Městská část Praha 22
Praha 22

Informace pro voliče

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

 

Ověření zapsání v seznamu voličů.

Stálý seznam voličů vede náš úřad pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku u Uhříněvsi.

 

Každý volič si může v úředních hodinách na ÚMČ Praha 22 po prokázání totožnosti u odboru občanskosprávního, přízemí,   kancelář č.008  ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.  Úřad je povinen do 48 hodin případnou chybu v uvedených údajích v seznamu voličů doplnit nebo opravit, případně žadateli písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky budou voličům dodány do schránek nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Na obálkách budou mít voliči označeno číslo volebního okrsku a adresu volební místnosti, kam půjdou volit. Hlasovací lístky může volič obdržet i  ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Požadavky na přenosnou volební schránku lze nahlásit předem u odboru občanskosprávního ÚMČ Praha 22 – tel.: 271 071 850, 852 nebo ve dnech voleb přímo příslušné volební komisi.

 

 

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky

  • platným občanským průkazem,
  • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Datum vložení: 3. 8. 2021 9:48
Datum poslední aktualizace: 3. 8. 2021 9:49
Autor: Petra Vaňková