Městská část Praha 22
Praha 22

Podávání stížností

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Podávání stížností

Klient má právo podat stížnost proti nevhodnému chování pracovníka/pracovnice a/nebo proti postupu správního orgánu. Toto právo se vztahuje samozřejmě i na klienty úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí věří, že mnoho nejasností, nedorozumění a s nimi souvisejících pocitů nespokojenosti lze vyřešit oboustrannou otevřenou komunikací, vždyť komunikace s těmi, jichž se záležitost týká, je podstatou naší práce. Vaše případná stížnost bude pochopitelně velmi zodpovědně vyřízena. Možná je ale pro Vaši záležitost účelnější Vaše postoje, pocity, názory, stanoviska… k chování a jednání pracovnice a k jejímu postupu ve věci řešit hned při jednání, přímo s ní a/nebo s jejími nadřízenými, tj. s pracovnicí pověřenou vedením úseku sociálně-právní ochrany dětí a/nebo s vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jsme připraveny s Vámi jednat.

Pracovnice úseku sociálně-právní ochrany dětí jsou si vědomy toho, že nezřídka přicházíte do kontaktu s námi ve velmi těžkých obdobích svého života a jste mnohdy v obtížné životní situaci. Ne vždy lze Vaši situaci bezprostředně řešit k Vašemu plnému uspokojení  - a v agendě sociálně-právní ochrany dětí to ani nemusí být možné. Je ale zcela jistě možné o tom s námi hovořit.

Podání stížnosti

Pokud jste rozhodnut/a podat stížnost, můžete tak učinit písemně, telefonicky nebo osobně. Pokud telefonujete a/nebo jste se dostavil/a osobně a Vaše stížnost nebyla vyřízena ihned, učiníme z telefonického nebo osobního jednání s Vámi záznam, s nímž se pak zachází jako s písemnou stížností.

Ve Vaší stížnosti uveďte, komu je určena, jaké věci se týká, na co si stěžujete. Uveďte své jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu, případně adresu k doručení. Údaje data narození a adresy nemusíte uvádět, pokud víte, že je úsek sociálně-právní ochrany dětí eviduje. Nezapomeňte připojit podpis. Identifikace osoby, která stížnost podala, je pro vyřízení stížnosti mimořádně důležitá. Věříme, že pochopíte, že s ohledem na to, jakými záležitostmi se pracovnice našeho úseku zabývají, musíme bezpečně vyloučit možnost, že by se informace dostaly k nepovolané osobě. Podáte-li stížnost anonymně, bude také evidována a vyhodnocována podle obsahu, nemůžeme Vás ale k věci vyrozumět.

Vyřízení stížnosti

  1. Stížnost je zaevidována.
  2. Stížnost podanou na ÚMČ Praha 22 na pracovnici úseku sociálně-právní ochrany dětí obdrží k vyřízení vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, vyřizuje ji, příp. vyřízením stížnosti pověří pracovnici pověřenou vedením úseku sociálně-právní ochrany dětí.
  3. Stížnost je prošetřována. K prošetření stížnosti mohou být studovány dokumenty, provedeno místní šetření, mohou být vyslechnuty osoby, proti nimž stížnost směřuje, příp. další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Osoby za tímto účelem správním orgánem oslovené nejsou povinny vypovídat.
  4. Stížnost je vyřízena ve lhůtě 60 dnů. O jejím vyřízení jste informován/a. Datum a způsob vyřízení stížnosti je zaznamenáno v evidenci. Pokud byla stížnost shledána jako důvodná nebo zčásti důvodná, tj. pracovnice se chovala vůči klientovi nevhodně a/nebo bylo postupováno nesprávně, osoba odpovědná za vyřízení stížnosti zjistí příčiny, jsou stanovena nápravná opatření a jejich plnění je sledováno. O tomto jste v přípisu o vyřízení stížnosti informován/a.
  5. Pokud nemůže být stížnost vyřízena ve lhůtě 60 dnů, jste o tomto před uplynutím lhůty s uvedením důvodu jejího nedodržení informován/a.

Pokud po vyřízení stížnosti máte za to, že nebyla vyřízena řádně, můžete k nadřízenému správnímu orgánu podat žádost o prošetření způsobu vyřízení stížnosti. Nadřízeným orgánem je Magistrát hlavního města Prahy, Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči, oddělení sociální péče, se sídlem Praha 1, Charvátova 145/9.


V případě potřeby kontaktujte:

  • Mgr. Zdeňku Žaludovou, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 271 071 880,
    e-mail: zdenka.zaludova@praha22.cz