Městská část Praha 22
Praha 22

Poskytování svateb


Aktuálně:
 • omezuje se počet osob na svatbě s účinností ode dne  17. května 2021 tak, že účast na akci ve vnitřních prostorách není vyšší než 30 osob. Do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář a tlumočník účastnící se obřadu v zákonem stanovených případech,
 • osoby účastnící se sňatečného obřadu nejsou povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének (dále jen „rouška“) v průběhu obřadu a při pořízení fotografie novomanželů a společné fotografie,
 • v případě, kdy se osoby účastnící se sňatečného obřadu pohybují po vnitřních prostorách veřejných budov mimo přímou účast na samotném obřadu, mají povinnost roušky nosit.

Svatby

Velmi nás těší, že jste zavítali na naše stránky a zvažujete možnost uzavření manželství v obřadní síni našeho ÚMČ. Obřadní síň se nachází na Husově náměstí čp. 380, Praha - Uhříněves.
Dovolujeme si Vám nabídnout potřebné informace:

Dům čp. 380 v Uhříněvsi 
Dům čp. 380 v Uhříněvsi

Formality k uzavření manželství se vyřizují na příslušném matričním úřadě, na kterém jste se rozhodli uzavřít manželství. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství „Dotazník k uzavření manželství“  a předloží jej spolu s ostatními požadovanými doklady příslušné matrice ke kontrole.

Snoubenec, který je českým občanem a má trvalý pobyt v ČR, je povinen matričnímu úřadu předložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list  zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list  zemřelého partnera

Občan není povinen s výjimkou rodného listu předkládat uvedené doklady, pokud je prokáže občanským průkazem.

Cizinec, který chce uzavřít manželství na území ČR, je povinen předložit:

 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o státním občanství /státní občanství lze prokázat i cestovním dokladem/
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství vydaný domovským státem/ k datu uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců/
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • rozsudek o rozvodu jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.


Všechny  doklady ke sňatku vydané úřady a soudy cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány za veřejné listiny, mají důkazní moc veřejných listin i na území ČR pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Jaké ověření musí  listiny obsahovat,  upřesní dle konkrétního státu matrikářka.  Cizozemský doklad musí být matrice předložen s úředním překladem do českého jazyka.
Pokud snoubenec nebo snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, je třeba přítomnost  soudního tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťují  snoubenci na vlastní náklady.

 Obřadní síň v Uhříněvsi
Obřadní síň v Uhříněvsi

Formy uzavření manželství:

Snoubenci mohou uzavřít manželství:

 • občanským sňatkem
 • církevním sňatkem

V případě, že snoubenci chtějí uzavřít církevní sňatek, je třeba,  aby se dostavili na matriku podle kostela, kde bude manželství uzavřeno. Příslušná matrika vystaví na základě předložených dokladů osvědčení o tom, že snoubenci splňují požadavky zákona pro uzavření manželství. Toto osvědčení platí šest měsíců.

Jestliže bude uzavřen sňatek církevní, nelze již uzavřít sňatek občanský a naopak.Správní poplatky:
Výše následujících poplatků upravuje zákon č. 634/2004Sb., o správních poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3.000,-Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území  ČR 2.000,-Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500,-Kč

Úředně stanoveným dnem pro svatební obřady na ÚMČ Praha 22 je pátek.

Uspořádání svatebního obřadu mimo úředně stanovený den a hodinu je možné.

Uzavření manželství mezi občanem ČR a cizincem bývá často velice komplikované a zpravidla se nevyřídí jen jednou návštěvou.

Pracovnice matriky ÚMČ Praha 22 mají velké zkušenosti se svatebními obřady.
Věříme, že pokud se rozhodnete uzavřít manželství v naší obřadní síni, proběhne Váš obřad k plné Vaší spokojenosti.