Městská část Praha 22
Praha 22

Zhodnocení 1. roku realizace projektu z pohledu realizačního týmu MAP II

Evaluace a monitoring je jedna z klíčových aktivit projektu. Při hodnocení naší práce se zabýváme důkladným sběrem informací a dat od všech zapojených aktérů v oblasti předškolního a školního vzdělávání.

logo

Evaluace a monitoring je jedna z klíčových aktivit projektu MČ Praha 22 - MAP I, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723. Při hodnocení naší práce se zabýváme důkladným sběrem informací a dat od všech zapojených aktérů v oblasti předškolního a školního vzdělávání.  Následně pracujeme na odborném zpracování s cílem získat spolehlivé podklady pro případná rozhodnutí. Tato užitečná zpětná vazba je pro efektivní realizaci projektu nezbytná. Projekt je otevřený pro každého, kdo v oblasti formálního a neformálního vzdělávání dětí a žáků působí. Pro zapojení se do projektu, případné dotazy, nás prosím kontaktujte na e-mailu MAPII@praha22.cz

 

Za 1. rok realizace byla vypracována sebehodnotící zpráva, která mapovala zejména zahájení realizace a nastavení komunikačních platforem projektu, tedy pracovních skupin a dále navázání v činnosti řídicího výboru projektu MAP II. Evaluace projektu MAP II byla realizována ve spolupráci celého projektového týmu pod vedením interního pracovníka, zodpovědného za evaluaci. Hodnocení probíhalo formou průběžného sběru dat přímo v rámci probíhajících aktivit, setkání a porad. Místo dotazníkového šetření bylo v červnu 2019 svoláno evaluační setkání, které bylo vedeno ve formátu ohniskové skupiny. Tento formát, kdy měli účastnící možnost reflektovat celý průběh projektu s nadhledem a na speciálním setkání bez nutnosti řešit běžné provozní záležitosti, se velmi osvědčil. Setkání se zúčastnili všichni pravidelní účastníci porad realizačního týmu, struktura respondentů tedy byla z pohledu projektu velmi reprezentativní. Jednotlivá zjištění a doporučení byla následně diskutována a dopracována formou individuálních rozhovorů s klíčovými členy realizačního týmu. Na základě těchto vstupů a na základě expertního hodnocení byla následně zpracována tato průběžná sebehodnotící zpráva, která je přílohou tohoto článku.

 

Celkové hodnocení nastavení i průběhu projektu je všemi klíčovými aktéry hodnoceno veskrze pozitivně, ačkoliv evaluační šetření přineslo i celou řadu konkrétních návrhů na zlepšení procesů i na uzpůsobení, vylepšení či na zavedení nových aktivit pro další období. Velmi kladně je hodnoceno především odborné a organizační zázemí projektu, na základě odpovědí klíčových aktérů je možné doporučit intenzivnější a efektivnější síťování a posílení prvku přenosu dobré praxe nejen v rámci škol v obvodu Prahy 22, ale také napříč jinými školskými obvody v ČR.

 

Velmi dobře jsou hodnoceny také aktivity projektu, a to jak odborná a plánovací setkávání, tak aktivity související s prací s cílovými skupinami projektu. V této oblasti evaluace doporučuje dále rozvíjet aktivní komunikaci napříč cílovými skupinami, zatraktivnění nebo změnu formátu méně navštěvovaných aktivit, doplnění aktivit na podporu podnikavosti žáků a z pohledu RT snižování administrativní náročnosti, související s projektem. Výstupy projektu odpovídají projektovému plánu a přispívají naplňování cílů projektu.

 

Velké poděkování patří zapojeným školám a školkám, bez kterých by se projektové aktivity nedaly realizovat. Velká část pedagogů je v projektu zapojena velmi aktivně, zejména na přípravě aktivit škol a jejich spolupráce s cílem zlepšit a nesdílet osvědčené nebo inovační postupy.

 

Přílohy

Sebehodnotící zpráva za 1. rok realizace projektu.pdf

Sebehodnotící zpráva za 1. rok realizace projektu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 281,9 kB
Datum vložení: 31. 7. 2019 9:20
Datum poslední aktualizace: 18. 9. 2019 15:17
Autor: Petra Vaňková