Městská část Praha 22
Praha 22

Poskytování svateb


Aktuálně:

Účast při sňatečných obřadech se řídí podle současných epidemiologických nařízení.
Informujte se prosím  předem na naší matrice.


Svatby

Velmi nás těší, že jste zavítali na naše stránky a zvažujete možnost uzavření manželství v obřadní síni našeho ÚMČ. Obřadní síň se nachází na Husově náměstí čp. 380, Praha - Uhříněves.
Dovolujeme si Vám nabídnout potřebné informace:

Dům čp. 380 v Uhříněvsi 
Dům čp. 380 v Uhříněvsi

Formality k uzavření manželství se vyřizují na příslušném matričním úřadě, na kterém jste se rozhodli uzavřít manželství. Snoubenci vyplní před uzavřením manželství „Dotazník k uzavření manželství“  a předloží jej spolu s ostatními požadovanými doklady příslušné matrice ke kontrole.

Snoubenec, který je českým občanem a má trvalý pobyt v ČR, je povinen matričnímu úřadu předložit:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu
 • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu

 • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list  zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list  zemřelého partnera

Občan není povinen s výjimkou rodného listu předkládat uvedené doklady, pokud je prokáže občanským průkazem.

Cizinec, který chce uzavřít manželství na území ČR, je povinen předložit:

 • vyplněný Dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o státním občanství /státní občanství lze prokázat i cestovním dokladem/
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství vydaný domovským státem/ k datu uzavření manželství nesmí být starší 6 měsíců/
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • rozsudek o rozvodu jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení vydané Ministerstvem vnitra o oprávněnosti pobytu na území České republiky, to neplatí, jde-li o občana Evropské unie, občana jiného státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.


Všechny  doklady ke sňatku vydané úřady a soudy cizího státu, které platí v místě, kde byly vydány za veřejné listiny, mají důkazní moc veřejných listin i na území ČR pokud jsou opatřeny předepsanými ověřeními. Jaké ověření musí  listiny obsahovat,  upřesní dle konkrétního státu matrikářka.  Cizozemský doklad musí být matrice předložen s úředním překladem do českého jazyka.
Pokud snoubenec nebo snoubenci nemluví nebo nerozumí česky, je třeba přítomnost  soudního tlumočníka. Účast tlumočníka zajišťují  snoubenci na vlastní náklady.

 Obřadní síň v Uhříněvsi
Obřadní síň v Uhříněvsi

Formy uzavření manželství:

Snoubenci mohou uzavřít manželství:

 • občanským sňatkem
 • církevním sňatkem

V případě, že snoubenci chtějí uzavřít církevní sňatek, je třeba,  aby se dostavili na matriku podle kostela, kde bude manželství uzavřeno. Příslušná matrika vystaví na základě předložených dokladů osvědčení o tom, že snoubenci splňují požadavky zákona pro uzavření manželství. Toto osvědčení platí šest měsíců.

Jestliže bude uzavřen sňatek církevní, nelze již uzavřít sňatek občanský a naopak.Správní poplatky:
Výše následujících poplatků upravuje zákon č. 634/2004Sb., o správních poplatcích,  ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3.000,-Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území  ČR 2.000,-Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000,- Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině 500,-Kč

Úředně stanoveným dnem pro svatební obřady na ÚMČ Praha 22 je pátek.

Uspořádání svatebního obřadu mimo úředně stanovený den a hodinu je možné.

Uzavření manželství mezi občanem ČR a cizincem bývá často velice komplikované a zpravidla se nevyřídí jen jednou návštěvou.

Pracovnice matriky ÚMČ Praha 22 mají velké zkušenosti se svatebními obřady.
Věříme, že pokud se rozhodnete uzavřít manželství v naší obřadní síni, proběhne Váš obřad k plné Vaší spokojenosti.