Městská část Praha 22
Praha 22

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Úsek sociálně-právní ochrany dětí

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Osvojitelem nebo pěstounem se lze stát i bez zprostředkování, ale vždy jen z rozhodnutí soudu. Tak se např. osvojitelem může stát nový/á manžel/ka rodiče dítěte, nebo pěstouny dítěte, jehož rodiče zemřeli, přátelé rodiny, které dítě dobře zná a s jejichž dětmi kamarádí.

Při zprostředkování náhradní rodinné péče jsou na jedné straně vyhledávány děti, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, na straně druhé jsou vyhledávány fyzické osoby vhodné k poskytnutí náhradní rodinné péče přijatému dítěti. Cílem zprostředkování je výběr vhodného osvojitele nebo pěstouna pro konkrétní dítě, přičemž dítě a osvojitel nebo pěstoun se před započetím procesu neznají.

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je popsán v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí /a upřesněn v prováděcí vyhlášce/, proces rozhodování o osvojení dítěte a o svěření dítěte do pěstounské péče a soudní řízení v těchto věcech v občanském zákoníku a v zákoně o zvláštních řízeních soudních.

Proces zprostředkování náhradní rodinné péče je poměrně složitý /a zájemci může připadat zdlouhavý/. Je tomu tak proto, aby byl zájemce o osvojení nebo pěstounskou péči důkladně seznámen se všemi souvislostmi poskytování náhradní rodinné péče a připraven pro příslušnou formu náhradní rodinné péče a aby bylo odborně posouzeno, zda se jedná o osobu vhodnou.

Prvnímu kroku ke zprostředkování náhradní rodinné péče předchází u každého zájemce různě dlouhá doba úvah, vyhledávání informací, diskuzí s příbuznými a známými, četby související literatury. Již v této fázi doporučujeme kontaktovat pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kteří vykonávají agendu náhradní rodinné péče. Zodpoví zájemci dotazy, a usnadní mu tak  jeho rozhodování. Také pomáhá, obrátí-li se zájemce na některou z neziskových organizací zaměřených na problematiku náhradní rodinné péče. Kromě konzultací s odborníky se zde zájemce může setkat s lidmi, kteří již „prošli“ procesem zprostředkování náhradní péče, a s lidmi, kteří již pečují o svěřené dítě, a podělí se o nabyté poznatky a zkušenosti.

Zprostředkování náhradní rodinné péče je realizováno na žádost.

Prvním krokem ke zprostředkování náhradní rodinné péče je podání žádosti u obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele /v případě manželů v místě trvalého pobytu jednoho z nich/. Konkrétně v Praze jsou tedy přijímány žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče u orgánu sociálně-právní ochrany dětí na Úřadech městských částí Praha 1 – 22. Pracovníci náhradní rodinné péče shromáždí od žadatele veškeré zákonem stanovené dokumenty a založí spis žadatele. Žadatel mj. dodává doklad o státním občanství /nebo o povolení k trvalému pobytu v ČR nebo o hlášení k pobytu v ČR nejméně po dobu jednoho roku/, opis z Rejstříku trestů /nebo obdobný doklad ze státu/států, kde se zdržoval/, údaje o ekonomických a sociálních poměrech a zprávu o zdravotním stavu. Pracovník náhradní rodinné péče realizuje návštěvu v rodině k provedení sociálního šetření.      

Nedojde-li v zákonem přesně vymezených případech k zastavení řízení, postupuje orgán sociálně-právní ochrany dětí pražského úřadu městské části dokumenty Magistrátu hlavního města Prahy.

Stejně tak orgány sociálně-právní ochrany dětí pražských úřadů městských částí shromažďují údaje k dětem, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, kompletují jejich spisovou dokumentaci a postupují ji Magistrátu hlavního města Prahy.

Magistrát hl. m. Prahy /a další krajské úřady v celé ČR/ vede evidenci dětí, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, a odborně je posuzuje a vede evidenci žadatelů a odborně je posuzuje.

Odborné posouzení žadatele o zprostředkování osvojení či pěstounské péče zahrnuje jeho psychologické posouzení /charakteristiku osobnosti, psychický stav, posouzení předpokladů k výchově dítěte, stability partnerského vztahu a rodiny a motivace k přijetí dítěte do náhradní rodinné péče/, posuzuje se, zda děti v rodině žadatele žijící /ať vlastní, nebo dříve přijaté/ jsou schopny přijmout další dítě do rodiny, posuzuje se bezúhonnost žadatele a dalších osob s ním žijících v domácnosti, majetkové a sociální poměry a rovněž odborná příprava k přijetí dítěte do rodiny.

Absolvování odborné přípravy k přijetí dítěte do rodiny je podmínkou pro to, aby byl žadatel zařazen do evidence žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče.

Během odborné přípravy se žadatelé seznámí např. se sociálně-právními aspekty náhradní rodinné péče, specifikou dětí přijatých do náhradní rodinné péče, s vývojem dětí a jeho poruchami a možnostmi jejich terapie. Žadatelé mají možnost setkat se s odborníky působícími v oblasti náhradní rodinné péče i s náhradními rodiči. Během odborné přípravy si žadatelé zpravidla i upřesňují, jaké dítě chtějí a mohou přijmout do své péče.

V odborné přípravě zájemců o pěstounskou péči na přechodnou dobu je věnována velká pozornost spolupráci pěstouna na přechodnou dobu s biologickou rodinou dítěte, případně s budoucími osvojiteli nebo dlouhodobými pěstouny dítěte, spolupráci s odborníky a zvládání přijímání dětí v krizových situacích a přípravy jejich návratu do původního, resp. přesunu do nového výchovného prostředí.

Nedojde-li v zákonem přesně stanovených případech k zastavení nebo přerušení řízení, na základě odborného posouzení vydá Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o zařazení, nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči.

Pro dítě z evidence dětí, jimž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, je posléze z evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči vybírán vhodný osvojitel nebo pěstoun. Byl-li evidovaný žadatel vytipován jako vhodný osvojitel nebo pěstoun pro určité dítě, je osloven, seznamuje se se spisovou dokumentací dítěte a dostává příležitost poprvé se s dítětem setkat. V optimálním případě pak přebírá dítě do své faktické péče a na základě soudního rozhodnutí se v řízení o osvojení nebo v řízení o svěření dítěte do pěstounské péče stává jeho osvojitelem či pěstounem.

Zatímco žadatelé o osvojení čekají na zprostředkování osvojení v současné době i několik let, pěstounů a pěstounů na přechodnou dobu je pro potřebné děti nedostatek.

Pro úplnost – podle zákonem stanovených pravidel může být dítě z ČR, jemuž je třeba zprostředkovat náhradní rodinnou péči, osvojeno v cizině, a žadatelé v ČR mohou osvojit dítě z ciziny. Zprostředkování osvojení dětí z ČR do ciziny a osvojení dětí z ciziny do ČR zajišťuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí se sídlem v Brně.