Městská část Praha 22
Praha 22

Odbor životního prostředí a dopravy


Odbor životního prostředí a dopravy má působnost v oblasti výkonu státní správy a samosprávy na úsecích životního prostředí, dopravy a údržby MČ. Jednotlivé úseky se dále člení podle vykonávaných agend:

Úsek životního prostředí
 • Ochrana ovzduší

Kontroluje plnění povinností provozovatelů zdrojů nevyjmenovaných v příloze č. 2 zákona o ovzduší
(např. kotlů sloužících k vytápění domácností a provozoven)

Vydává závazná stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska ochrany ovzduší

 • Nakládání s odpady

Kontroluje plnění povinností fyzických, právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání z hlediska zákona o odpadech a příslušných vyhlášek

Kontroluje hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vydává závazná stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady

Spolupracuje s hl. m. Prahou na organizaci svozu odpadů z domácností (objemný odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad)

 • Ochrana přírody a krajiny

Povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les

Přijímá oznámení o kácení

Ukládá náhradní výsadbu

Vydává stanoviska k řízením podle stavebního zákona z hlediska ochrany přírody a krajiny

 • Ochrana zvířat proti týrání

Spolupracuje se státní veterinární správou při kontrole dodržování povinností chovatelů podle zákona o ochraně zvířat proti týrání

Koordinuje odchyt toulavých koček v rámci programu kastrace koček na území hl. m. Prahy

Umisťuje týraná nebo opuštěná zvířata do náhradní péče

 • Ochrana zemědělského půdního fondu

Přijímá žádosti o odnětí půdy ze ZPF a vydává souhlas s odnětím půdy do 1 ha

Rozhoduje o výši odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Vydává vyjádření k řízením podle stavebního zákona z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu

 • Rostlinolékařská péče

Přijímá oznámení o výskytu škodlivých organismů (invazivních rostlin)

Přijímá oznámení o použití přípravků k ošetření porostů na území MČ Praha 22

 • Veřejná hřiště provozovaná MČ

Plní povinnosti provozovatele dětských hřišť a veřejných sportovišť

 • Péče o veřejnou zeleň MČ

Koordinuje péči o zelené plochy ve správě MČ

Zajišťuje péči o dřeviny na pozemcích ve správě MČ

 • Ochrana lesa a rybníkářství
 • Kontroly a sankční řízení
         U jednotlivých agend provádí kontroly a vede sankční řízení v rozsahu svěřených kompetencí
Úsek dopravy
 • Silniční správní úřad

Vykonává státní dozor na pozemních komunikacích II. – IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích MČ Praha 22

Vydává závazná stanoviska (u společného územního a stavebního řízení), a stanoviska pro jiné typy řízení podle stavebního zákona ke stavbám komunikací i budov

Povoluje připojení nemovitostí (pozemků) a pozemních komunikací na místní pozemní komunikace II. – IV. třídy

Vydává osvědčení (sdělení) o existenci veřejně přístupné účelové komunikaci, vzniklé ze zákona a v případě pochybností, zda se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci či nikoliv, vydává rozhodnutí o její existenci či neexistenci.

Rozhoduje o omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami po místních komunikacích II. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích

Rozhoduje o zvláštním užívání komunikací z důvodů výkopových prací, deponií stavebního materiálu, stánkového prodeje, konání kulturních a sportovních akcí, umístění reklamních zařízení atd. na místních komunikacích II. –IV. třídy a komunikačních plochách v rámci své působnosti

Povoluje umístění pevné překážky na místních komunikacích II. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích

Povoluje zábory veřejného prostranství (v zeleni)

Povoluje zvláštní užívání komunikací za účelem zřízení vyhrazeného parkování pro invalidy

Je správcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství

 • Správní úřad podle zákona o provozu na pozemních komunikacích

Stanoví místní a přechodnou úpravu provozu (vodorovného i svislého dopravního značení) na pozemních komunikacích II. - IV. třídy a veřejně přístupných účelových komunikacích

Povoluje výjimky z místní úpravy provozu (např. ze zákazu vjezdu nákladních vozidel)

Vydává povolenky k vjezdu na pozemní komunikace MČ, kde je stanoven zákaz vjezdu motorových vozidel s dodatkovou tabulkou – „vjezd pouze s povolením MČ“

 • Doprava

              Podílí se na rozvoji komunikační sítě MČ

              Kontroluje stav dopravního značení v oblasti MČ

              Dává návrhy na rozvoj a úpravu PID

 • Kontroly a sankční řízení

Provádí kontroly a vede sankční řízení v rozsahu svěřené působnosti

Úsek údržby
 • Péče o zeleň ve vlastnictví MČ

Provádí seče trávníků, řezy keřů a drobné zahradnické práce

Zajišťuje pletí záhonů, keřových skupin a zámkové dlažby

Zajišťuje údržbu hřbitova sv. Václava

 • Zimní údržba

Zajišťuje a provádí zimní údržbu na komunikacích, chodnících a veřejných prostranstvích v majetku MČ

 • Úklid veřejných prostranství ve vlastnictví MČ

Provádí čištění vybrané sítě místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství

Zajišťuje likvidaci nepovolených skládek

Zajišťuje ruční úklid a sběr odpadků na plochách v centrální části MČ

 • Poskytuje součinnost při akcích MČ

 

Osoby

Krejčová Erika, Ing.

zemědělský půdní fond a ochrana zvířat

Linhartová Renata, Mgr.

ovzduší, ochrana zvířat proti týrání

Sehnalová Alena, Ing.

vedoucí úseku dopravy, připojení na komunikaci, havárie

Zákorová Jitka

stanoviska věcný obsah, silniční správní úřad

Matoušková Martina

zvláštní užívání komunikací, autovraky

Davídková Marta

stanoviska koordinace, zábor veřejného prostranství, povolení k vjezdu, přestupky

Hübnerová Renáta

vedoucí úseku údržby, doprava

Zídková Alexandra, Ing.

péče o zeleň a veřejná hřiště

Pavlicki Milan

údržba, řidič
Telefon: 271 071 815

Rot Roman

údržba, řidič
Telefon: 271 071 815

Horais Rudolf

údržba zeleně
Telefon: 271 071 815

Holák Petr

úklid, údržba zeleně

Novotný Jaroslav

úklid, údržba zeleně, řidič
Telefon: 271 071 815

Kovanda Jaroslav

úklid, údržba zeleně, řidič
Telefon: 271 071 815

Vomastek Luboš

řidič, údržba
Telefon: 271 071 815

Podlipský Josef

údržba zeleně
Telefon: 271 071 815

Malachta Norbert

údržba zeleně
Telefon: 271 071 815

Vítková Věra

úklid
Telefon: 271 071 815