Městská část Praha 22
Praha 22

Referent/ka odboru výstavby

Referent/ka odboru výstavby 1

Volná pracovní pozice na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída 9 (při splnění všech požadovaných znalostí platová třída 10)

 

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,


vyhlašuje dne 20. 5. 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa


Referent/ka odboru výstavby
 

správní činnost na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída 9 (při splnění všech požadovaných znalostí platová třída 10)


Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost


Další požadavky:

požadované vzdělání v souladu s § 13a odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

 • vysokoškolské vzdělání (magisterský nebo bakalářský studijní program v oboru stavebním, architektonickém nebo právnickém) nebo úplné středoškolské vzdělání (+ 3 roky praxe v oboru stavebnictví) nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví


požadovaný obor, zaměření:

 • stavební


požadované znalosti:

 • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu
 • dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • praxe ve státní správě


další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC (Word, Outlook, Excel)
 • dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • odpovědné rozhodování
 • samostatnost, flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení


nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • sick days 5 dnů
 • příspěvek na stravování
 • penzijní připojištění
 • Fokus passy
 • mimořádné odměny
 • příjemné prostředí a kolektiv

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.


K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 7. 2020 na adresu:

Městská část Praha 22

Úřad městské části

Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114


Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent/ka OV“


Kontakt:

telefon: 271 071 898, fax: 271 071 819, e-mail: pavla.vinklarova@praha22.cz


Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.

(Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.)

  

V Praze dne 20. 5. 2020

                                                                         

                                                                         Ing. Roman Petr, MPA
                                                                     tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 20. 5. 2020 11:00
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2020 20:57
Autor: Daniel Malenovský