Městská část Praha 22
Praha 22

Informace o způsobu hlasování

při volbě prezidenta České republiky na území České republiky, která se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta České republiky na území České republiky

která se koná ve dnech 13. a 14. ledna 2023
a případné druhé kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let a nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu a omezenou svéprávnost k výkonu práva volit.

 

Volební místnost

Voliči jsou o době a místě konání volby prezidenta České republiky v obci informováni oznámením starosty obce na úřední desce obecního úřadu zveřejněným nejpozději 15 dnů přede dnem volby, tj. 29. prosince 2022. V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností, názvy ulic a čísel popisných, které náleží do jednotlivých volebních okrsků. 

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků označené nápisem "VZOR", dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo informace o ztrátě volitelnosti kandidáta; pokud byla doručena do 24 hodin před zahájením volby, při zjišťování výsledků volby se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem městské části Praha 22.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každého kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.

Hlasovací lístky pro první kolo volby obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do 10. ledna 2023. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Výběr hlasovacího lístku

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Způsob hlasování

Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek ze zdravotních důvodů, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů úřad MČ a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Požádat o přenosnou volební schránku lze požádat již nyní u ÚMČ Praha 22, pí. Röslerová přízemí radnice, dveře č. 008 nebo na tel. 271 071 850.

 

Hlasování ve zdravotnickém a obdobném zařízení

Pokud volič pobývá v době volby prezidenta v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v jiné obci nebo jiném volebním okrsku, než do kterého podle místa svého trvalého pobytu volič náleží, může v tomto zařízení hlasovat, a to:

 

1/ na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů (v případě dlouhodobějšího pobytu)
Voliče by měla o možnosti zápisu informovat správa příslušného zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápisu do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnického zařízení obecnímu úřadu nejpozději 9. ledna 2023 do 14.00 hod. (pro případné druhé kolo volby nejpozději 23. ledna  2023  do 14. 00 hodin.
V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise

 

2/ na základě voličského průkazu

Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obecní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby zajistila hlasování ve zdravotnickém  zařízení.
Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem, obdrží úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat.

 

Druhé kolo volby prezidenta České republiky

V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů oprávněných voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po začátku prvního kola volby prezidenta České republiky.

Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.

Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta České republiky voliči obdrží ve volební místnosti.

 

 

Datum vložení: 31. 10. 2022 14:25
Datum poslední aktualizace: 2. 11. 2022 17:28
Autor: Petra Vaňková