Městská část Praha 22
Praha 22

Knihovní řád

Knihovní řád Městské knihovny MČ Praha 22, umístěné v 1. patře multifunkční budovy Uhříněvského muzea, Nové náměstí 1251/2, 140 00 Praha - Uhříněves

KNIHOVNÍ ŘÁD

Městské knihovny MČ Praha 22

 

umístěné v 1. patře multikulturní budovy Uhříněveského muzea, Nové náměstí 1251, 104 00 Praha - Uhříněves

 

I.

 

Základní ustanovení

 

 1. Městská knihovna v Praze 22 je kulturním a vzdělávacím zařízením, které slouží především občanům MČ Praha 22. Je veřejnou knihovnou, která shromažďuje, udržuje a půjčuje knihy a některé časopisy (Květy, PŽ).
 2. Výpůjční služby jsou poskytovány v Městské knihovně MČ Praha 22, Nové náměstí 1251, Praha  10 – Uhříněves (dále jen “ Knihovna“).
 3. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození, číslo OP, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.
 4. Každý uživatel Knihovny je povinen dodržovat ustanovení tohoto Knihovního řádu, zejména nepoškozovat a chránit její majetek, zachovávat klid a pořádek ve všech prostorách knihovny a řídit se pokyny odpovědného zaměstnance.

 

II.

 

Zpracování osobních údajů knihovnou (práva uživatelů knihovny, doba uchovávání a zabezpečení osobních údajů uživatel knihovny)

 

 1. Městská knihovna v Praze 22 zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických informačních a dalších služeb uživatelům Knihovny, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany jejího majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje Knihovna využívá za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.
 2. Uživatel má právo na přístup k údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů Knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
 3. Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace (1 rok).  Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány podle Spisového a skartačního řádu obce.
 4. Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů. Osobní údaje v počítačové databázi Knihovna uchovává tak, že jsou chráněny přístupovým heslem zaměstnanců Knihovny.

 

III.

 

Výpůjční řád

 

Podmínky pro přijetí čtenáře

 

 1. Čtenářem (uživatelem) Knihovny se stává fyzická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů a zaplacením členského příspěvku na 12 po sobě jdoucích měsíců v následující výši: dospělí 300,- Kč, důchodci děti nad 15 let a studenti 150,- Kč.  Děti do 15 let mají služby knihovny zdarma a stanou se uživatelem knihovny na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.     
 2. Čtenářem Knihovny se může stát každá osoba s trvalým pobytem v ČR, která tuto skutečnost doloží občanským průkazem nebo cizinec či osoba bez státní příslušnosti, která doloží povolení k trvalému pobytu na území ČR. Čtenářem Knihovny se může stát dítě do 15ti let, které má trvalé bydliště v Praze, v okresech Praha – východ a Praha – západ nebo zde navštěvuje školu či učiliště a předloží písemný souhlas rodičů či jiných zákonných zástupců.
 3. Podpisem čtenářské přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení Knihovního řádu Knihovny.
 4. Podepsáním čtenářské přihlášky dítěte do 15ti let rodič či jiný zákonný zástupce přejímá odpovědnost za dodržování Knihovního řádu  Knihovny ze strany dítěte včetně všech závazků z toho vyplývajících.
 5. Knihovna půjčuje dokumenty z vlastního knihovního fondu a z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím výměnných souborů.

 

Čtenářský průkaz

 

 1. Čtenářský průkaz  je  dokladem  čtenáře pro styk  s  Knihovnou. Vystavuje se na 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Po jejich uplynutí je třeba jeho platnost obnovit. Čtenář starší 15ti let je povinen předložit k ověření údajů na čtenářské přihlášce svůj platný osobní doklad, na jehož základě byl čtenářský průkaz vystaven.
 2. Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí dospělí i děti poplatek ve výši 20,- Kč.
 3. Výpůjční lhůta knih, časopisů a novin je 1 měsíc. Výpůjční lhůta novinek a titulů, které má rezervováno více čtenářů, může být zkrácena na 2 týdny. Knihovník může výpůjční lhůtu 1 x prodloužit o 1 měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím  uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. Po uplynutí výpůjční lhůty si čtenář může tutéž knihovní jednotku vypůjčit znovu, pokud ji nežádá další čtenář. O prodloužení výpůjční lhůty musí požádat a předložit současně i svůj čtenářský průkaz. Pokud chce výpůjční lhůtu prodloužit podruhé, musí knihovní jednotku předložit ke kontrole.
 4. V  Knihovně může mít čtenář vypůjčeno nejvýše 10 knih nebo časopisů. Čtenáři do 15 let nevýše 5 knih nebo časopisů. Knihovník může v odůvodněných případech povolit čtenáři vypůjčení většího počtu knihovních jednotek současně, nejvýše však 15.

 

Povinnosti a práva čtenáře

 

 1. Prohlédnout si při vypůjčování knihu nebo časopis a jsou-li poškozeny, ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen Knihovně náklady na opravu nebo náhradu této knihovní jednotky uhradit.
 2. Zacházet s vypůjčenými knihami a jinými knihovními jednotkami šetrně, nevyjímat je z ochranných obalů, nevpisovat do nich poznámky, nepodtrhávat části textu, chránit dílo před poškozením, ztrátou či  krádeží,   nepůjčovat   je   dalším    osobám  a  vrátit  je  do  Knihovny ve stanovené lhůtě.
 3. Respektovat všechna práva autorská a všechna práva výrobce stanovená platnými právními předpisy.
 4. Oznámit Knihovně neprodleně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených na přihlášce.
 5. Při odchodu z Knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky a na vyzvání příruční zavazadlo. Vynesení kterékoli knihovní jednotky z fondu Knihovny s knižním lístkem a bez příslušného záznamu ve čtenářském průkazu je pokládáno za zcizení.
 6. Čtenářům postiženým nakažlivými chorobami nebo těm, v jejichž bytě či rodině se nakažlivá choroba vyskytla se knihy ani časopisy nepůjčují. Čtenář je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit knihovnici a zajistit dezinfekci knihovních jednotek.
 7. Čtenář, který svým jednáním hrubě porušil nebo opakovaně porušuje Knihovní řád Knihovny, úmyslně poškodil vypůjčené knihy, časopisy nebo jiné knihovní jednotky, poškodil zařízení Knihovny, může být vedoucím Knihovny zbaven práva používat služeb Knihovny. Povinnost nahradit způsobenou škodu není tímto dotčena.

