Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2019

Všechna došlá podání za rok 2019 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

ZPRÁVA O DOŠLÝCH STÍŽNOSTECH A PETICÍCH ZA ROK 2019

 

Na svém 30. zasedání dne 22. ledna 2020 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2019. RMČ vzala zprávu na vědomí a uložila ji zveřejnit na webových stránkách MČ Praha 22 a v Uhříněveském zpravodaji.

 

Výše uvedený pokyn zahrnuje povinnost informovat RMČ   Praha 22 o počtu došlých stížností a petic od občanů MČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2019 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2019 došlo 6 podání, z nichž žádné nebylo zaregistrováno jako Petice, stížností bylo zaregistrováno šest podání.

 

V roce 2019 bylo projednáno a vyřízeno všech 6 podání. Všechny Stížnosti se týkaly úředního postupu zaměstnanců, a to 1x OIC, 1x OSVZ-OSPOD, 1x OŽPD a 3x OV. Pět stížností bylo shledáno nedůvodnými, jedna (OIC) jako důvodná, přičemž na základě podání stížnosti došlo neprodleně k nápravě úředního postupu. Proti vyřízení stížností byl dvakrát podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. MHMP v obou případech posoudil tato podání jako nedůvodná. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 

Počet podání celkem

  6

Z toho - petic

  0

- stížností

  6

Vyřízeno

  6

Přechází do roku 2019

  0

Nevyřízeno - odloženo

  0

Počet podaných opravných prostředků

  0
 
 
                                                                

 

Datum vložení: 28. 1. 2020 14:52
Datum poslední aktualizace: 28. 1. 2020 15:00
Autor: Praha 22