Městská část Praha 22
Praha 22

Radnice a infocentrum budou v pátek 29. října uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Provozní řád

multikulturní budovy Uhříněveského muzea, Nové náměstí 1251, 104 00 Praha 10 - Uhříněves

 

I. Základní ustanovení
 1. Multikulturní budova Uhříněveského muzea je nedílnou součástí Úřadu městské části Praha 22.  Za provoz a technický stav budovy odpovídá odbor kanceláře úřadu (dále jen OKÚ).  Multikulturní budova Uhříněveského muzea není příspěvkovou organizací městské části Praha, není proto samostatnou. Financování provozu budovy je zajištěno z rozpočtu městské části Praha 22, ze vstupného, z příjmů z pronájmu nebytových prostor a z darů občanů, fyzických nebo právnických osob.
 2. Za sbírky zařízení Uhříněveského muzea umístěného v přízemí a prvním patře multikulturní budovy na Novém náměstí č.p. 1251 104 00 Praha 10-Uhříněves zodpovídá organizačním řádem ke správě muzeálních  sbírek pověřený zaměstnanec  Úřadu MČ Praha 22. Je jím referent kultury (dále jen referent kultury), se kterým je ke dni 27.04.2003 sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti.

Za knižní fond a zařízení knihovny umístěné v  prvním patře multikulturní budovy zodpovídá knihovník, se kterým je sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti.

 

II. Přístupnost muzeálních sbírek a stanovené vstupné do sbírek
 1. Expozice ve sloupové a  hlavní výstavní síni je veřejnosti přístupná v otevíracích dnech Uhříněveského muzea, a to pondělí a středa 08:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00, úterý a čtvrtek 8:30 – 12:00 a 13:00 – 16:00, pátek 8:00 – 14:00. Vstupné se stanovuje následovně: základní 20,- Kč a snížené 10,- Kč.
 2. Snížené vstupné do sbírek platí pro děti, studenty do 26 let, dále pak invalidy a důchodce. Při hromadné prohlídce škol (nad 10 dětí) se poskytne tzv. hromadné vstupné 5,- Kč/osoba. Rodinné vstupné do sbírek činí 30,- Kč  (minimálně dvě dospělé osoby a dvě děti do 15 let). Takto vybrané vstupné je příjmem rozpočtu městské části a bude zaúčtováno: OdP 3315, Pol 2111, ORJ 0 610.
 3. Přístup do muzeálních sbírek mimo stanovenou provozní dobu budovy muzea v bodě 1. je možné dojednat s referentem kultury telefonních číslech 271 071 827, 267 711 862 nebo na e-mailové adrese: michal.klich@praha22.cz
 4. V případě pořádání příležitostných tematických výstav nemusí být dodržena provozní doba uvedená v bodě 1.  Pro tyto případy může být stanovena zvláštní provozní doba.
 5. V případě pořádání příležitostných tematických výstav nemusí být dodrženo vstupné uvedené v bodě 2.  Pro tyto případy je stanoveno dobrovolné vstupné, které však nikdy nesmí být nižší než vstupné uvedené v bodě 2. V takovém případě se provede denní vyúčtování. Vyplní se příjmový doklad, který podepíše referent kultury a jeden z knihovníků. Takto vybrané vstupné je příjmem rozpočtu městské části a bude zaúčtováno: OdP 3315, Pol 2321, ORJ 0 610 a následně bude do 30 kalendářních dnů po skončení kalendářního měsíce převedeno na účet Uhříněveského muzea číslo 81226-2000754389/0800.

 

III. Spolková místnost, její provoz, nájemné
 1. Spolkovou místnost tvoří zadní místnost muzea.
 2. Spolkové místnosti se po dohodě s referentem využívá:

  a) pro pořádání komorních kulturních akcí pořádaných Městskou částí Praha 22, neziskovými  organizacemi, fyzickými osobami či právnickými osobami

  b) pro setkávání členů neziskových organizací

  c) v případě zájmu či potřeby je zde možné instalovat krátkodobé výstavy

 3. Při pořádání akcí ve spolkové místnosti je dovoleno používat klavír zde trvale umístěný pouze osobám, které vystupují v rámci kulturního programu.
 4. Při pořádání akce si pořadatel určí odpovědnou osobu. Ta proti podpisu převezme od referenta kultury klíče od místnosti. Tato osoba je odpovědná za případně vzniklou škodu na zařízení místnosti a příslušenství. Zároveň odpovídá za pořádek ve spolkové místnosti, za odpojení všech elektrických spotřebičů, kontrolu uzavření vodovodních kohoutků, uzavření oken, zhasnutí světel a řádné uzamčení místnosti. Bude-li třeba, zajistí úklid místnosti. Klíče odevzdá v den akce po jejím skončení nebo následující pracovní den do 9.00 hodin opět odpovědnému zaměstnanci odboru kanceláře úřadu. V případě objektivních důvodů lze klíče po dohodě s odpovědným pracovníkem odevzdat v jiném termínu.
 5. Pořádání akcí uvedených v odst. III. bodě 2., jejich programovou náplň i technicko-provozní a časové podmínky je nutné projednat s kurátorem muzea.
 6. Na akce uvedené v odst. III. bodě 2. s výjimkou plánovaných akcí a výstav schvalovaných RMČ v kalendáři akcí, uzavře pořadatel s městskou částí smlouvu o krátkodobém pronájmu. Za městskou část uzavírá tuto smlouvu odbor správy majetku (dále jen OSM).
 7. OSM předloží na vědomí jedenkrát ročně RMČ přehled akcí, na které byly uzavřeny smlouvy o krátkodobém pronájmu.
 8. Nájemné ve spolkové místnosti se stanovuje takto:

