Městská část Praha 22
Praha 22

Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví

ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 22. Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17. 8. 2020.

 

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,


vyhlašuje dne 1. 7. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví  


na úseku sociálně právní ochrany dětí (kód pracovního místa podle katalogu prací 2.08.2 sociální pracovník), místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída při nástupu 10, případně 11 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:

 • vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost,
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

požadované znalosti:

 • praxe v oboru
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociálně právní ochraně dětí

další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
 • dobrá orientace v právní agendě
 • znalost občanského zákoníku, správního rádu, zákona o sociálně právní ochraně dětí
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • odpovědné rozhodování
 • samostatnost, flexibilita
 • psychická odolnost

nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • sick days 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • penzijní připojištění
 • Fokus passy
 • mimořádné odměny
 • příjemné prostředí a kolektiv

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 17. 8. 2020 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – sociální pracovník/ce na OSVZ“

Kontakt:

telefon: 271 071 880
e-mail: zdenka.zaludova@praha22.cz


Předpokládaný vznik pracovního poměru 1. 9. 2020 nebo dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

  

V Praze dne 1. 7. 2020                                                               

                                                                         Ing. Roman Petr, MPA
                                                                     tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 1. 7. 2020 16:24
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2020 22:19
Autor: Petra Vaňková