Městská část Praha 22
Praha 22

Základní informace o činnosti SPOD

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí


Sociálně právní ochrana dětí zejména:

 • vyhledává ohrožené děti,
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiných fyzických osob než rodičů,
 • sleduje vývoj dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a dětí pobývajících s matkou ve věznici po dobu výkonu jejího trestu odnětí svobody,
 • podává oznámení o podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti,
 • zastupuje dítě v postavení poškozeného v trestním řízení,
 • ve vztahu ke shora uvedeným vyhodnocuje situaci nezletilých a rodin, vypracovává individuální plán ochrany dítěte a v souladu s ním realizuje opatření k zamezení pokračování poruch vývoje nezletilých,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • ukládá a provádí výchovná opatření, o nichž rozhoduje orgán sociálně právní ochrany dětí,
 • navrhuje a provádí výchovná opatření, o nichž rozhoduje soud,
 • navrhuje soudu přijetí dalších opatření v zájmu nezletilých (zásahy do rodičovské odpovědnosti, určení otcovství, aj.),
 • při výkonu své činnosti spolupracuje se školami, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, církevními a neziskovými organizacemi, zdravotnickými zařízeními, orgány činnými v trestním řízení, s opatrovnickými soudy, s dalšími orgány sociálně právní ochrany dětí aj. dle potřeby,
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka,
 • vykonává funkci opatrovníka nezletilých,
 • spolupracuje s MHMP ve věci náhradní rodinné péče,

 

Náhradní rodinná péče:

 • eviduje občany vhodné stát se pěstouny a osvojiteli,
 • eviduje děti, kterým je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči,
 • sleduje děti umístěné do péče budoucích osvojitelů,
 • doprovází náhradní rodinu v procesu osvojení dítěte, 
 • působí k uplatňování práv a plnění povinností osob pečujících a osob v evidenci při výkonu pěstounské péče,
 • zabezpečuje uzavření dohod o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a s osobami v evidenci, příp. kontroluje jejich uzavření s jiným subjektem, popř. vydává rozhodnutí k úpravě práv a povinností při výkonu pěstounské péče, následně sleduje jejich naplňování,
 • spolupracuje s doprovázejícími organizacemi pěstounů
 • soustavně sleduje nezletilé svěřené do pěstounské péče a do pěstounské péče na přechodnou dobu, pravidelně vyhodnocuje situaci nezletilých a rodiny, vypracovává a průběžně aktualizuje individuální plán ochrany dítěte,
 • v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte spolupracuje s biologickou rodinou dítěte.   

 

Kurátor pro mládež zejména:

 • eviduje nezletilé, kteří zanedbávají školní docházku, vedou zahálčivý a/nebo nemravný způsob života,
 • eviduje nezletilé, kteří zneužívají návykové látky,
 • eviduje mladistvé, kteří spáchali přestupek, a účastní se řízení s nimi vedeného podle zvláštních právních předpisů,
 • eviduje nezletilé, kteří spáchali jinak trestný čin, a účastní se řízení s nimi vedeného podle zvláštních právních předpisů,
 • eviduje mladistvé, kteří spáchali provinění, a účastní se řízení s nimi vedeného podle zvláštních právních předpisů,
 • eviduje nezletilé, kteří se dopouštějí útěků od osob odpovědných za jejich výchovu,
 • ve vztahu ke shora uvedeným vyhodnocuje situaci nezletilých a rodin, vypracovává individuální plán ochrany dítěte a v souladu s ním realizuje opatření k zamezení pokračování poruch vývoje nezletilých,
 • vykonává terénní sociální práci,
 • ukládá a provádí výchovná opatření, o nichž rozhoduje orgán sociálně právní ochrany dětí,
 • navrhuje a provádí výchovná opatření, o nichž rozhoduje soud,
 • navštěvuje nezletilé umístěné ze soudního rozhodnutí v ústavních zařízeních a mladistvé umístěné ve výkonu vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody nepodmíněného, zaměřuje se na zamezení pokračování poruch v jejich chování a jednání a po jejich propuštění působí k jejich začlenění do vhodného rodinného a sociálního prostředí a k přijetí žádoucího způsobu života,
 • při výkonu své činnosti spolupracuje se školami, školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, středisky výchovné péče, církevními a neziskovými organizacemi, zdravotnickými zařízeními, Probační a mediační službou, orgány činnými v trestním řízení, s pracovníky pověřenými agendou přestupků, s opatrovnickými soudy, s dalšími orgány sociálně právní ochrany dětí aj. dle potřeby,
 • analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u nezletilých ve správním obvodu a navrhuje preventivní opatření.

 

Pracovnice zdejšího úseku sociálně-právní ochrany dětí  n e ř e š í   zejména:

 • sepisování návrhů k soudu pro rodiče dítěte týkající se např. úpravy poměrů nezletilého dítěte, otázek výživného aj.,
 • majetkové spory rodičů dítěte,
 • sousedské spory,  
 • vyhotovování stanoviska k situaci rodiny s dítětem na žádost klienta a/nebo provádění šetření v domácnosti rodiny s dítětem na žádost klienta,
 • předávání korespondence a dárků dětem od rodičů nebo osob blízkých dítěti,
 • evidování komunikace /např. e-mailové korespondence, SMS zpráv, komunikace na sociálních sítích/  mezi rodiči dítěte nebo osobami blízkými netýkající se dítěte.