a) při akci členů neziskové organizace, při které není vybíráno vstupné (setkání členů organizace) se nájem stanovuje jako příspěvek na energie a úklid prostor 300,- Kč/akce (v období zimního času) a 200,- Kč/akce (v období letního času)

b) při akci pořádané neziskovou organizací, při které jde vybrané vstupné plně ve prospěch organizace, se nájemné stanovuje na 300,- Kč/hod. (v období zimního času) a 200,- Kč/hod. (v období letního času)

c) při akci pořádané fyzickou nebo právnickou osobou, při které jde vybrané vstupné plně ve prospěch pořadatele, se nájemné stanovuje na 250,- Kč/hod.

d) při akci neziskové organizace, fyzické nebo právnické osoby, při které jde vybrané vstupné plně ve prospěch muzea, se nájem poskytne zdarma

e) při akci fyzické či právnické osoby, jejímž účelem je vzdělávání dětí a mládeže (např. výuka angličtiny apod.) se nájemné stanovuje na 75,- Kč/vyučovací hodinu tj. 45 minut.

f) při obchodní nebo prezentační akci pořádané fyzickou nebo právnickou osobou se nájemné stanovuje na 900,- Kč/hod.

g) při pořádání příležitostné výstavy právnickou či fyzickou osobou se stanovuje paušální poplatek 250,- Kč/týden; neziskovým organizacím je možnost uspořádání výstavy poskytnuta zdarma

 

Výše uvedené ceny písmeno a) – f) v sobě již zahrnují DPH ve výši 21% a jsou krátkodobým pronájmem, který je příjmem hospodářské činnosti.

 

Nájemci bude referentem kultury vystaven daňový doklad. Kopie daňových   dokladů vystavených za nájem v daném měsíci referent kultury předá spolu  s vybranou hotovostí do pokladny ÚMČ vždy poslední pracovní den v měsíci.

 

Nájem uvedený v písmenu g) není krátkodobým pronájmem a je příjmem rozpočtu městské části bude zaúčtováno: OdP 3315, Pol 2111, ORJ 0 610 a následně bude do 30 kalendářních dnů převedeno na účet Uhříněveského muzea č. 81226-2000754389/0800.

 

IV. Vrátnice
 1. Vstup do vrátnice je povolen pouze referentu kultury, dále knihovníkovi, kteří za stav nesou odpovědnost.
 2. V případě konání výstav či akcí, které pořádá Městská část Praha 22 nebo případně komise kultury RMČ  vrátnice slouží jako zázemí pro určený dozor výstavy, který zodpovídá za to, že nedojde k poškození nebo ztrátě zařízení místnosti, vystavených a uložených exponátů.
 
V. Sloupová síň
 1. Ve sloupové síni je instalována stálá expozice.
 2. V případě příležitostných výstav je možné v pravé polovině síně umístit improvizovaný prodej předmětů vztahujících se k výstavě.
 3. Vzhledem k tomu, že sloupová síň je nedílnou součástí Uhříněveského muzea, kde je instalována stálá expozice není do síně přístup mimo provozní dobu muzea nebo dobu příležitostných výstav. V jiných případech je přístup možný po dohodě s referentem kultury.

 

 

VI. Hlavní výstavní síň
 1. Hlavní výstavní síň bezprostředně navazuje na sloupovou síň muzea.
 2. Síň je určena především pro instalaci příležitostných výstav. V mezidobí mezi jednotlivými příležitostnými výstavami je zde instalována expozice ze sbírek Uhříněveských muzea.
 3. Expozice ze sbírek Uhříněveského muzea musí být změněna minimálně dvakrát za rok.
 4. Vzhledem k tomu, že síň pro příležitostné výstavy je nedílnou součástí muzea, kde je instalována expozice ze sbírek Uhříněveského muzea není do síně přístup mimo provozní dobu muzea nebo dobu příležitostných výstav.  V jiných případech je přístup možný po dohodě s referentem kultury.

 

VII. Knihovna
 1. Provoz knihovny umístěné v prvním patře multikulturní budovy se řídí samostatným knihovním řádem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení
 1. Tento provozní řád schválila Rada městské části na svém 73. zasedání dne 13. 12. 2017 a nabývá účinnosti dne 01. 01. 2018.
 2. Změna jakéhokoliv ustanovení provozního řádu může být provedena pouze na základě usnesení Rady městské části Praha 22. 

 

                                          

                                                                                                        Ing. Martin TURNOVSKÝ

                                                                                                        starosta MČ Praha 22

Datum vložení: 15. 12. 2017 10:00
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2021 14:30
Autor: Praha 22