Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - Vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka

CV

Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

pověřený vedoucí Úřadu MČ Prahy 22 vyhlašuje dne 5. června 2024 v souladu s § 7 zákona č. 312/2012 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka

Místo výkonu práce: Praha
Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů, se zařazením do platové třídy dle dosaženého vzdělání, s příplatkem za vedení do výše 30 % a s osobním příplatkem po zkušební době.

Druh práce:

 • Vedení odboru kanceláře starosty a tajemníka
 • řízení sekretariátu samosprávy,
 • koordinace agendy ochrany obyvatel, krizového řízení, BOZP, JSHD
 • koordinace agendy PR a radničního periodika,
 • koordinace agendy zákona č. 106/1999 Sb.
 • příprava zasedání Rady MČ Praha 22 včetně zajištění související agendy,
 • spolupráce při přípravě zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22,
 • evidence smluv a objednávek vázaných k činnosti odboru, včetně zajištění související agendy,
 • příprava a odpovědnost za plnění rozpočtu odboru.
 • odborné posouzení materiálů předkládaných starostovi a tajemníkovi a příprava souvisejících stanovisek ve spolupráci s věcně příslušnými odbory

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla minimálně 18 let věku
 • občan/ka ČR nebo cizí státní občan/ka s trvalých pobytem v ČR, který/á ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Požadované vzdělání:

 • středoškolské a vyšší

Požadované znalosti pro výkon práce:

 • minimální praxe 3 roky ve veřejné správě nebo samosprávě
 • dobrá orientace v právních předpisech na úseku samosprávy a správního řádu
 • praxe ve vedení týmu zaměstnanců s minimální praxí 3 roky ve vedoucí funkci
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy nebo při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení výhodou

Další dovednosti, schopnosti:

 • manažerské dovednosti
 • dobré komunikační schopnosti ve vyjadřovacím i písemném projevu
 • odpovědné rozhodování
 • flexibilita
 • spolehlivost
 • řidičský průkaz skupiny B + praxe v řízení
 • znalost práce s PC (MS Word, Outlook, MS Excel), GORDIC výhodou
 • psychická odolnost

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • 5 dní sick days
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na penzijní připojištění
 • školení k zvyšování kvalifikace
 • Multisport karta
 • mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • příjemné prostředí a kolektiv

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se odborné problematiky, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Předpokladem pro jmenování do funkce vedoucího/vedoucí odboru kanceláře starosty a tajemníka je splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., které uchazeč doloží ověřenou kopií lustračního osvědčení, event. kopií žádosti o vydání tohoto osvědčení a čestným prohlášením (nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971).

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit v uzavřené obálce poštou nebo osobně tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. června 2024 do 14:00 hodin v podatelně ÚMČ Praha 22.

Adresa:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha 114

Obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT – výběrové řízení vedoucí OKST“

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž prostřednictvím datové schránky. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky Městské části Praha 22: 42ebvne. Do předmětu v datové zprávě, prosím, uveďte: NEOTEVÍRAT - výběrové řízení vedoucí OKST.


Bližší informace:
telefon: 271 071 825
e-mail: simona.lippertova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 9. 2024 nebo dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
 

                                                                    Štěpán Zmátlo, v.r.
                                                                    pověřený funkcí vedoucího Úřadu MČ Praha 22


Podle § 16 odst. 3, 4 a 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou činnost může úředník vykonávat (až na zákonem stanovené výjimky) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele.

Datum vložení: 5. 6. 2024 22:37
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 22:47
Autor: Daniel Malenovský