Městská část Praha 22
Praha 22

Referent/ka odboru životního prostředí a dopravy

CV

Výkon státní správy na úseku životního prostředí se zaměřením na ochranu ovzduší a zvířat proti týrání

 

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 12. 1. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru životního prostředí a dopravy

                                                                   pro výkon správní činnosti:

odborný referent/ka pro odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 22, platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 10. platová třída (22.800 – 31.240,- Kč) dle délky praxe, pracovní úvazek 0,75

 

Charakteristika pracovní pozice:

 • výkon státní správy na úseku životního prostředí se zaměřením na ochranu ovzduší a zvířat proti týrání

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 Další požadavky:

 • minimálně vyšší odborné vzdělání technického nebo přírodovědného směru
 • praxe ve státní správě výhodou

 Požadované znalosti:

 • dobrá orientace v právní agendě
 • znalost práce s PC
 • znalost správního řádu a souvisejících právních předpisů výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru výhodou
 • fyzická a psychická odolnost vůči stresu
 • bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty
 • schopnost spolupráce v kolektivu pracovníků

 Další dovednosti:

 • odpovědné rozhodování a samostatnost
 • umění zvládat krizové situace
 • flexibilita
 • komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • psychická odolnost
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
   

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 15. 2. 2021 na adresu:
Úřad městské části Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – referent OŽPD“

Kontakt:
Telefon 271 071 870
e-mail: jana.kucerova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 3. 2021 nebo dohodou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 12. 1. 2021

                                                               Ing. Roman Petr, MPA
tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 12. 1. 2021 16:05
Datum poslední aktualizace: 12. 1. 2021 16:34
Autor: Daniel Malenovský