Městská část Praha 22
Praha 22

Radnice a infocentrum budou v pátek 29. října uzavřeny. Děkujeme za pochopení.

Volná pracovní pozice - Referent/ka živnostenského odboru

CV

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou

Městská část Praha 22

 Úřad městské části Praha 22 zastoupený tajemníkem

 vyhlašuje dne 13.10.2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu určitou jako zástup za mateřskou dovolenou

 

referent/ka živnostenského odboru

 pro výkon správní činnosti:

odborný referent/ka živnostenského odboru ÚMČ Praha 22, platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 10. platová třída (22.800 – 31.240,- Kč)

 

Charakteristika pracovní pozice:

 • výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání - registrace
 • evidence zemědělských podnikatelů

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 
Požadované vzdělání:

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání
 • praxe ve státní správě výhodou

 
Požadované znalosti a schopnosti:

 • znalost práce s PC
 • dobrá orientace v právní agendě
 • znalost zákona o živnostenském podnikání, správního řádu a souvisejících právních předpisů výhodou
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oboru výhodou
 • fyzická a psychická odolnost vůči stresu
 • bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty
 • schopnost spolupráce v kolektivu pracovníků
 • řidičský průkaz skupiny B

  Další dovednosti:
 • odpovědné rozhodování a samostatnost
 • umění zvládat krizové situace
 • flexibilita
 • komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • psychická odolnost
 • ochota učit se novému
 • znalost anglického jazyka výhodou

  

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.


K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 5.11.2021 na adresu:

Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha - Uhříněves

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – referent OŽ“

Kontakt:
Telefon: 271 071 845
e-mail: lucie.blahova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od ledna 2022.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

                                                                                                               Ing. Roman Petr, MPA
V Praze dne: 13.října 2021                                                       tajemník Úřadu MČ Praha 22 

Datum vložení: 13. 10. 2021 15:23
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2021 15:33
Autor: Praha 22