknechtovou.

Formuláře k žádosti do 15. 3. 2025 a k vyúčtování dotace do 10. 1. 2025 jsou na webu MČ: www.praha22.cz - Potřebuji zařídit - Žádosti a formuláře

 

Datum vložení: 25. 1. 2024 14:10
Datum poslední aktualizace: 28. 2. 2024 9:04
Autor: Petra Vaňková