Městská část Praha 22
Praha 22

Vedoucí úřadu

Tajemník úřadu plní úkoly vedoucího úřadu a statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.

  • Zabezpečuje prostřednictvím vedoucích odborů a zaměstnanců úřadu plnění usnesení Zastupitelstva městské části (ZMČ) a Rady městské části (RMČ) a kontroluje plnění úkolů.
  • Vydává pokyny a nařízení potřebná k zajištění činnosti úřadu.
  • Rozhoduje o podjatosti vedoucích odborů ve správním řízení a činí potřebná opatření k zajištění dalšího řízení. Koordinuje postup při projednávání návrhů obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy.
  • Odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Štěpán Zmátlo, pověřený výkonem funkce vedoucího Úřadu MČ Praha 22

Telefon: 271 071 807
Fax: 271 071 809
E-mail: stepan.zmatlo@praha22.cz