Městská část Praha 22
Praha 22

Informace o projektu

Projekt MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II


Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

 

Cílem projektu je pokračování a prohloubení partnerství a spolupráce aktérů ve vzdělávání nastavených během realizace MAP I. Během projektu dojde nejen k definování cílů a priorit vzdělávací politiky na území správního obvodu (dále SO) Praha 22, ale částečně také k jejich implementaci. Hlavním výstupem projektu bude Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Do projektu je zapojeno všech 11 MŠ a ZŠ s RED IZO zřízených na území SO Praha 22. Projekt je realizován od července 2018 do června 2022, celkem 48 měsíců.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Tisková zpráva z workshopu Česká škola pro cizince

Datum: 23. 9. 2019

Dne 17. 9. 2019 se v rámci projektu MČ Praha 22 – Místní akční plán rozvoje vzdělávání II, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723, uskutečnil ve spolupráci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti a META, o.p.s. interaktivní workshop cílený na podporu rovných příležitostí dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Zhodnocení 1. roku realizace projektu z pohledu realizačního týmu MAP II

Datum: 31. 7. 2019

Evaluace a monitoring je jedna z klíčových aktivit projektu. Při hodnocení naší práce se zabýváme důkladným sběrem informací a dat od všech zapojených aktérů v oblasti předškolního a školního vzdělávání.

Matematická gramotnost

Datum: 27. 6. 2019

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti vytvořila aktivitu na podporu nových trendů v přístupu k matematice a jejím používání v běžném životním stylu současnosti. Jako důležitá se jeví i spolupráce s odborníky, kteří zasvětí žáky do tajů světa finančníků.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání připravuje řadu nových aktivit

Datum: 29. 5. 2019

Mezi nově přistěhovanými je velké množství lidí, kteří nehovoří českým jazykem. Radnice se snaží na tyto změny reagovat v rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Ve spolupráci s profesionály v oboru připravujeme nové aktivity, které by měly zvýšit kvalitu a dostupnost předškolního a školního vzdělávání ve všech našich mateřských i základních školách.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Praze 22 pokračuje

Datum: 15. 2. 2019

Městská část Praha 22 realizuje od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2022 s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů projekt MČ Praha 22 - Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. Do projektu je zapojeno všech jedenáct MŠ a ZŠ zřízených na území správního obvodu Praha 22. Během realizace projektu dojde k definování cílů a priorit vzdělávací politiky na území správního obvodu Praha 22 do roku 2023, a částečně také k jejich implementaci.

Čteme dětem ve školkách

Datum: 4. 1. 2019

K nejzdařilejším projektům patří projekt, který je určen všem bez rozdílu věku, Česko čte dětem.
Ve školním roce 2018/19 jsme v našem projektu Praha 22 – MAP II naplánovali podobnou aktivitu. Oslovili jsme předškolní zařízení a naše deváťáky, všichni se rádi zapojili. Zvolili jsme čas předvánoční.