Městská část Praha 22
Praha 22

Informace o způsobu hlasování ve volbách 2022

ilustrativní obrázek

Souhrnné základní informace:
▪ Právo volit
▪ Prokázání totožnosti a státního občanství
▪ Hlasovací lístek
▪ Úprava hlasovacího lístku
▪ Způsob hlasování
▪ Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
▪ Volby do Senátu Parlamentu ČR
▪ Možnost hlasování do přenosné volební schránky

Informace  o  způsobu  hlasování  ve  volbách  do  Zastupitelstva MČ Praha 22, Zastupitelstva hlavního města Prahy a Senátu  ve  dnech 23.  a 24. září 2022

 

PRÁVO VOLIT

  • Právo volit ve volbách do Zastupitelstva MČ má státní občan České republiky, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v městské části Praha 22 (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi a Pitkovice) trvalý pobyt.
  • Občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v městské části Praha 22 (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi a Pitkovice) trvalý, nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

 

PROKÁZÁNÍ  TOTOŽNOSTI  A  STÁTNÍHO  OBČANSTVÍ

Po příchodu do volební místnosti prokáže volič svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Cizinec (tj. občan členského státu EU) se  prokáže  průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu EU, nebude mu hlasování umožněno.

 

HLASOVACÍ  LÍSTEK

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva MČ může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text „Pokračování na druhé straně“.

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název MČ a počet členů zastupitelstva MČ (u nás 25), který má být zvolen. Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe.

Všichni voliči dostanou do svých schránek nejpozději 20. září 2022 hlasovací lístky v obálce, na které bude uvedena adresa jejich volební místnosti.

Budou doručovány tři druhy hlasovacích lístků (do ZMČ Praha 22, do ZHMP a do Senátu PČR). Kdo nemá označenou poštovní schránku, nebo ji nemá vůbec, tomu nelze hlasovací lístky doručit. V takovém případě si je můžete vyzvednout na úřadě v Otevřeném informačním centru a v den voleb ve Vaší volební místnosti.

Zkontrolujte také platnost Vašich osobních dokladů (občanský průkaz nebo cestovní pas). Těmito doklady prokazujete svou totožnost ve volební komisi.

 

ÚPRAVA  HLASOVACÍHO  LÍSTKU

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů Zastupitelstva MČ má být zvoleno (25).

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů (nebo z dodatku ze stálého seznamu voličů) obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků (zástěna), volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

  • Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu 25 členů ZMČ. Hlas je neplatný, pokud bude označena tímto způsobem více než jedna volební strana.
  • Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a  to z  kterékoli volební strany, nejvýše však 25 kandidátů. Počet členů Zastupitelstva, který má být v MČ zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku (25). Hlas je neplatný, pokud bude tímto způsobem označeno více než 25 kandidátů.
  • Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán preferenční hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům do celkového počtu 25 volených členů Zastupitelstva MČ.

Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do úřední obálky šedé barvy.

Neplatný hlas je také, pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož Zastupitelstva.

Aby byly jednotlivé hlasovací lístky platné, je nutné je vložit do správné úřední obálky.

Pro volby do Zastupitelstev MČ Praha 22 a hl. m. Prahy je to obálka šedé barvy.

Pro volby do Senátu je to obálka barvy žluté.

 

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku hlasuje volič tak, že úřední obálku vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do  úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA  HLAVNÍHO  MĚSTA  PRAHY

Pro tyto volby platí stejné informace, které jsou uvedeny pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 22.

Počet celkem volených zastupitelů do Zastupitelstva hl. m. Prahy je 65 členů.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva MČ Praha 22 a Zastupitelstva hl. m. Prahy se bude vkládat do stejné úřední šedé orazítkované obálky.

 

VOLBY  DO  SENÁTU PARLAMENTU  ČESKÉ  REPUBLIKY

Společně s volbami do Zastupitelstev MČ Praha 22 a hl. m. Prahy se budou konat i volby do Senátu Parlamentu České republiky.  Městská část Praha 22 patří pod volební obvod č. 19 se sídlem na  Praze 11.  Pokud nebude v  1. kole (23. a 24. 9. 2022) zvolen kandidát s nadpoloviční většinou hlasů, proběhne II. kolo v pátek 30. září od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 1. října 2022 od 8.00 do 14.00 hodin (v takovém případě neobdrží voliči hlasovací lístky předem, ale až ve volební místnosti).

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka pověřeného obecního úřadu v sídle volebního obvodu. 

Za zástěnou vloží volič do úřední obálky žluté barvy, kterou obdrží u člena okrskové volební komise při kontrole totožnosti (viz výše), jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, či je-li hlasovací lístek jinak upraven.

 

HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ – pouze volby do Senátu

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny ale  POUZE ve volebním obvodu č. 19, kam patří městské části  Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice a Praha-Nedvězí.

O voličský průkaz lze požádat již nyní na matrice ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10 Praha 10 - Uhříněves. Volič může požádat o vydání voličského průkazu písemně, ale s úředně ověřeným podpisem. Tato žádost musí být doručena na náš úřad nejpozději do 16. 09. 2022. Požádat o voličský průkaz lze i osobně nejpozději dne 21. 09. 2022  do  16.00 hodin.

Úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem žádajícího voliče, anebo jej voliči zašle na adresu uvedenou v žádosti,  a  to nejdříve 08. 09. 2022. 

Žádosti o voličský průkaz přijímá matrika, Úřad MČ Praha 22, Nové Náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114, přízemí budovy, dveře číslo 009 - pí. Kumštátová a pí. Vavreková.

 

MOŽNOST HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ  SCHRÁNKY

Při volbách do Zastupitelstva MČ, Zastupitelstva hl. m. Prahy a volbách do Senátu Parlamentu ČR je možné hlasovat také do přenosné volební schránky. Ze závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat, aby mohl ve dnech voleb hlasovat mimo volební místnost, ale pouze v tom územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

O přenosnou volební schránku je možné požádat již nyní a to na ÚMČ Praha 22 u vedoucí občanskosprávního odboru paní Ireny Röslerové na tel. čísle: 271 071 850 nebo v den voleb přímo u okrskové volební komise.

 


 

Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. září 2022 volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu Parlamentu České republiky (I. kolo) rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.

Případné II. kolo voleb do Senátu se uskuteční 30. září - 1. října 2022

 

Veškeré podrobné informace k volbám na www.mvcr.cz

 

 

 

 

Datum vložení: 21. 7. 2022 16:19
Datum poslední aktualizace: 22. 7. 2022 8:52
Autor: Petra Vaňková