Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - referent/ka oddělení přestupků

CV

Pro výkon v řízení, projednávání a rozhodování o přestupcích. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek. Místo výkonu práce: MČ Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 11. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/ka oddělení přestupků

pro výkon v řízení, projednávání a rozhodování o přestupcích

dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 10. platová třída (23 290 – 34 370,- Kč) dle délky praxe a s osobním příplatkem po zkušební době. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek.

Místo výkonu práce: MČ Praha 22

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo, bezpečnostní právo, a nebo právní vědy na vysoké škole v České republice
 • nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a prokázání odborné způsobilosti zkouškou nebo praxí dle zákona
 • nebo středoškolské vzdělání s maturitou a prokázání odborné způsobilosti zkouškou nebo praxí dle zákona

 Požadované znalosti:

 • dobrá znalost práce s PC
 • psychická odolnost vůči stresu
 • znalost zákonů potřebných pro výkon funkce
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení výhodou

 Další dovednosti:

 • komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
 • schopnost jednat s účastníky řízení a dotčenými orgány
 • komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • loajalita
 • ochota k dalšímu vzdělávání

 Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní Sick days
 • Mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na penzijní připojištění
 • MultiSport karta
 • Příjemné prostředí a kolektiv

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce poštou nebo osobně tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. 7. 2024 do 14:00 hodin v podatelně ÚMČ Praha 22.

Adresa:
Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT - výběrové řízení referent OP“

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky Městské části Praha 22: 42ebvne. Do předmětu v datové zprávě, prosím, uveďte: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení referent OP“.

Bližší informace: telefon 271 071 823 nebo 607 450 273
e-mail: stepanka.sedlarova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 9. 2024 nebo dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

V Praze dne: 11. 6. 2024

                                                                                          Štěpán Zmátlo, v.r.
                                                                    pověřený funkcí vedoucího Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 11. 6. 2024 16:50
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2024 16:56
Autor: Daniel Malenovský