Městská část Praha 22
Praha 22

Dotační program MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti neziskových organizací pro rok 2020

Termín pro podání žádostí byl prodloužen do 31. března 2020.

Termín pro podání žádostí byl prodloužen do 31. března 2020.

V souladu s § 10c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje MČ Praha 22 tento program.

Peněžní prostředky z programu mohou být poskytnuty pouze nestátním neziskovým organizacím a sportovním organizacím za účelem úhrady neinvestičních výdajů souvisejících s organizovanou sportovní činností mládeže nebo výdajů souvisejících s jejich sportovní činností.


Městská část Praha 22 vnímá organizovanou sportovní činnost mládeže a občanů jako společenský prospěšnou a s pozitivním dopadem na jejich zdraví. Z tohoto důvodu se městská část Praha 22 rozhodla podpořit účel programu.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu, který bude schvalován v rámci rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2020 v ZMČ Praha 22, činí 750 000 Kč. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků se může od vyplacených peněžních prostředků nestátním neziskovým organizacím lišit v závislosti na množství žádostí a jejich finančních nároků.


Způsobilým žadatelem o dotaci je nestátní nezisková organizace s právní subjektivitou, která na území MČ Praha 22 dlouhodobě (minimálně 2 roky) zajišťuje sportovní činnost. Sportovní činnost musí být žadatelem zajišťována na základě registrace, umožňující přesné stanovení registrovaných členů, ze kterého je možné určit počet registrované mládeže.

Lhůta pro podání žádosti se stanovuje na 15 dní. Lhůta počíná běžet uplynutím 30 dnů od zveřejnění programu na úřední desce MČ Praha 22 umožňujícím dálkový přístup. Po uplynutí lhůty pro podání žádosti, nebudou další žádosti přijímány.


Žádosti mohou být podány jak na činnost organizace, tak na jednotlivé akce. V odůvodněných případech i z části na sportovní vybavení. Identifikační údaje stačí vyplnit jen jednou v rámci jednoho dotačního programu (viz. formulář žádosti).

 

Žádosti o udělení peněžních prostředků z programu, budou posuzovány na základě komplexního posouzení podané žádosti.

 

  1. způsob využití peněžních prostředků uvedených v žádosti,
  2. přínos pro občany Prahy 22, zejména pro mládež,
  3. výše peněžních prostředků požadovaných žadatelem,
  4. četnost, pravidelnost a časová náročnost organizované sportovní činnosti,
  5. specifika činnosti organizace – možnost zajistit si prostředky z jiných zdrojů,
  6. předpokládaný počet účastníků v případě pořádání veřejné akce, zohledněn počet účastníků veřejné akce v minulých obdobích (jedná-li se o opakovaně pořádanou veřejnou akci).


Kritéria bude hodnotit komise, schválená Radou MČ Praha 22. Budou v ní zástupci samosprávy, zástupci úřadu a veřejnosti.

Uplynutím 15denní lhůty pro podání žádosti, počíná běžet lhůta 30 dní pro rozhodnutí o žádosti. Rozhodnutí o žádosti obdrží žadatel nejpozději do 15 pracovních dnů od skončení lhůty pro rozhodnutí o žádosti a následně bude s žadatelem sepsána smlouva. 


Poskytovatel je oprávněn stanovit podmínky pro poskytnutí dotace. Žadatel musí splnit tyto podmínky:

1) mít právní subjektivitu,

2) na území MČ Praha 22 dlouhodobě (minimálně 2 roky) zajišťuje sportovní činnost,

3) sportovní činnost zajišťuje na základě registrace,

4) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1,

5) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace následující podklady:

• kopii statutu, zřizovací listiny, živnostenského listu či jiného právního dokumentu osvědčujícího povolení a zaměření žadatele,

• přehled plánovaných akcí s rámcovým rozpočtem,

• číslo účtu a adresu bankovního ústavu,

• počet všech registrovaných členů, kolik z toho je z MČ Praha 22,

• počet registrované mládeže, kolik z toho je z MČ Praha 22,

• popis činnosti organizace,

• čestné prohlášení žadatele o pravdivosti všech údajů předložených poskytovateli.

 

Všeobecné podmínky

 

Žadatel o peněžní prostředky je povinen řídit se všeobecnými podmínkami programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací, které jsou stanoveny takto:

1) peněžní prostředky musí být proinvestovány nejpozději do 31. 12. 2020 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

2) žadatel je povinen vyúčtovat přidělené peněžní prostředky na předepsaném formuláři k 31. 12. 2020 a předat jej nejpozději do 10. 1. 2021 odboru kanceláře ÚMČ Praha 22,

3) řádně nevyúčtované peněžní prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet MČ Praha 22 nejpozději do 31. 12. 2020,

4) žadatel, který obdrží peněžní prostředky z programu, je povinen umožnit kontrolu osobám pověřených ÚMČ Praha 22, po stránce věcného a finančního plnění předmětu smlouvy,

5) žadatel je povinen použít peněžní prostředky pouze za účelem uvedeném ve smlouvě,

6) žadatel je povinen v rámci propagace akce či provádění činnosti, na kterou je dotace přiznána, uvádět na všech publikovaných materiálech, že se jedná o akci podporovanou MČ Praha 22. Dále pak, pokud to podmínky akce dovolí, umístit viditelně reklamní banner MČ Praha 22,

7) žadatel nesmí prostředky poskytnuté dotace použít na pronájem prostor a zařízení, které jsou majetkově nebo osobně navázány na příjemce dotace.


V případě, že nebudou dodrženy podmínky dotace, žadatel je povinen dotaci nebo její poměrnou část vrátit poskytovateli na účet MČ Praha 22.

Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1, je k dispozici v podatelně Úřadu městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10 a na internetových stránkách MČ Praha 22.


Kompletní žádost o poskytnutí dotace zašle žadatel na adresu Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114. Žádost bude vložena do zapečetěné obálky a v levém horním rohu bude nadepsáno „Dotační program MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti neziskových organizací pro rok 2020“. Žádost je možné rovněž předat osobně na podatelně ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10. 


Termín pro podání žádostí je od 1. března do 16. března 2020. 


Na přidělení dotace není právní nárok. V případě nevyčerpání financí z dotačního programu bude zbytek převeden na podporu volnočasové činnosti mládeže.

Dotace budou přidělovány pouze v případě schválení objemu peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu Zastupitelstvem MČ Praha 22. 

Formulář k vyúčtování dotace (do 10. 1. 2021)  je na webu MČ v sekci Žádosti a formuláře.
 

Datum vložení: 20. 1. 2020 16:28
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2020 23:30
Autor: Daniel Malenovský