Městská část Praha 22
Praha 22

Představení studie navrhovaných změn lokality Hliník v Uhříněveském muzeu

lokalita Hliník

Od pondělí 18. března až do Velikonoc bude možné si v prostorách Uhříněveského muzea prohlédnout územní studii k aktuálně projednávané změně územního plánu v tzv. lokalitě Hliník.

V muzeu budou k dispozici formuláře pro položení individuálních dotazů a připomínek. Setkání s urbanisty - autory studie - proběhne po ukončení této prezentace ve čtvrtek 4. dubna od 17:30 v Divadle U22. Na tomto setkání bude možné klást otázky autorům studie i osobně.

Návrh ve studii vychází z morfologie terénu dané lokality a ze současného využití území. Studie zohledňuje také praxi využití rekultivovaných skládek a možná rizika vyplývající z výstavby jak během ní tak po výstavbě. Návrh obsahuje mj. následující tematické okruhy:

 

1. Rekreační využití - Tento umělý kopec představuje pro obyvatele jižní části obce významný zdroj rekreace a také přírodně zajímavou oblast se specifickým charakterem stepi. Autoři studie proto navrhují, aby převážná část předmětného území nebyla zastavěna a byla stanovena k využití jako rekreační plocha. Návrh podporuje provázání obce s haldou, zvyšuje její dostupnost a zdůrazňuje propojení s druhou stranou obce za tratí a Oborou a to prostřednictvím nově založeného parku.

2. Chybějící veřejná vybavenost - Cílem návrhu je vytvořit racionální urbanistickou strukturu, která bude navazovat na stávající síť veřejných prostranství. Stávající struktura jižní části Uhříněvsi je různorodá s převažující funkcí bydlení a nedostatkem veřejné vybavenosti. Vzhledem k tomu, že se návrh snaží území sjednotit, doplňuje do této části obce chybějící funkce, aby podpořil charakter města, které funguje jako celek.

3. Přirozené propojení se stávající zástavbou - V návrhu zachovávají jeho autoři stavební čáru u nového profilu navržené komunikace „Za Horáckou stezkou“, aby vytvořili co nejharmoničtější uliční frontu a linií budov sjednotili nesouvislé sousedské struktury. Zadní strana řešeného území se proto setkává s přirozeným povrchem, napojuje se na strukturu kopce a působí jako jeho přirozené pokračování. Podstatné přitom je, že výška staveb nikde nepřesahuje výšku vrcholu haldy.

 

Souhrn navrhovaných změn
Cílem návrhu je minimalizovat územní změny a využít v lokalitě pouze ty části, které jsou nezbytné pro naplnění chybějících veřejných funkcí. Pomocí detailních analýz autoři definují doporučenou plochu každé této určené funkce a její vztah k celkové ploše. Podle výpočtů studie by proto mělo jít nejvýše o 25% předmětného území změny, 29% s rezervou.

Více informací naleznete na panelech v Uhříněveském muzeu od pondělí 18. března 2024.

Datum vložení: 13. 3. 2024 10:39
Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2024 11:12
Autor: MgA. Ivan Vágner