Městská část Praha 22
Praha 22

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, z roku 2012 uložila mj. orgánům sociálně-právní ochrany dětí povinnost vypracovat do dne 31. 12. 2014 standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí. Nejpozději od tohoto data jsou také orgány sociálně-právní ochrany dětí povinny se těmito standardy řídit. K provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí Vyhláška č. 473/2012 Sb., která v příloze č. 1 vymezuje přesně jednotlivé standardy a jejich subkritéria.

Standardy kvality nejsou v sociální oblasti obecně novinkou. Ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb byly zavedeny již v roce 2007. Standardy sociálně-právní ochrany pro orgány sociálně-právní ochrany jsou však určeny pro orgány veřejné správy, a oblast sociálně-právní ochrany dětí se tak stává první agendou veřejné správy, u níž dochází ke standardizaci. Cílem zavedení standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí bylo vytvořit personální, materiální, prostorové… podmínky pro systematickou práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí s dětmi a rodinami, sjednotit postupy a přístupy při práci s dětmi a rodinami a nastavit minimální standard toho, co musí každý orgán sociálně-právní ochrany dětí vykonávat ve vztahu k dětem a rodinám a co musí mít zajištěno každý pracovník působící jako zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

Mj. se standardy sociálně-právní ochrany dětí liší od standardů sociálních služeb zpracovaných poskytovateli sociálních služeb tím, že orgán sociálně-právní ochrany dětí nevymezuje některé náležitosti své činnosti, které jsou dány příslušnými právními předpisy pro činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí závaznými.

Každý orgán sociálně-právní ochrany dětí musí každý jednotlivý standard naplňovat beze zbytku. Ve vyhlášce je obsaženo celkem 14 standardů, z nichž většina obsahuje ještě subkritéria.

Jednotlivé standardy vyhláškou vymezené jsou následující:

 • Standard 1 – Místní a časová dostupnost,
 • Standard 2 – Prostředí a podmínky,
 • Standard 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • Standard 4 – Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • Standard 5 – Přijímání a zaškolování,
 • Standard 6 – Profesní rozvoj zaměstnanců,
 • Standard 7 – Prevence,
 • Standard 8 – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu,
 • Standard 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte,
 • Standard 10 – Kontrola případu,
 • Standard 11 – Rizikové a nouzové situace,
 • Standard 12 – Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany dětí,
 • Standard 13 – Vyřizování a podávání stížností,
 • Standard 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty.


Zdejší úsek sociálně-právní ochrany dětí má všechny uvedené standardy, včetně jednotlivých kritérií, ke dni 31. 12. 2014 písemně zpracovány. Ty informace ze zpracovaných standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí, které lze považovat za nejdůležitější, resp. relevantní pro klienty úseku, jsou uveřejněny na webových stránkách www.praha22.cz, částečně v sekci věnované Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 22, částečně ve zvláštní sekci věnované činnosti úseku sociálně-právní ochrany dětí.

Úplné znění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí zdejšího úseku sociálně-právní ochrany dětí je pro zájemce k dispozici k nahlédnutí u pracovnic úseku sociálně-právní ochrany dětí, po předchozí domluvě.

V úplném znění jsou standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí zdejšího úseku sociálně-právní ochrany dětí obsáhlým textem. Proto jej na webu zveřejňujeme jen ve stručné podobě, která je výtahem z tohoto úplného znění.

Dodržování standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany dětí orgány sociálně-právní ochrany dětí kontroluje nadřízený orgán, v režimu kontroly výkonu státní správy v přenesené působnosti. Znamená to tedy, že v případě úseku sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 22 bude kontrolovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Magistrát hlavního města Prahy.