Městská část Praha 22
Praha 22

Svolání mimořádného zastupitelstva MČ v době voleb

Svolání mimořádného zastupitelstva MČ v době voleb

Starosta MČ Praha 22, Tomáš Kaněra, dnes svolal mimořádné zastupitelstvo městské části.

Dne 9. září byla na ÚMČ Praha 22 doručena žádost 7 zastupitelů za STAN (P. Kosař, P. Král, M. Linhart, J. Randák, V. Špalková Kuželová, S. Štěpánková, V. Zelenka,) a 2 zastupitelů za Praha 22. Naše město (O. Kallasch, I. Krátký) o svolání zastupitelstva MČ Praha 22 a to podle zákona č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

Uvedený zákon č.131/2000 Sb. o hlavním městě Praze ukládá starostovi, aby v případě takové výzvy svolal zasedání zastupitelstva do 15 dnů ode dne, kdy byla MČ doručena písemná žádost o svolání. Starosta má podle tohoto zákona k dispozici lhůtu 8 dnů, aby svolal mimořádné zasedání zastupitelstva jednak, aby se konalo do 15 dnů od doručení žádosti, a za druhé, aby byli minimálně 7 dní před konáním zastupitelstva informováni občané. Doručení proběhlo v pátek 9. září 2022 v 21:39 prostřednictvím datové schránky (DS) úřadu MČ Praha 22. Protože v té době už byl úřad zavřený, byla zpráva otevřena v pondělí 12.9.2022 v 07:29 hodin. Tyto dva termíny naneštěstí umožňují různou interpretaci doby vzniku právní platnosti úkonu, protože zákon nestanoví, kdy je datová zpráva úřadu doručena.

Těchto faktů si musel být Mgr. Kosař (STAN), právník, jehož DS byla při výzvě použita, vědom, a tedy i toho, že ani v jednom z obou uvedených případů doručení nezbývá starostovi ani Radě MČ zákonná 15-denní lhůta ke svolání zastupitelstva do začátku voleb a svolání zastupitelstva tak může kolidovat se dny voleb.  

Rozhodnutí a posouzení, zda je možné zasedání zastupitelstva svolat v některém dnu voleb nebo i po jejich konání, je vysoce nestandardní a není pro ně žádná kasuistika. I proto, že tím vzniká konflikt mezi dobou, kdy je povolena předvolební politická propagace, a časem voleb, kdy už nejen z etických důvodů povolena není.

V takovém případě je rozhodnutí o svolání mimořádného ZMČ výhradně v působnosti starosty.

Starosta MČ Praha 22, Tomáš Kaněra (ANO), proto požádal o právní posouzení výzvy zastupitelů (STAN, Praha 22. Naše město) a poté se ji rozhodl přes evidentní účelovost akceptovat a splnit svou zákonnou povinnost tak, jak k ní byl záměrným pozdním dodáním dotlačen, a to

svoláním mimořádného zastupitelstva MČ Praha 22 na sobotu 24. září 2022 od 17:00.


Osobní doplňující komentář starosty:

 

Vážení občané,
jednání zastupitelstva je nejvyšší zákonné jednání obce. Má největší váhu, je svědomím obce a výkonným orgánem všech voličů obce a učiněná rozhodnutí jsou pro obec do budoucna závazná. To má své hluboké právní dopady, protože učiněná rozhodnutí zavazují i zastupitele, kteří například budou teprve ve volbách zvoleni a mohou mít na věci zcela opačný názor.

Nejde tedy o pouhou příležitost se politicky zviditelnit, i když to tak bohužel mnozí politici - napříč politickým spektrem - vnímají.

Dostal jsem výzvu, abych svolal jednání všech 25 zastupitelů naší MČ a tato výzva byla doručena evidentně se záměrem, aby toto zasedání kolidovalo přímo s volbami. Považuji to za pouhý politický trik, pokoušející se zneužít a ohnout zákon, který na tuto situaci nepamatuje.

Tomuto podezření odpovídá i obsah svolávaného ZMČ. Opoziční zastupitelé v něm navrhují mnohokráte probírané body – viz tabulka níže. Jediným cílem tohoto svolání je pravděpodobně jen zneužít tohoto demokraticky zvoleného orgánu k ovlivnění voličů v den voleb. S tím rozhodně nesouhlasím.

