Městská část Praha 22
Praha 22

TÍSŇOVÉ LINKY:
112 JEDNOTNÉ EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ
150 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
155 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
156 MĚSTSKÁ POLICIE
158 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
1239 ÚNIK PLYNU
https://bezpecnost.praha.eu/  - Portál bezpečnosti a krizového řízení hl. m. Prahy

Krizové řízení

Krizové řízení

Krizové řízení je jednou ze základních činností státu, organizace či jiné instituce. Cílem krizového řízení orgánů samosprávy v městské části Praha 22 je předcházet vzniku možných mimořádných či krizových situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálního vzniku těchto situací v rámci působnosti MČ Praha 22. Za tímto účelem má MČ vypracován Krizový plán.

Krizovou situací se rozumí mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí a hrozící nebezpečí nelze odvrátit a způsobené škody odstranit běžnou činností správního úřadu a složek integrovaného záchranného systému.

 • Stav nebezpečí vyhlašuje v Praze primátor hlavního města Prahy podle § 3 zákona č. 240/2000 Sb.
 • Nouzový stav vyhlašuje Vláda ČR podle čl. 5, 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.
 • Stav ohrožení či válečný stav vyhlašuje Parlament ČR podle čl. 7 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., resp. čl. 43 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.
   

Výčet krizových situací či mimořádných událostí, které mohou nastat v městské části Praha 22:

 • POVODNĚ (přirozené či zvláštní)
 • JINÉ PŘÍRODNÍ POHROMY (vichřice, sněhová kalamita, katastrofální sucho, požáry)
 • EPIDEMIE (hromadná onemocnění osob, pandemie)
 • EPIZOOTIE (nákazy zvířat, ptačí chřipka, prasečí mor, slintavka, kulhavka atd.)
 • VÝBUCHY (požár, destrukce budov)
 • ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK (toxické látky, únik ropných produktů, radiace)
 • ROZSÁHLÉ HAVÁRIE (silniční, železniční)
 • PŘERUŠENÍ DODÁVEK (ropy a ropných produktů, elektrické energie, plynu, pitné vody, potravin)
 • TERORISMUS


K řešení výše uvedených událostí starosta MČ Praha 22 zřídil jako svůj pracovní orgán Krizový štáb (KŠ) a Povodňovou komisi (PK). KŠ se podílí ve spolupráci se složkami IZS na koordinaci provedení záchranných a likvidačních prací a ostatních úkolů ochrany obyvatelstva a života MČ (varování, evakuace, nouzové přežití) a následně obnovovacích prací (asanačních) na postiženém území MČ. KŠ svolává starosta MČ.

Složení Krizového štábu MČ Praha 22 zde

Složení Povodňové komise MČ Praha 22 zde

Ke koordinaci přípravných opatření na krizové situace je ze zákona ustanovena Bezpečnostní rada MČ. Předsedou BR je starosta MČ Praha 22, který jmenuje členy BR MČ. Bezpečnostní rada MČ se řídí statutem a jednacím řádem bezpečnostní rady. BR MČ Praha 22 jakožto stálý pracovní orgán se schází dvakrát ročně. Z každého jejího zasedání přijímá usnesení, prostřednictvím kterého přijímají členové BR úkoly.

Složení Bezpečnostní rady MČ Praha 22 zde

Kontakt:
tel.: 702 278 225, pracovník krizového řízení - ..........................,
pracoviště Úřad MČ Praha 22, 1. patro; číslo kanceláře 121.


Informační letáky - ptačí chřipka

Datum: 17. 1. 2017

letáky pro veřejnost a drobnochovatele

Preventivní informace o výskytu bakterie Legionella

Datum: 18. 3. 2016

Základní informace o výskytu bakterie Legionella v teplé vodě bytových domů

Oprava, nebo technické zhodnocení?

Datum: 16. 1. 2015

Každoročně se v našich končinách setkáváme s živelními pohromami (povodeň, krupobití, požár, vichřice atd.), v důsledku kterých jsme nuceni vynakládat nemalé prostředky na odstraňování škod, údržbu, případně na rekonstrukci či další modernizaci majetku.

Ochrana obyvatelstva - úvod

Datum: 30. 3. 2014

Ochrana obyvatelstva v České republice prošla vývojem stejně tak, jako krizové řízení a řešení mimořádných událostí...

Improvizovaná ochrana

Datum: 30. 3. 2014

Tento článek seznamuje se základními zásadami improvizované ochrany.

Varování obyvatelstva a další signály sirén v České republice

Datum: 30. 3. 2014

Informace o signálu Všeobecná výstraha, Zkouška sirén a Požární poplach

Krizové řízení: základní informace

Datum: 30. 3. 2014

Základní právní předpisy, Definice krizového řízení, Definice krizové situace, Krizové stavy, Přehled vyhlašovaných krizových stavů v České republice dle platných právních předpisů.

Ochrana obyvatelstva - tísňová volání

Datum: 30. 3. 2014

Ochrana obyvatelstva obecně zahrnuje organizační, technické, záchranné a další opatření, které mají chránit obyvatelstvo a majetek před následky mimořádných událostí a krizových situací.