Městská část Praha 22
Městská část Praha 22

 Probíhá úprava webových stránek.

Hlasování na voličský průkaz

podmínky a lhůty pro vydání a podání žádosti

 

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v místě svého trvalého  pobytu,  vydá obecní úřad, popřípadě zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu, popřípadě zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskovou volební komisi a zvláštní okrskovou volební komisi.

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

 

Popis volebního obvodu č. 19

Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí

 

O vydání voličského průkazu lze již nyní požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu voliče.  

 

Žádost lze podat

  • osobně - o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5.října 2016 do 16.00 hodin.
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem,
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2016.

 

ÚMČ Praha 22 voličský průkaz  předá osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím  uvedenou  adresu,   nejdříve  15 dnů  přede  dnem  voleb, tj. 22. září 2016.

 

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Voličský průkaz pro první a druhé kolo voleb do Senátu

 

V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz pro konkrétní kolo voleb do Senátu, obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad mu vydá voličský průkaz pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz pro první kolo a druhý voličský průkaz pro druhé kolo). Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad použije pro vydání voličského průkazu příslušný tiskopis.

 

Požádat o vydání voličského průkazu v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu je možné pouze osobně. Obecní úřad, popř. zastupitelský nebo konzulární úřad v této době může vydávat voličské průkazy nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole voleb do Senátu, tj. do 12. října 2016 do 16.00 hodin.

 

 

Adresa pro vydání voličského průkazu:  ÚMČ Praha 22, odbor občanskosprávní, přízemí dveře č.009 matrika, Nové náměstí 1250, Praha 10 -  Uhříněves, 104 00 .

 

 

Žádost o vydání voličského průkazu je k dispozici na ÚMČ Praha 22 a ke stažení na webových stránkách úřadu ZDE.

Datum vložení: 1. 8. 2016 11:27
Datum poslední aktualizace: 2. 8. 2017 11:22
Autor: Petra Vaňková