Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2018

Všechna došlá podání za rok 2018 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

ZPRÁVA O DOŠLÝCH STÍŽNOSTECH A PETICÍCH ZA ROK 2018                                                                                 

     Na svém 5. zasedání dne 16. ledna 2019 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2018. RMČ vzala zprávu na vědomí a uložila ji zveřejnit na webových stránkách MČ Praha 22 a v Uhříněveském zpravodaji.

     Výše uvedený pokyn zahrnuje povinnost informovat RMČ  Praha 22 o počtu došlých stížností a petic od občanů MČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2018 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2018 došlo 10 podání, z nichž Peticemi bylo pět podání, stížnostmi také pět podání a navíc jedna stížnost z roku 2017 přešla svým termínem pro vyřízení do roku 2018. 
V roce 2018 bylo projednáno a vyřízeno všech 11 podání.
Tři projednané Stížnosti se týkaly postupu zaměstnanců OŽPD, jedna postupu OV, jedna postupu OŽPD a jedna postupu městské policie. Pět stížností bylo shledáno nedůvodnými, jedna (OŽPD) jako důvodná, přičemž na základě podání stížnosti došlo neprodleně k nápravě úředního postupu. Proti vyřízení stížností nebyl podán žádný opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Podané petice se týkaly požadavku ve věci zpomalovacího prahu v ulici Fr. Diviše, spádové oblasti do MŠ Sluneční, zrušení hřiště u ZŠ Jandusů, obytného souboru Kašperská a fitparku Pitkovice. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 

Počet podání celkem

   10 + 1 (z roku 2017)

Z toho - petic

     5

           - stížností

     5 + 1 (z roku 2017)

Vyřízeno

   11

Přechází do roku 2019

     0

Nevyřízeno - odloženo

     0

Počet podaných opravných prostředků

     0

                  

Datum vložení: 18. 3. 2019 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 3. 2019 0:00
Autor: