Městská část Praha 22
Praha 22

Prodej před provozovnou je zdarma, stačí ho jen oznámit

ilustartivní obrázek

Stánek uličního prodeje před provozovnou mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše e-mailem na příslušné instituce.

Od 21. dubna 2020 je podnikatelům otevřená zrychlená možnost zřízení uličního prodeje před provozovnou. Stánek nebo stolek mohou mít obchodníci na chodníku až do konce roku zdarma, uliční prodej stačí oznámit jednoduše e-mailem a není ani nutné čekat na vyřízení žádosti úřady. Poplatky jsou odpuštěné také za předzahrádky. U stávajících se upravují smlouvy, u nových jsou otevřené žádosti o zřízení.

 

Prodejní zařízení musí:
 • prodejní zařízení (stolek, prodejní pult a obdobné prodejní zařízení) pro prodej zboží nebo poskytování služeb může být umístěno na základě prodejního záboru (dále i jen zábor) pouze na chodníku, a to v místě bezprostředně přiléhajícím k provozovně podnikatele,

poznámka: prodej zboží a poskytování služeb z prodejního zařízení, umístěného před pevnou provozovnou, odpovídá definici předsunutého prodejního místa* zakotvené v tržním řádu; tržní řád se nebude na tuto formu prodeje vztahovat do 31.12.2020, tj. do tohoto data lze provozovat uvedené činnosti i na místě, které má charakter předsunutého prodejního místa a není uvedeno v příloze č. 1 k tržnímu řádu

 • prodejní zařízení musí být umístěno tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost chodců a byl zajištěn průchozí profil o šířce alespoň 1,5 m,
 • umístěním a provozováním prodejního zařízení nesmí dojít k poškození povrchu chodníku ani jiné součásti nebo příslušenství pozemní komunikace,
 • místo, na kterém je umístěno prodejní zařízení a jeho okolí bude podnikatelem udržováno v čistotě a pořádku v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě),
 • po ukončení prodejních hodin v rámci každého jednotlivého dne odstraní podnikatel prodejní zařízení a uvede místo záboru do původního stavu,
 • v případě vzniku závady na součásti nebo příslušenství komunikace je podnikatel povinen, pokud je to kvůli zajištění opravy potřeba, odstranit prodejní zařízení z komunikace na vlastní náklady.

 

Umístění prodejního zařízení oznámí podnikatel na tři instituce nejpozději v den jeho první realizace:

1) Silničnímu správnímu úřadu podle svého správního obvodu (Praha 1 až 22), a to e-mailem nebo do datové schránky. Po Prahu 22 uzasílejte žádosti na marta.davidkova@praha22.cz ,

2) Stejný e-mail adresuje také Technické správě komunikací hl. m. Prahy (ulicniprodej@tsk-praha.cz) a

3) Odboru daní, poplatků a cen MHMP (jasmina.koci.smudova@praha.eu).

 

Oznámení má obsahovat:
 • název a adresu provozovatele,
 • kontaktní osobu (jméno, telefon, e-mail),
 • věc: „Oznámení o umístění prodejního záboru v době koronavirových opatření“,
 • text oznámení: „Oznamujeme umístění prodejního záboru v ulici …………………… čp. ….. na chodníku před provozovnou …………….. (název provozovny) v podobě ………… (stánku, stolku, prodejního pultu, jiného zařízení – uvést jakého) o rozměrech ………… (délka x šířka), který bude provozován ve dnech ……………….(např. po –pá) v denní době od ……… do ……. (uvedená denní doba musí být v mezích otevírací doby provozovny)“,
 • mapku s vyznačením místa záboru (Mapy.cz nebo Google Maps),
 • provozovat zábor v tomto zjednodušeném režimu lze nejdéle konce tohoto kalendářního roku, tedy do 31. 12. 2020.

 

Pravidla pro umisťování restauračních předzahrádek stále zůstávají v platnosti, na rozdíl od uličního prodeje před provozovnami podnikatelům zůstane i nadále povinnost získat standardní povolení k záboru. Hlavní město ale pracuje i na urychlení těchto procesů. Poplatek za umístění předzahrádky je od 14. března až do konce roku prominutý, Technická správa komunikací hl. m. Prahy nyní řeší vracení alikvotní části u nájmů zaplacených v předstihu za celý rok.

 

Zdroj a podrobnější informace bezpecnost.praha.eu

Datum vložení: 21. 4. 2020 15:50
Datum poslední aktualizace: 5. 10. 2020 11:11
Autor: Petra Vaňková