Městská část Praha 22
Praha 22

Zábory prostranství

Zábory veřejného prostranství

Dne 16. prosince 2011 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2011 Sb., o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Veřejným prostranstvím jsou náměstí, tržiště, silnice, místní komunikace, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení. Záborem veřejného prostranství se rozumí, že toto prostranství je využíváno jiným způsobem, než pro který je určeno. (např. uložení skládky materiálu, umístění lešení, reklamního poutače, užití části chodníku pro místo pro nabídku zboží, apod.).

SAZBY POPLATKŮ:

Sazba poplatku za zábor veřejného prostranství činí v městské části Praha 22 za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístnění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn, pro skládky materiálů atd……… Kč 10,-
b) za umístnění reklamních zařízení................................................................................ Kč 20,-
c) za umístění zařízení sloužících k poskytování služeb ...........................................................Kč  5,-
d) za umístění skládek ................................................................................................Kč 10,-
e) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro motorová vozidla ..............................................Kč 10,-

(Toto jsou pouze některé vybrané sazby místních poplatků uvedené ve vyhlášce.)

ŽÁDOST O POVOLENÍ ZÁBORU :

Žádost o povolení záboru veřejného prostranství se podává s dostatečným časovým předstihem (min. 14 dní) na odboru dopravy Úřadu MČ Praha 22, kde je možné vyzvednout formulář (není podmínkou).
Formulář je také na stránkách MČ Praha 22 - Žádosti a formuláře (odbor dopravy).

SPLATNOST POPLATKU :
Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo započato s užíváním veřejného prostranství.

Osvobození od místního poplatku

Za umístění stavebního zařízení pro provádění staveb a jejich změn a pro související skládky materiálu se za prvních 21 dní užívání poplatek nevybírá, všechna veřejná prostranství, pokud budou splněny následující podmínky:

1) investorem musí být pouze fyzická osoba nebo bytové družstvo;
2) jedná se pouze o stavební práce spojené s opravami stávajících objektů (např. fasády, střechy, okna), které povedou ke zlepšení vzhledu městské části Praha 22;
3) vlastník nemovitosti požádá minimálně 14 dnů před započetím opravy odbor dopravy Úřadu městské části Praha 22 o povolení zvláštního užívání komunikace a v případě, že stavební zařízení bude umístěno mimo komunikaci, o povolení užívání veřejného prostranství;

Výpis ze sazebníku poplatků za zábory veřejného prostranství v městské části Praha 22 naleznete také zde (formát pdf, velikost souboru 28 kB).