Městská část Praha 22
Praha 22

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“).


Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (při dlouhodobém pobytu)


Jak a do kdy lze žádost o zápis podat
Písemnou žádost o zápis je třeba doložit originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu. Za doklad potvrzující bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu se považuje úřední doklad vydaný orgánem státu působnosti příslušným k evidenci obyvatel, popř. k vydávání povolení k pobytu.


Pro žádost není předepsaný formulář. Na žádosti se nevyžaduje ověřený podpis voliče.
Žádost musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 29. srpna 2021.


Pokud se volič zapsaný do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem nebude vyskytovat v době voleb do Poslanecké sněmovny v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu, může zastupitelský úřad požádat o vydání voličského průkazu, na který je oprávněn hlasovat v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí a v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.


Důsledky zápisu do zvláštního seznamu
V případě zápisu do zvláštního seznamu voličů je volič, má-li trvalý pobyt na území České republiky, vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu.


Pokud by chtěl volič v budoucnu opět volit na území České republiky1, je třeba, aby požádal zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský úřad vydá voliči potvrzení o vyškrtnutí, které je třeba odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má volič místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi.


b) na základě voličského průkazu (bližší informace zde)


Seznam zastupitelských úřadů, u kterých je možné podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů nebo žádost o voličský průkaz, včetně kontaktů na ně je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí https://www.mzv.cz/, ikona O ministerstvu – Adresář diplomatických misí – Zastoupení ČR v zahraničí.


Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti.


Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Tzn., že voliči, kteří budou hlasovat v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty z Ústeckého kraje.

 

1)  Poznámka o vyškrtnutí voliče ze stálého seznamu voličů nebrání tomu, aby volič mohl ve volbách do zastupitelstev obcí a volbách do zastupitelstev krajů hlasovat na území České republiky.

Přílohy

Hlasování v zahraničí (PDF)

Hlasovani-v-zahranici-do-PS-2021 (002).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,57 kB
Datum vložení: 10. 8. 2021 9:31
Datum poslední aktualizace: 10. 8. 2021 9:36
Autor: Petra Vaňková