Rozhodl jsem se proto splnit svou povinnost, jak mi ji ukládá zákon, ale zároveň nepřipustit, aby se zasedání zastupitelstva MČ krylo s volbami, o což se výzva zastupitelů za STAN a Praha 22. Naše město pokouší. Proto jsem zasedání ZMČ svolal v termínu, který mi zákon umožňuje, i když si jsem zároveň vědom toho, že toto svolání nelze reálně uskutečnit, neboť koncem prvního dne voleb zastupitelé pozbývají svého mandátu.

Vedlejším efektem, za který jsem rád, je, že pracovníci úřadu, už tak vytížení přípravou a zajišťováním volebních místností a sčítáním lístků, nebudou muset zajišťovat ve stejné době ještě další mnohahodinovou politickou akci navíc.

Dalším reálně svolávaným zastupitelstvem proto bude tzv. ustavující zasedání ZMČ, které bude svoláno ve lhůtě dle § 61 odst. 1 ZHMP, tedy obvykle do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty k podání návrhu soudu na neplatnost voleb. Věřím, že po volbách bude diskuze k problémům naší MČ věcnější a povede k opravdu reálným výsledkům.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám dobrou ruku ve volbách.

starosta MČ Praha 22
Tomáš Kaněra

vyzva zastupitelu

 

Tabulka navržených témat k mimořádnému ZMČ

 
Témata mimořádného ZMČ, navrženého opozičními zastupiteli v den voleb Odkazy, kde a kdy už bylo téma projednáváno či kde lze k němu získat informace
3) Informace ve věci přístavby modulové budovy při ZŠ U Obory
 • Všichni rodiče dětí, které se v pavilonu učí, si 6. září při třídních schůzkách objekt prošli, měli možnost se na cokoli zeptat a tuto možnost také využili.
 • Vedení ZŠ U Obory je téměř denně informováno o postupu v rámci jednotlivých bodů kolaudačního řízení a jejich prostřednictvím se informace dostávají dál. Viz třeba schůze zastupitelů SRPŠ dne 15. 9. 2022.
 • Na webu MČ Praha 22 a na FB MČ byla minulý týden umístěna virtuální videoprohlídka objektu, dostupná ZDE.
 • Na webu MČ Praha 22 byl umístěn vysvětlující dopis starosty, podrobně popisující pozadí problematiky, dostupný ZDE.
 • Příští týden je naplánována další průběžná schůzka s rodiči, kterých se situace týká.
4) Informace ve věci výstavby Polyfunkčního domu Pitkovice
 • Problematice zastavení výstavby Polyfunkčního domu Pitkovice po té, co se jeho zhotovitel Raeder&Falge nečekaně dostal do insolvence, bylo věnováno celé mimořádné zastupitelstvo před 12 dny (trvalo 5 hodin). Byly na něm odprezentovány všechny 4 nejpravděpodobnější scénáře pokračování včetně popisu uvažovaných následných kroků vedení MČ Praha 22, k nimž byla vedena i široká diskuse. Podklady a audiozáznam dostupné ZDE.
 • Pozadím krachu Raeder&Falge a možných vazeb jeho bývalých majitelů na gang kolem pražského náměstka Hlubučka (STAN) se zabývala i celorepubliková média (např. LN 12.9.2022, dostupné ZDE), rovněž tak zpravodaj MČ, dostupný ZDE.
 • V příštím týdnu se uskuteční pracovní odborná schůzka s právníky za účasti zástupců politických subjektů napříč politickou scénou MČ Prahy 22. Účastni budou i zastupitelé MČ Praha 22.
5) Omluva MČ kandidujícím subjektům v souvislosti s vydáním UZ 09/2022
 • Omluva za chybu byla zveřejněna na FB MČ a bude i v dalším zpravodaji, dostupné ZDE.
6) Neplatnost smlouvy v rámci územního řízení k developerskému projektu FINEP
 • Problematika stavebního a soudního řízení k „Obytnému souboru Kašperská“, které MČ Praha 22 opakovaně prohrála, byla probírána na celé řadě ZMČ. Jen v letošním roce byl tento bod zařazen na program starostou Tomášem Kaněrou na 3 z dosavadních 4 jednání. Konkrétně 9.3.2022, 20.4.2022 a 29.6.2022, dostupné ZDE.
 • Problematice byla věnována také řada vysvětlujících článků ve zpravodaji, naposledy 2/2022, dostupné ZDE.

 

 

Datum vložení: 17. 9. 2022 22:53
Datum poslední aktualizace: 17. 9. 2022 23:24
Autor: MgA. Ivan Vágner