Městská část Praha 22
Praha 22

Nádoby na sběr olejů nově na šesti místech v naší městské části

titulní obrázek

Jedlé tuky a oleje v uzavřených obalech můžete vhazovat do sběrných nádob umístěných nově na šesti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích i Hájku. Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.

Jedlé tuky a oleje v uzavřených obalech vhazujte do sběrných nádob umístěných nově na šesti místech v Uhříněvsi, Pitkovicích i Hájku.

Pomůžete:
- stavu a životnosti domovních rozvodů odpadů
- stavu a životnosti veřejné kanalizační sítě
- vzniku druhotné suroviny, která nahrazuje ropné produkty např. v chemickém průmyslu a stavebnictví nebo slouží jako palivo
- využitím druhotné suroviny šetřit náročnost procesů na vstupy (suroviny nemusí vyrůst na poli a projít řetězcem zpracování)

Do sběrných nádob nepatří:
- motorové oleje a maziva
- obaly a zbytky jídla

Znehodnocení obsahu sběrné nádoby znemožní správné využití. Při opakovaném znehodnocení obsahu sběrných nádob bude služba ukončena.
 
mapa
 
Projekt vznikl ve druhém ročníku participativního rozpočtu Milion pro Prahu 22.
 

Proč a jak sbírat upotřebený jedlý olej a tuk

Městům a obcím dodáváme potřebné množství separačních nádob o objemu 240 l. Jedná se o speciálně upravené zelené plastové kontejnery, které jsou označeny specifikací daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již stojícím separačním nádobám a jejich počet je určován s ohledem na počet separačních míst v součinnosti s příslušným městem, či obcí.
Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku a to pouze v použitých PET lahvích  nebo jiném plastovém obalu, bez igelitových pytlíků!
Nepoužívejte skleněné obaly, igelitové tašky a pytlíky a do nádob v žádném případě nepatří minerální oleje, barvy a rozpouštědla!
Sklo, igelitové pytlíky plechové obaly, minerální oleje znemožňují zpracování a v případě nedodržování kázně při sběru bude sběr zrušen a nádoby odvezeny!
etiketa

 

Proč olej nelít do kanalizace?

Tuky a oleje do kanalizace nepatří!
Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na celé kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.

Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů.
V následujících obdobích bude zcela jistě docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin.
Vážení občané, nepochybujeme o tom, že máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.
Naše firmy Viking group s.r.o. a EKO- PF s.r.o.  spolu s Projektem pro města a obce propagují heslo:
Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.
 
 

Nejčastější dotazy

1) V čem spočívá princip projektu sběru upotřebeného jedlého oleje a v kolika obcích a městech jej už uskutečňujete? Můžete uvést nějaká čísla, kolik oleje se rámci projektu a na kolika místech (v kolika obcích, městech) už takto sebralo?

Začnu trošku zeširoka, problém odpadů a odpadových potrubí paradoxně zatěžuje novou výstavbu. Máme informace, že nové plastové potrubí lépe přitahuje tuky a tvoří usazeniny, které jako v žílách člověka zanáší a musí následovat mechanické vyčištění. Levnější variantou je prevence a tudíž nevylévat upotřebené potravinářské oleje do kanalizace.
Princip spočívá v umožnění ukládaní tohoto odpadu obyvatelstvu do speciálních nádob. v příloze

2) Jaké separační nádoby pro projekt používáte (objem, označení, musí-li splňovat nějaké speciální technické parametry - třeba kvůli vytečení oleje při převrhnutí nádoby (ano, vím, že se tam vkládá olej v uzavřených PET lahvích - ale nejsem si jist, zda jsou všechny tyto nádoby opravdu uzavřeny či nepoškozeny, proti zápachu, projevům vandalismu apod.)? Jak často se tyto nádoby vyvážejí a jak je automobil na jejich vyvážení k tomu vybaven? Platí pro umisťování těchto nádob nějaké speciální požadavky a mohou do nich vkládat použitý olej třeba i okolní restaurace? Kdo je výrobce těchto nádob?

Používáme standardní nádoby o obsahu 240 litrů. Nádoby opatřujeme zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Je pravdou, že se setkáváme s případy vkládání komunálního odpadu či jiných příměsí. Z informací ostatních firem zabývajících se tříděným odpadem je bohužel v česku tato situace stejná. Pokud obec a její občané budou permanentně porušovat zásady třídění, bude sběr zrušen a nádoby odvezeny. Obec pak bude mít problém s dodržování plnění zákona o odpadech. Jinými slovy důsledky dopadnou na každého občana.
Obsah nádob překládáme do připravených soudků, ve kterých dochází k předání k dalšímu zpracování. Interval výměn záleží na dohodě mezi obcí a Viking group s.r.o. Tento interval je nastaven na individuálně, většinou 1 x za měsíc až 3. Na základě průběžné kontroly a případného požadavku obce provádíme vývoz operativně. Zabezpečení proti krádeži a vandalismu může být řešeno připoutáním nádoby ke kovovému sloupku a uzamčení zámkem, nebo originálním držákem. Jeden kus včetně montáže stojí 490 Kč bez DPH. Umísťování nádob je řešeno na základě rozhodnutí obce.

3) Jak je projekt financován, z čeho se hradí jeho náklady? Platí za umístění této nádoby a její vyvážení vlastník/nájemce nemovitosti, u níž je nádoba umístěna? Je projekt samofinancovatelný (předpokládám, že asi není výdělečný)?

Projekt je zcela financovaný firmou Viking group s.r.o.. Další případné náklady spojené s tímto projektem jsou na zřízení zabezpečení a zajištění medializace směrem k občanům. Samofinancování je otázkou budoucnosti a výdělečný v současnosti už není.

4) Jaké máte zkušenosti - negativní i pozitivní - s tímto projektem? Nestává se například, že občané do nádobˇvkládají i jiné tekutiny než použitý jedlý olej, případně tam vhazují jiný odpad? Lze tomu nějak zamezit?

Zkušenosti - převažují kladné - hlavně ohlas od obyvatel. Separace je běh na dlouhou trať. Budeme doufat, že časem se situace osvětou zlepší, tak jako je tomu i s dalším tříděným odpadem.
Datum vložení: 31. 5. 2021 13:00
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2021 17:26
Autor: Petra Vaňková