Městská část Praha 22
Praha 22

Dotační program MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 v roce 2020

Termín pro podání žádostí je od 1. března do 30. listopadu 2020

 

Termín pro podání žádostí je od 1. března do 30. listopadu 2020. Po vyčerpání vyčleněných finančních prostředků již dotace nebudou přidělovány.

V souladu s § 10c, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje MČ Praha 22 tento program.


Peněžní prostředky budou poskytovány na základě žádosti na činnosti v oblasti kultury a sportu, které reprezentují MČ Praha 22 a její občany v celorepublikovém nebo mezinárodním měřítku.

Žádost mohou podat jak fyzické osoby nebo jejich zákonní zástupci, tak celé organizace.

Peněžní prostředky z programu mohou být poskytnuty za účelem úhrady neinvestičních nákladů například na dopravu, ubytování, tisk, startovné.


Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na podporu tohoto programu, který bude schvalován v rámci rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2020 v ZMČ Praha 22, činí 150 000,- Kč. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků se může od vyplacených peněžních prostředků nestátním neziskovým organizacím lišit v závislosti na množství žádostí a jejich finančních nároků.

Maximální výše dotace poskytnutá městskou částí Praha 22 pro jednotlivce nebo jednu organizaci se stanovuje ve výši 20 000,- Kč.


Žádosti lze podávat od 1. března do 30. listopadu 2020.

Vyúčtování žádostí je nutné odevzdat do 10. 1. 2021. 


Žádosti o udělení peněžních prostředků z programu, budou posuzovány na základě komplexního posouzení podané žádosti. Budou posuzována zejména tato kritéria:

1) způsob využití peněžních prostředků uvedených v žádosti,

2) výše peněžních prostředků požadovaných žadatelem,

3) charakter činnosti a jejího společenského přínosu,

4) sociální důvody, nákladnost dané činnosti.

Žadatel je v případě přidělení peněžních prostředků povinen viditelně reprezentovat MČ Praha 22 všemi dostupnými způsoby při své činnosti a v médiích.


Poskytovatel je oprávněn stanovit podmínky pro poskytnutí dotace. Žadatel musí splnit tyto podmínky:

1) předložit ve lhůtě stanovené poskytovatelem žádost o poskytnutí dotace,

2) předložit současně se žádostí o poskytnutí dotace následující podklady:

• přehled plánovaných akcí s rámcovým rozpočtem,

• číslo účtu a adresu bankovního ústavu,

• popis činnosti,

• čestné prohlášení o pravdivosti všech údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách.

 

Všeobecné podmínky


 Žadatel o peněžní prostředky je povinen řídit se všeobecnými podmínkami programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit, které jsou stanoveny takto:

1) peněžní prostředky musí být proinvestovány nejpozději do 31. 12. 2020 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

2) žadatel je povinen vyúčtovat přidělené peněžní prostředky na předepsaném formuláři k 31. 12. 2020 a předat jej nejpozději do 10. 1. 2021 odboru kanceláře ÚMČ Praha 22,

3) řádně nevyúčtované peněžní prostředky je žadatel povinen vrátit zpět na účet MČ Praha 22 nejpozději do 31. 12. 2020,

4) žadatel, který obdrží peněžní prostředky z programu, je povinen umožnit kontrolu osobám pověřených ÚMČ Praha 22, po stránce věcného a finančního plnění předmětu smlouvy,

5) žadatel je povinen použít peněžní prostředky v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace,

6) žadatel je povinen v rámci propagace akce či provádění činnosti, na kterou je dotace přiznána, uvádět na všech publikovaných materiálech, že se jedná o akci podporovanou MČ Praha 22. Dále pak, pokud to podmínky akce dovolí, umístit viditelně reklamní banner MČ Praha 22,

7) žadatel musí mít trvalé bydliště nebo sídlo spolku v Praze 22.


Žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1, je k dispozici v Otevřeném informačním centru Úřadu městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10 a na internetových stránkách MČ Praha 22.

Kompletní žádost o poskytnutí dotace zašle žadatel na adresu Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114. Žádost bude vložena do zapečetěné obálky a v levém horním rohu bude označena „Dotační program MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Prahy 22 v roce 2020“. Žádost je možné rovněž předat osobně na podatelně ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10.


Termín pro podání žádostí je od 1. března do 30. listopadu 2020. 

Na přidělení dotace není právní nárok. V případě nevyčerpání financí z dotačního programu bude zbytek převeden na podporu volnočasové činnosti mládeže.

Dotace budou přidělovány pouze v případě schválení objemu peněžních prostředků vyčleněných na podporu programu Zastupitelstvem MČ Praha 22. 


Žádost o udělení dotace a formulář k vyúčtování dotace (do 10. 1. 2021) je na webu MČ zde.

 

Datum vložení: 20. 1. 2020 16:48
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2020 23:30
Autor: Daniel Malenovský