     

Poplatky z prodlení (zpozdné) a upomínání

   

 1. Pokud  čtenář  nevrátil  půjčené knihovní  jednotky  ve  stanovené lhůtě, zaplatí Knihovně poplatky z prodlení (zpozdné), které progresivně roste s počtem upomínek, počtem vypůjčených knihovních jednotek a podle doby překročení řádné výpůjční doby (včetně každého započatého dne) jejího překročení u knih.
 2. Výše poplatku z prodlení:
 • za 1 měsíc bez poplatku
 • za každý kalendářní den, který uplyne nad rámec bezplatné výpůjční doby a výpůjční doba nebyla osobně nebo telefonicky prodloužena, se účtuje zpozdné ve výši 2,- Kč/kus/den.  Ceny za upomínky (poštovné) se upravují vždy se změnou cen za spojové služby  (ceník České pošty).
 1. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, bude Knihovna nevrácené knihovní jednotky spolu s poplatky z prodlení vymáhat soudně prostřednictvím Úřadu městské části Praha 22.

 

V.

 

Náhrady ztrát a škod

 

 1. Čtenář je povinen neprodleně nahlásit ztrátu  nebo   poškození  vypůjčené knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené Knihovnou škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti nahradit ve smyslu Občanského zákoníku – „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“ nebo zaplatit náklady na zakoupení téhož titulu, který byl poškozen nebo ztracen.
 2. Způsobenou škodu na knihovní jednotce musí  čtenář  nahradit  podle  požadavku Knihovny nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání.
 3. V případě ztráty nebo poškození jednoho dílu vícedílného kompletu, který tvoří jedinou knihovní jednotku, je Knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet.
 4. Není-li možné ztracenou knihovní jednotku zakoupit, uhradí čtenář ztrátu v peněžní formě, a to:
  1. u knihovní jednotky, která je mladší 5 let 100% pořizovací ceny
  2. u knihovní jednotky, která je starší 5 let 50% pořizovací ceny

   Do doby, než čtenář uhradí náklady spojené se ztrátou knižní jednotky, nebudou mu zapůjčeny nové.
    
 5. K cenám uvedeným v bodě 4 se vždy připočte paušální částka 50,- Kč za počítačové práce spojené s evidencí knihovní jednotky.

 

 

VI.

 

Přístup na veřejný internet

 

 

 1. Čtenářům Knihovny i občanům, kteří nejsou zapsáni jako čtenáři Knihovny  je zdarma umožněn přístup na veřejný internet, a to  v době otevíracích hodin.

 2. Z důvodu evidence a kontroly z hlediska bezvadného provozu počítače vede knihovník záznamy o použití internetu ve zvláštním sešitě, kde uvede datum, jméno a příjmení uživatele, čas, kdy započal a ukončil práci.

 3. Knihovník před započetím práce předá počítač uživateli, aby si ten mohl zkontrolovat jeho plnou funkčnost. Po ukončení práce předá uživatel počítač knihovníkovi, aby bylo vidět, že uživatel předává počítač bez závad. V případě poškození kontaktuje knihovník informatika ÚMČ, aby zhodnotil jeho rozsah.

 4. Úhrada nákladů spojených s opravou prokazatelně způsobené škody na počítači bude řešena úsekem přestupků OKÚ ÚMČ Praha 22.

 

VII.

 

Poplatek za výtisk z počítače

 

 

 1. Čtenářům Knihovny i občanům, kteří nejsou zapsáni jako čtenáři Knihovny  je umožněno zhotovovat výtisky z počítače formátu A4 a to za těchto podmínek:

Jednostranný výtisk – 3,- Kč vč. DPH

Oboustranný výtisk –  4,- Kč vč. DPH.

 1. Ceny uvedené v bodě 1. se účtují od 11. stránky jednostranného tisku nebo od 6. archu papíru u oboustranného tisku.

 2. Tisk stránky 1. až 10.  nebo 5 oboustranných tisků se klientovi poskytne zdarma.

 

 

VIII.

 

Závěrečná ustanovení

 

 1. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty, týkající se služeb Místní knihovny, může čtenář sdělit knihovníkovi, případně Úřadu městské části Praha 22 vedoucímu odboru kanceláře úřadu.
 2. Pokud není v knihovním řádu stanoveno jinak, platí pro úpravu právních vztahů mezi knihovnou a občany využívajícími služeb příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

  Knihovní řád Městské knihovny MČ Praze 22 nabyl účinnosti v souvislosti se směrnicí GDPR dne 25.05.2018.
  Znění knihovního řádu bylo následně schváleno na 84. zasedání RMČ Praha 22 dne 30.05.2018.

 

 

                                                                                 Ing.  Martin  TURNOVSKÝ, v.r.

                                                                                           starosta MČ Praha 22

 

Datum vložení: 29. 4. 2014 22:24
Datum poslední aktualizace: 2. 6. 2018 12:27
Autor: Praha 22