Městská část Praha 22
Praha 22

Czech POINT

CO JE CZECH POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Dosud musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data, ne občan".

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů.

Czech POINT poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů: katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

KOMU LZE VYDAT OVĚŘENÉ VÝSTUPY Z ISVS?

Ověřené výstupy z Informačního systému veřejné správy (ISVS), které jsou veřejnými evidencemi, rejstříky nebo seznamy, lze vydat každému, kdo o to požádá. V současné době se jedná o živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík a Katastr nemovitostí.

Výpis z evidence Rejstříku trestů (RT) lze vydat pouze osobě, které se týká (§ 11 odst. 1 zákona o Rejstříku trestů), pouze na základě písemné žádosti. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

CO VÁM CZECH POINT NABÍZÍ?

1. VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Co dostanete:
• Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice
Co potřebujete vědět:
• pro hledání výpisu podle Listu vlastnictví: katastrální území a číslo Listu vlastnictví
• pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí: katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
 
2. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů
• Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká, v případě žádosti o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí být doloženo i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plná moc) a průkaz totožnosti.
Co potřebujete vědět:
• Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za podání žádosti
 
3. VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ PRO PRÁVNICKOU OSOBU
Co dostanete:
• Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu
Co potřebujete vědět:
• Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za podání žádosti
 
4. VÝSTUP Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
• Úplný výstup z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět:
• Identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
 
5. VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
Co dostanete:
• Úplný výstup z veřejné části živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
 
6. VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ OSOBY
Co dostanete:
• Výstup z Centrálního registru řidičů, kde řidiči zjistí stav svého bodového konta
Co potřebujete vědět:
• Musíte mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a musíte mít přiděleno rodné číslo
• Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
 
7. VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
Co dostanete:
• Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
 
8. REGISTR ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MA ISOH
Co dostanete:
• registraci a vydání přístupových údajů,
• změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,
• vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.
Co potřebujete vědět:
• identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace (IČ),
• identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,
• plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH - plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.
 
9. INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Co dostanete:
• výpis z insolvenčního rejstříku, který je spravován Ministerstvem spravedlnosti
 Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dluľníků.
Co potřebujete vědět:
• identifikační číslo organizace (IČ)
• osobní údaje konkrétní osoby
Kolik to bude stát:
• Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

 

KDE A KDY MŮŽETE O VÝSTUPY POŽÁDAT?

Otevřeném informačním centru (OIC)